مقاله – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( …

همچنین در این پژوهش برای رتبه بندی متغیرهای پنج‌گانه سازمان یادگیرنده بانک توسعه ایران از آزمون تحلیل واریانس اندازه‌های تکراری استفاده شد که نتیجه آزمون یادشده بیانگر این مطلب است که در بانک توسعه صادرات ایران تفاوت بین میانگین جنبه‌های پنج‌گانه معنی‌دار بوده و بیشترین میانگین مربوط به فن آوری اثربخش یادگیری با مقدار ۱۸۹۵/۲۱ است.
و در نهایت با استفاده از آزمون همبستگی متوجه می‌شویم که بین هر یک از مؤلفه‌های پویایی یادیگری، تحول سازمانی، توانمندسازی افراد، مدیریت دانش و فن آوری اثر بخش در سازمان همبستگی معنی‌داری وجود دارد.
در فصل بعد نتایج برگرفته از پیشینه تحقیق و آزمون‌های به عمل آمده و پیشنهاداتی متناسب با نتایج حاصله به تفصیل بیان می‌گردد.
فصل ۵
نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه
در این تحقیق ضمن بیان مسأله و ضروت تحقیق، فرضیاتی به عنوان سؤالات پژوهش و یا هدف ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران از لحاظ سازمان یادگیرنده مطرح شد. سپس مفاهیم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده از نظر اندیشمندان و دیدگاه های مطرح در خصوص سازمان های یادگیرنده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. سرانجام از میان مدل های متفاوت سازمان یادگیرنده ارائه شده توسط نظریه پردازان علم مدیریت، مدل سیستمی سازمان یادگیرنده مارکوارت به عنوان مبنای نظری تحقیق در نظر گرفته شد و از این دیدگاه برای ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران از لحاظ سازمان یادیگیرنده استفاده شد. در فصل سوم روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری، بررسی اعتبار و پایایی پرسش نامه و آزمون‌های مورد استفاده جهت تحلیل داده ها به تفصیل بیان شد و سپس در فصل چهارم داده ها تحلیل گردیدند و فرضاً تحقیق مورد آزمون‌های متفاوت قرار گرفتند. در این فصل نیز به بحت و بررسی در مورد نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود و پس از آن با توجه به نتایج حاصل ازپژوهش پیشنهاداتی ارائه می شود.
۵-۲- خلاصه پژوهش و مسأله تحقیق
مفهوم سازمان یادگیرنده یکی از جدیدترن مفاهیم برای مدیریت سازمان ها در محیط بسیار پیچیده و متغیر امروز است و از دو دهه قبل توسط تعدادی از مدیران هوشمند و با تجربه در محیط کسب و کار به صورت عملی مورد استفاده قرار گرفته و سپس در محیط های دانشگاهی توسط نظریه پردازان پرورش داده شده است.
شرکت های پیشرو امروزی به مدیران و کارکنان، مشتریان و سهامداران خود آموزش های متنوع می‌دهند سازمان های دست اندرکار امور اقتصادی در اواخر دهه هشتاد و دهه نود میلادی نیز در رویاروی با تحولات پرشتاب اجتماعی و فرهنگی و سیاسی به این نتیجه رسیدند که باید برای مقابله با معضلات پیش رو و هماهنگی با شرایط جدید به یادگیری روی آورند. با توجه به تعریف و ماهیت سازمان های یادگیرنده، مؤسسات مالی و اقتصادی از جمله بانک ها نیز باید برای ایجاد مؤقعیت رقابتی خود را به یک سازمان یادگیرنده تبدیل کنند.
نظریه پردازان مختلف، تئوریهای گوناگون و مدل های متفاوتی را جهت توصیف سازمان یادگیرنده ارائه نموده اند. یکی از مدل ها مدل سیستمی مایکل مارکوارت است. این مدل شامل پنج زیر سیستم یادیگری، تحول سازمانی، دانش و فن آوری است. مسأله ای که در تحقیق حاضر مد نظر قرار گرفته است این است که سازمان موردنظر ( بانک توسعه صادرات ایران) از دیدگاه سازمان یادگیرنده ارزیابی گردیده و مشخص شود تا چه اندازه زیر سیستم مذکور در سازمان یاد شده مورد توجه و تأکید قرار دارند.
امروزه صنعت بانکداری در بسیاری از کشورها نقش فعال و مؤثری را در ساختار اجتماعی فرهنگی و اقتصادی کشورها بازی کرده و در این میان با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران و وجود عواملی مانند ایجاد و گسترش بانک های خصوصی و کاهش نرخ سود بانکی، ساختار دولتی اکثر بانک های تجاری در کشور، دولتی بودن بانک مرکزی و نظایر آن، نظام بانکی کشور را با شرایط پویا و پیچیده ای روبرو کرده است. لازمه مؤفقیت در چنین محیط هایی، ایجاد و توسعه قابلیت های سازمان یادگیرنده در نظام بانکی کشور و دستیابی به چشم انداز بانک یادگیرنده است. در دهه اخیر سازمان ها از جمله بانک ها در سراسر دنیا با موضوعات پیچیده و پویایی موجه هستند. افزایش انتظارات مشتریان و کارکنان، پیدایش رقبای جدید و پیشرفت های فن آوری بانکی از مهمترین عوامل مؤثر در پیچیدگی محیط بانک ها هستند.
همانگونه که پیشتر بیان شد بانک توسعه صادرات ایران با بیش از بیست سال قدمت یک موسسه مالی و خدماتی و البته صد درصد دولتی شناخته می‌شود همچون دیگر سازمان ها نیازمند آموختن شیوه های جدید خدمات بانکی، شناسایی و ارائه محصولات عملکرد خود است که به آن فرایند یادگیری سازمانی می گویند، بررسی ها و گزارش های دریافتی از مدیران ارشد بانک توسعه صادرات ایران بیانگر آن است که آنان به دنبال تغییر مثبت در وضع موجود و رفع نواقص و مشکلات پس از آسیب شناسی هستند. لذا محقق با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت بانک توسعه صادرات ایران تلاش نموده بانک توسعه صادرات ایران را به اساس تئوری های سازمان یادگرنده موردارزیابی قرار دهد. زیرا سازمان های امروزی می دانند رقابت موضوعی است که همه سازمان ها فارغ از ماهیت دولتی یا خصوصی بودنشان در سطح خرد و کلان با آن مواجه هستند. بنابراین موضوع تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده برای پیشی گرفتن از رقبای خود اهمیت قابل ملاحظه ای قائل هستند.
تح

