متن کامل – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( …

تحقیق مورد بحث بر اساس بیش از ۴۵ ساعت مصاحبه با ۲۶ نفر از کارکنان بخش تحقیق و توسعه سازمان مورد نظر و در سه پروژه اصلی شکل گرفته است. مصاحبه ها به صورت نیمه ساخت یافته بوده است تا افراد را تشویق به توصیفی بیشتر از پاسخ سؤال نماید. هدف این تحقیق نیز کوتاه کردن زمان پروژه های تحقیق از سریق مطالعه روزانه فعالیت ها بوده است.
اطلاعات بدست آمده سازمان مورد بحث در این مقاله نشان داده است که مدیریت از طریق سازماندهی گروه‌ها و صرف زمان و هزینه برای فعالیت هایی یادگیری منابع مورد نیاز یادگیری را فراهم نموده است. ولی چشم انداز و اطلاعات فعالیت ها به طور کامل از سوی مدیریت به افراد سازمان نرسیده است. لذا کارکنان تصویر مطمئنی از سازمان، جایی که تصمیمات اتخاذ شده و مسوولیت هر یک از افراد متخصص می‌شوند ندارد. همچنین تفاوت زیادی بین تحمیل تغییر و پشتیبانی آن وجود دارد. بدون پشتیبانی و فرایندهای مدیریتی مناسب، فرهنگ فراگیر و پایدار برای ساختار قابلیت یادگیری سازمان وجود نخواهد داشت. تحقق یاد شده حاکی از آن است که پژوهشگران به منظور ارتقای قابلیت یادگیری در سازمان مورد بررسی، آزمایشات سازمانی متعددی را پیرامون طراحی مجدد فرایندها و فعالیت های جاری و ساختارها شروع نموده اند که توسط تیم های یادگیری هدایت می گردد. دانش کسب شده به طرق مختلف مثل سمینار و کارگاه در سازمان منتشر شده و در جای دیگر، برنامه آموزشی مقایسه ای با هدف برقراری ارتباط اعضای سازمانی بالا رتبه و قدیمی با کارمندان جدید از طریق سمینارهایی با اساتید داخلی انجام گرفته است در این سازمان، پژوهش ها طول عمر زیادی داشته و در طول عمر تحقیق نیز نه تنها افراد جابجا نمی شوند بلکه به علت ترس از دست دادن دانش کسب شده در یکی از زمینه ها در برابر این جابجایی ها مقاومت شان داده‌اند. در این تحقیق افراد مجبور شده اند بر روی یک پروژه خاص تمرکز کرده و نتیجتاً خلق دانش در محدوده آن پروژه افزایش یافته است. ولی از سوی دیگر چه در مراحل انجام پروژه و چه پس از اتمام آن به اشتراک گذاشتن دانش بین پروژه ها کاهش پیدا کرده است. در نتیجه تلاش اینگلگارد و همکاران اعضا و مدیران سازمان به شرکت کنندگانی فعال در کارگاه های طراحی شده به منظور جمع و تفسیر داده ها تبدیل شدند. به علاوه بازخورد این کارگاه ها سؤالات تحقیق را جهت سؤالات اساسی و واقعی تصحیح و سطح تحلیل و مکان شروع و تمرکز عمل را مشخص کرده است. از جمله نتایج می توان از پیدا کرد زمان خلق دانش و یا بیان این مفهوم که انتقال دانش باید از سطوح پایه آغاز شود نام برد.
