بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران …

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
فهرست اشکال
عناوین شماره صفحه
شکل ۱-۲ عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون…………………………………….. ۱۶
شکل ۲-۲ طرح ارزش سرمایه فکری بروکینگ……………………………………………………………………………. ۱۷
شکل ۳-۲ نمودار سرمایه فکری روس و همکاران ………………………………………………………………………..۱۹
شکل ۴-۲ سلسله مراتب سرمایه فکری روس و همکاران ………………………………………………………………۱۹
شکل ۵-۲ هدایت کننده روس…………………………………………………………………………………………………… ۲۰
شکل ۶-۲ مدل سرمایه فکری استیوارت ………………………………………………………………………………………۲۱
شکل ۷-۲ طرح سرمایه فکری سالیوان……………………………………………………………………………………….. ۲۲
شکل ۸-۲ عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری از دیدگاه بونتیس…………………………………………………… ۲۳
شکل ۹-۲ شاخص پویای سرمایه فکری بونفور ………………………………………………………………………….. ۲۴
شکل ۱۰-۲ چارچوب مدل بونفور ……………………………………………………………………………………………. ۲۵
شکل ۱۱-۲ معرفی نقشه سرمایه فکری ……………………………………. ………………………………………………..۲۷
شکل ۱۲-۲ مدل پالیک ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
فهرست جداول
عناوین شماره صفحه
جدول ۱-۴ : آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل……………………………………………………. ۸۲
جدول ۲-۴ : تحلیل رگرسیون ارزش افزوده سهامداران و زیر مجمو عه های سرمایه فکری …………. ۸۷
جدول ۳-۴ : تحلیل رگرسیون ارزش افزوده اقتصادی و زیر مجمو عه های سرمایه فکری………………۹۰
چکیده
عصر حاضر عصر حاکمیت دانش بر جوامع و شرکتها می باشد. دانشمندان، قرن بیستم را قرن اقتصاد صنعتی و متکی به منابع و داراییهای مشهود می دانستند اما قرن بیست و یکم به عنوان قرن اقتصاد دانش محور مبتنی بر سرمایه فکری شناخته می شود. در اقتصاد دانش محور شرکت ها تنها محصولات خود را تولید یا خدمات خود را ارائه نمی کنند، بلکه برای باقیماندن در اقتصاد رقابتی اقدام به ارزش آفرینی و نوآوری می کنند. بسیاری از صاحبنظران اعتقاد دارند که سرمایه فکری مهمترین عامل در خلق ارزش و ایجاد ارزش افزوده در شرکتها و عملکرد قابل قبول آنها می باشد.
هدف این تحقیق بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شرکت در بورس اوراق بهادار تهران از مدل ضریب ارزش افزوده فکری می باشد .
روش انجام این تحقیق، شامل مطالعه اسنادی و کتابخانه ای است. روش تحقیق از نظر ماهیت و اهداف، کاربردی می باشد. وهمچنین روش تحقیق از نظر شیوه انجام، مبتنی بر تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار Eviews می باشد.
نمونه آماری تحقیق شامل ۱۳۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره ۹ ساله از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲ می باشد.
یافته های تحقیق نشان داد بین سرمایه فکری با ارزش افزوده سهامداران و ارزش افزوده اقتصادی ارتباط معنی دار و مثبتی وجود دارد
کلید واژه ها: ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده سهامداران، ضریب ارزش افزوده فکری
فصل اول
کلیـــــات
تحقیق
۱-۱ مقدمه
سرمایه‏ فکری[۱]، شامل دانش، مهارت، ارتباطات وسایر عناصر می باشد. سرمایه فکری به عنوان یک عامل اصلی و کلیدی در برتری و حفظ مزیت رقابتی شرکتها شناخته می شود و بسیاری از پژوهشگران معتقدند که نقش سرمایه فکری به عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی شرکتها روز به روز بیشتر می شود.(ادوینسون[۲] و مالون[۳]، ۱۹۹۷)
قرن حاضر را باید قرن تغییر از اقتصاد صنعتی به سوی اقتصاد دانش محور دانست. قرنی که در آن از اهمیت سرمایه های مادی و فیزیکی کاسته شده و بر اهمیت سرمایه های غیر فیزیکی مانند سرمایه های دانشی وفکری افزوده شده است.در اقتصاد دانش محور کنونی نقش منابع دانشی، مهارتهای کارکنان و به طور کلی سرمایه های فکری در مقایسه با سایر منابع به منظور خلق ارزش، تولید ثروت و حفظ مزیت رقابتی شرکتها پررنگ تر شده است به طوری که اکثر شرکت های موفق اعتقاد دارند که سرمایه گذاری در سرمایه فکری برای آنها بسیار حیاتی است و اکثر مدیران شرکتها نیز بر این باورند که سرمایه فکری مهمترین محرک خلق ارزش و افزایش ارزش بازار شرکت می باشد.(مار[۴]، ۲۰۰۵)
اگر چه بیشتر مدیران اجرایی در سراسر دنیا بر تاثیر بالای سرمایه فکری بر موفقیت آینده شرکت تاکید دارند و سرمایه فکری را عاملی مهم در افزایش ارزش بازار شرکت می دانند اما رویکردشان در قبال اندازه گیری، مدیریت و گزارشگری سرمایه فکری بسیار ضعیف بوده و در مواردی اصلا وجود ندارد.(کمبل[۵]، ۲۰۱۰)
با توجه به موارد فوق، شناسایی، ارزشگذاری و مدیریت سرمایه فکری به امری بسیار مهم و حیاتی برای شرکتها تبدیل شده است. مدیران باید از میزان سرمایه فکری موجود در شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند سرمایه فکری شرکت را به نحو مطلوب مدیریت کنند . استفاده کنندگان از صورت های مالی نیز باید از میزان سرمایه فکری شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شرکت را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ کنند. بنابرای