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

قیق حاضر از نوع کاربردی است و به روش توصیفی – تحلیلی انجام می‌شودتا میزان برخورداری بانک توسعه صادرات ایران از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده، از طریق نظرسنجی از سه سطح کارکنان (مدیران، متخصصین و کارکان اجرایی)‌ مورد نظر سنجیده شده و به توصیف وضعیت بانک مورد بررسی در زمان تحقق پرداخته شود. روش های گردآوری داده ها در این تحقیق عبارتند از:‌ مطالعه اسناد و مدارک و داده‌های آرشیوی از قبیل مقالات، پایان نامه ها، نشریات، بخشنامه ها. در این پژوهش برای سنجش دیدگاه‌ها و نگرش افراد مورد تحقیق از مجموعه پرسش مارکوارت استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران از لحاظ سازمان یادگیرنده با استفاده از مدل سیستمی سازمان یادگیرنده مارکوارت است، لذا فرضیات اصلی و فرعی مطرح شده در تحقیق، مورد آزمون‌های میانگین، تحلیل واریانس فریدمن و همبستگی اسپیرمن قرار گرفته اند. داده های این تحقیق از طریق پرسش نامه جمع آوری گردیده است.
سؤالات پرسش نامه تحقیق حاضر شامل دو بخش سؤالات عمومی و سؤالات تخصصی است. در سؤالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ‌دهندگان جمع آوری گردد. بخش سؤالات عمومی شامل ۵ پرسش درخصوص میزان تحصیلات، جنسیت ونوع شغل (مدیریتی یا تخصصی، اجرایی) محل خدمت (ادارات، ، شعبه ممتاز یا درجه ۱ یا ۲ یا ۳) و سابقه خدمت جامعه آماری در بانک توسعه صادرات ایران است. بخش سؤالات تخصصی نیز شامل ۵۰ پرسش تخصصی بوده که بر اساس پنج شاخص سازمان یادگیرنده معرفی شده توسط مارکوارت، پویایی یادگیری، تحول سازمانی، توانمند سازی افراد، مدیریت دانش و به کارگیری فن آوری اثر بخش یادگیری، موسوم به نیمرخ سازمان یادگیرنده (LOP)[27] و با توجه به سؤالات پیشنهادی مایکل مارکوارت در خصوص مؤلفه‌های مکانیزم های یادگیری سازمانی شامل محیط یادگیری، تعیین نیازهای رشد و یادگیری، و به کارگیری یادگیری در محیط کار برای سازمانی مثل بانک توسعه صادرات ایران طراحی شده است میزان اعتبار پرسش نامه با روش آلفا کرونباخ محاسبه گردیده و برابر با ۹۵٫۱ است.
تعداد جامعه آماری که آن را رؤسا، معاونین و کارشناسان ادارات مرکزی، ادارات امور شعب، شعب مستقل و شعب درجه ا و ۲ و ۳ بانک توسعه صادرات ایران تشکیل می‌دهند طبق آمار ارائه شده بانک توسعه صادرات ایران تعداد ۱۲۵۰ نفر است که پرسش نامه برای کلیه کارکنان ارسال که نهایتاً ۱۵۳ پاسخ به صورت کامل به محقق بازگردانده شد.
 

مدیر سایت

Next Post

جستجوی مقالات فارسی - تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با ...

د اکتبر 12 , 2020
نمودار(۵-۷) جابجایی افقی لایه بالایی درزه – فاصله ۱۰۱  فصل اول پیشگفتار امروزه آنالیز و طراحی سازه های ژئوتکنیکی عمدتاً توسط نرم در این نرم افزارها که عموماً شرایط آنالیز را بصورت دو بعدی (کرنش صفحه ای) در نظر گرفته می شود، محیط سازه ژئوتکنیک به تعداد زیادی المان تقسیم […]