انجل بریو[۲۳](۲۰۰۶)، در مقاله خود تحت عنوان ارزیابی سازمان یادگیرنده در دانشگاه اوهایو بااستفاده از مدل سیستمی سازمان یادگیرنده مارکوارت پرداخته است. جامعه آماری در تحقیق مذکور برابر با ۹۶۵ نفر از مدیران، متخصصین و کارشناسان ارشد دانشگاه اوهایو و حجم نمونه برابر با ۴۳۴ نفر است. هدف از تحقیق مذکور بررسی دانشگاه با توجه به نیم رخ سازمان یادگیرنده براساس مدل مفهومی مارکوارت است. از دیگر اهداف پژوهش بررسی میزان درک کارکنان از سازمان یادگیرنده است. محقق در این تحقیق تلاش نموده تا میزان ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی کارکنان دانشگاه اوهایو مثل پست سازمانی، محل خدمت، سابقه خدمت، جنسیتو سن و همچنین میزان شناخت آنان از سازمان یادگیرنده را بسنجد. قلمرو زمانی تحقیق آگوستو سپتامبر سال ۱۹۹۹ است. داده ها بر اساس اسناد و مدارک و پرسش نامه هایی که بین نمونه توزیع شده، جمع آوری شده است. در این تحقق از آزمون میانگین و تحلیل واریانس استفاده شده است. مدل مفهومی تحقق نیز مدل سیستمی سازمان یادگیرنده مایکل مارکوارت است. نتیجه پژوهش وی حاکی از آن است که بیشترین میانگین مربوط به زیر سیستم تحول سازمانی و کمترین میانگین مربوط به بکارگیری فن آوری در دانشگاه مورد تحقیق است.
فصل ۳
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
یکی از مهمترین ویژگی‌های تحقیق علمی استفاده از یک روش تحقیق مناسب است. پایه و اساس هر علمی به روش شناختی بستگی دارد که در آن علم به کار می رود. بدون روش شناسی علمی نتایج بررسی و تحلیل‌های مورد نظر محقق قابل تعمیم نخواهد بود (سرمد، ۱۳۸۳)‌.
در این فصل پس از بیان روش تحقیق و بررسی جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، روش سنجش اعتبار پرسش نامه و آزمون‌های آماری مورد استفاده مطرح می‌شود.
۳-۲- روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به روش توصیفی – پیمایشی انجام می‌شود تا میزان برخورداری بانک توسعه صادرات ایران از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده، از طریق نظر سنجی از رؤسا، معاونین و کارشناسان بانک مورد نظر سنجیده شده و به توصیف وضعیت بانک مورد بررسی در زمان تحقیق پرداخته شود.
بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می‌توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد. نتایج تحقیقات توصیفی در بعد کاربردی، در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و همچنین برنامه ریزی ها مورد استفاده فرار می‌گیرد (حافظ نیا،‌۱۳۸۳: ۵۹).  تحققیات توصیفی را می‌توان به دسته های زیر تقسیم کرد:
تحقیق پیمایشی survey Research
تحقیق همبستگی  co relational Research: که خود بر سه نوع مطالعه همبستگی دو متغیری تحلیل رگرسیون وتحلیل ماتریس همبستگی تقسیم بندی می‌شود:
اقدام پژوهشی
مطالعه موردی
علی – مقایسه ای (بازرگان، ۱۳۸۰: ۸۳).
تحقیقات پیمایشی برای اندازه گیری نگرش ها

