متن کامل – بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده …

۲-۹-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………. ۶۴
۱۰-۲ خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
فصل سوم – روش تحقیق
۱-۳ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
۲-۳ روش تحقیق ……………………………. ……………………………………………………………………………۷۱
۳-۳ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
۴-۳ جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………… ۷۲
۵-۳ جمع آوری داده های تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۷۲
۶-۳ نرم افزار آماری مورد استفاده …………………………………………………………………………………… ۷۳
۷-۳ فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………. ۷۳
۸-۳ متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
۹-۳ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه …………………………………………. ۷۴
۱۰-۳ آزمون های آماری…………………………………………………………………………………………………. ۷۷
۱۱-۳ خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
عناوین شماره صفحه
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲
۲-۴ تحلیل همبستگی متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………….. ۸۲
۳-۴ روش رگرسیون پانل دیتا و آزمون هاسمن………………………………………………………………….. ۸۲
۴-۴ آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………… ۸۴
۱-۴-۴ آزمون فرضیه اصلی اول و فرضیه های فرعی اول، دوم و سوم……………………………. ۸۵
۲-۴-۴ آزمون فرضیه اصلی دوم و فرضیه های فرعی چهارم، پنجم و ششم…………………….. ۸۸
۵-۴ خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………… ۹۱
فصل پنجم – خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
۱-۵ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۳
۲-۵ خلاصه موضوع و روش تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۹۳
۳-۵ ارزیابی و تشریح آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………. ۹۳
۱-۳-۵ فرضیه اصلی اول و فرضیه های فرعی اول، دوم و سوم……………………………………….۹۴
۲-۳-۵ فرضیه اصلی دوم و فرضیه های فرعی چهارم، پنجم، ششم ………………………………..۹۴
۴-۵ نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
۵-۵ محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۹۵
۶-۵ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… ۹۵
۱-۶-۵ پیشنهادات مبتنی بر تحقیق………………………………… …………………………………………….۹۵
۲-۶-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………. …………………………………………….۹۶
۷-۵ خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………. ۹۶
منابع و ماخذ :
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………… ۹۸
پیوست ها:
خروجی نرم افزار Eviews…………………………………………………………………………………………………..101

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت

Next Post

مقاله علمی با منبع : بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران دربین شرکتهای پذیرفته ...

د اکتبر 12 , 2020
۲-۲-۲ اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکریدر مورد اجزاء و عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری، تعاریف و مدل های متعددی توسط محققان ارائه گردیده است. در دهه ی ۱۹۹۰ نویسندگان معروفی(بونتیس ۱۹۹۶، بروکینگ ۱۹۹۶، ادوینسون و مالون ۱۹۹۷،استیوارت ۱۹۹۷،سویبی ۱۹۹۸) شروع به تهیه چهارچوبی برای سرمایه فکری کردند تا موجب درک […]