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ن شناسایی و ارزشگذاری درست و صحیح سرمایه فکری شرکتها هم برای مدیران و هم برای استفاده کنندگان از صورت های مالی امری ضروری می باشد که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود.
در این تحقیق، رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران که جزء معیارهای نوین ارزیابی عملکرد می باشند مورد بررسی قرار می گیرد و نیز در این فصل به تشریح موضوع تحقیق، ضرورت و اهداف پژوهش پرداخته خواهد شد. همچنین فرضیه های تحقیق، تعاریف مربوط به برخی از واژه های استفاده شده در پژوهش، روش تحقیق و جامعه آماری ارائه می گردد.
۱-۲ تشریح و بیان موضوع
در طول دهه ۱۹۸۰، مفروضات و عقاید نئوکلاسیک ها از سوی نگرش مبتنی بر منابع به چالش کشیده شد. بنابر اظهارات “پن روس” مزیت رقابتی تنها با ترکیبات مختلفی از محصولات و بازارها در یک صــنعت معین به دست نمی آید ، بلــکه عمــدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع ســازمانی نشاٌت می گیرد .از آنجایی که منابع همیشه قابل انتقال ، قابل تقلید و یا جایگزینی نمی باشد؛ ضروری است تا برای شناسایی منابع واقعی و پایدار به جای توجه به بیرون ، توجه جدی به درون شرکت ها به عمل آورد. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. اقتصادی که درآن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تاثیر بسیار مهمی در موفقیت وبقای سازمان ها دارد به طوری که این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است.در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهـمترین اجزاء آن سرمایه فکری است که تاثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد . از این رو شناسایی و اندازه گیری و مدیریت این سرمایه فکری دارای اهمیت خاص است .(گلدی صدقی ،۱۲۵،۱۳۸۶)
با توجه به مطالب بیان شده و نقش کلیدی سرمایه فکری در برتری شرکت ها و افزایش ارزش بازار شرکت ها ،یافتن روشهایی جهت اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی ارتباط سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شرکتها جهت تایید مطالب بیان شده از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
این تحقیق در پی کسب شواهدی در زمینه ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شرکت ها می باشد و جهت اندازه گیری سرمایه فکری از مدل پالیک استفاده شده است .

مدیر سایت

Next Post

مقاله علمی با منبع : بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران دربین شرکتهای پذیرفته ...

د اکتبر 12 , 2020
۲-۲-۲ اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکریدر مورد اجزاء و عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری، تعاریف و مدل های متعددی توسط محققان ارائه گردیده است. در دهه ی ۱۹۹۰ نویسندگان معروفی(بونتیس ۱۹۹۶، بروکینگ ۱۹۹۶، ادوینسون و مالون ۱۹۹۷،استیوارت ۱۹۹۷،سویبی ۱۹۹۸) شروع به تهیه چهارچوبی برای سرمایه فکری کردند تا موجب درک […]