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

، سلیقه ها، یا الگوها و شیوه های زندگی و رفتار افراد به کار می روند.
۳-۳- مدل مفهومی تحقیق
در تحقیق حاضر مدل سیستمی سازمان یادگیرنده مایکل مارکوارت مورد استفاده قرار می گیرد. مارکوارت، مدل مذکور را در سال ۲۰۰۵ میلادی پس از پانزده سال مطالعه و تحقیق بر روی شرکت ها و سازمان های مختلف و بزرگ در سراسر جهان ارائه نموده است. مدل یاد شده ضمن اینکه تمام ابعادی را که یک سازمان باید برای پیشی گرفتن از رقبا در نظر گرفته بگیرد را بیان می کند. نسبت به سایر مدل های ارائه شده توسط نظریه پردازان مقوله یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده از سادگی و روانی خاصی برخورداد بوده و جامع و کاربردی تر است. ضمن اینکه از سوی بسیاری از نظریه پردازان مطرح در مقوله یادگیری و سازمان یادگیرنده مورد تأیید و تمجید قرار گرفته است. مدل سیستمی سازمان یادگیرنده مایکل مارکوارت، چارچوب عملی ویژه ای را برای تسهیل ساختار دهی مجدد سازمان، مدیریت تغییر و ایجاد سازمان های یادگیرنده ارائه می کند. این مدل سیستمی مطابق شکل ۳-۱ شامل پنج زیر سیستم یادگیری، سازمان، افراد، دانش و فن آوری است و بیانگر وجود مؤلفه‌های پویایی یادگیری، تحول سازمانی، توانمندسازی افراد (کارکنان، مشتریان و ذینفعان) مدیریت دانش و فن آوری اثر بخش یادگیری در یک سازمان یادگیرنده است (مارکوارت، ۲۰۰۳: ۲۵).
شکل ۲-۳: مدل سیستمی سازمان یادگیرنده مایکل مارکوارت
در این پژوهش با استفاده از مدل فوق و آزمون‌های متفاوت بررسی می‌شود آیا بانک توسعه صادرات ایران یک سازمان یادگیرنده است یا خیر؟ همچنین آزمونهای متفاوت انجام می گیرد تا به وجود یا فقدان هریک از ابعاد سازمان یادگیرنده ارائه شده توسط مدل مارکوارت در بانک توسعه صاردات ایران پی برده شود.
با توجه به شکل فوق زیر سیستم های سازمان، افراد، دانش، فن آوری برای ارتقاء و افزایش یادگیری ضروری است که هریک از آن ها به نوبه خود سایر زیر سیستم های چهارگانه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این زیر سیستم ها عوامل ضروری در ایجاد و حفظ یادیگری سازمانی و بهره وری هستند. زیر سیستم های پنج‌گانه به طور پویا به هم وابسته و مکمل یکدیگرند. اگر زیر سیستمی ضعیف باشد و یا وجود نداشته باشد سایر زیر سیستم ها به طور قابل ملاحظه ای تضعیف خواهند شد.
۳-۴- مدل تحلیلی تحقیق
در زیر، جزئیات مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر را بیان می کند. زیر سیستم های این مدل که ایجاد سازمان یادگیرنده در هر سازمانی مثل بانک توسعه صادرات ایران را ساده و کاربردی می کند خود در برگیرنده مؤلفه‌ها و شاخص های متفاوت به شرح ذیل هستند:
مارکوارت بر اساس مدل سیستمی سازمان یادگیرنده، جنبه های اصلی و کلیدی مفهوم سازمان یادگیرنده را در قالب پنج زیر سیستم، یادگیری، سازمان، افراد، دانش، فن آوری به طور موشکافانه بررسی می کند.
به عقیده مارکوارت تمامی این زیر سیستم های پنچ گانه برای یادگیری سازمانی پایدار و مستمر و اطمینان از مؤفقیت سازمانی ضروری هستند.
یادگیری: سیستم فرعی محوری سازمان یادگیرنده است که شامل انواع سطوح و مهارت های یادگیری است. سطوح یادگیری (فردی – گروهی – سازمانی)– انواع یادگیری (انطباقی – پیشگیرانه – عملی) – مهارت ها (تفکر سیستمی – الگوهای ذهنی – شایستگی فردی – خودیادگیری – چشم انداز مشترک – گفتمان).
سازمان: این سیستم فرعی شامل چهار جزء است که عبارتند از:
چشم انداز
فرهنگ
استراتژی
ساختار
افراد: شامل مدیران و رهبران، کارکنان، مشتریان، شرکاء و متحدان، عرضه کنندگان و فروشندگان و جامعه است.
دانش: ‌این زیر سیستم به مدیریت کسب و ایجاد دانش در یک سازمان اشاره دارد. این زیر سیستم فرایند توسعه دانش در یک سازمان را شامل کسب، خلق، ذخیره، تحلیل، انتقال و به کارگیری دانش می داند. این عناصر به طور مستمر و تعاملی ارتباط دارند.
فن آوری:‌ متشکل از شبکه های فن آوری یکپارچه و ابزارهای اطلاعاتی است که دست یابی و تبادل اطلاعات و یادگیری در یک سازمان یادگیرنده را فراهم می کند. این زیر سیستم در برگیرنده ابزارهای الکترونیکی و روش های پیشرفته از قبیل کنفرانس های رایانه ای و همکاری مبتنی بر پشتیبانی رایانه ای است.
پرسش نامه ای تهیه شده برگرفته از پرسش نامه مارکوارت است تا تمامی ابعاد و مؤلفه‌های موجود در یک سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مفهومی استفاده شده در این پژوهش را در برگیرد.

مدیر سایت

Next Post

علمی : بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( ...

د اکتبر 12 , 2020
۱۰ تحول سازمانی ۱۱ تا ۲۰ ۱۰ توانمندسازی افراد ۲۱ تا ۳۰ ۱۰ مدیریت دانش ۳۱ تا ۴۰ ۱۰ فن آوری اثر بخش یاد گیری ۴۱ تا ۵۰ ۱۰ تقسیم بندی سؤالات به شکلی خواهد بود تا تمام ابعاد و مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده طبق مدل مفهومی ارائه شده در تحقیق […]