مقاله علمی با منبع : بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( …

ابزار جمع آوری اطلاعات باید از روایی[۲۵] و پایایی [۲۶] لازم برخورداد باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گرد آوری نماید و از طریق دادها و تجزیه و تحلیل آن ها، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سؤالات تحقیق پاسخ دهد. ابزار سنجش و آزمون‌های استاندارد و میزان شده معمولاً از روایی و پایایی مناسبی برخوردار هستند. از این رو محققان می‌توانند آن ها را با اطمینان به کار گیرند (حافظ نیا، ۱۳۸۲: ۱۵۵-۱۵۴).
مفهوم اعتبار که از آن به روایی نیز تعبیر می‌شود، به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد، بدون آگاهی از اعتباراندازه گیری نمی‌توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت، ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخودردار نباشد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۱: ۱۷۰).
برای تعیین اعتبار پرسش نامه، روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها اعتبار محتوا است. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می‌شود.
اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به پرسش های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سؤالات پرسش نامه معرف ویژگی‌ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سؤالات تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد.
پرسش نامه مورداستفاده در این پژوهش، با مطالعه منابع معتبر مربوط از جمله پرسش نامه پیشنهادی مایکل مارکوارت که در تحقیقات مشابه مورد استفاده قرار گرفته است، طراحی گردیده است.
۳-۸- بررسی پایایی پرسش نامه
پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می‌شود. عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد(حافظ نیا، ۱۳۸۳: ۱۵۵).
ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه، ابزار اندازه گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی یا ویژگی‌های متغیر و موقتی آن را می سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری، شیوه های مختلفی به کار برده می‌شود که برخی از آن ها عبارتند از روش اجرای دوباره آزمون، روش موازی، روش تصنیف و روش آلفای کرونباخ (سرمد و همکاران، ۱۳۸۱: ۱۶۶).
جهت سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری (پرسش نامه) مورد استفاده، از روش آلفای کرونباخ با فرمول ذیل استفاده شده است:
α=
J = تعداد زیر مجموعه سؤالات
S2 J= واریانس مجموعه سؤالات j ام و S2 J واریانس کل پرسش نامه یا آزمون است (بازرگان، ۱۳۸۰: ۱۶۹).
در این تحقیق تعداد ۱۴۳ عدد پرسش نامه به عنوان آزمایش اولیه توزیع و تکمیل شد و سپس به کمک نرم افزار SPSS و با روش آلفای کرونباخ، اعتبار آن برآورد گردید. این براورد بیانگر این است که پرسش نامه مورد استفاده از اعتبار بالایی برخوردار است.
جدول ۳-۲ نتیجه سنجش پرسش نامه را نشان می‌دهد.
از نظر میزان اعتبار پرسش نامه در روش آلفا کرونباخ داشتن ضریب آلفا کمتر از ۶۰% عموما ضعیف تلقی می‌شود اعتبار با حداقل ۷۰ % قابل قبول و بالاتر از ۸۰% خوب است (دانایی فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۳: ۴۸۹).
جدول ۳-۵ آزمون اعتبار کل پرسش نامه با استفاده از آزمون کرونباخ

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت

Next Post

بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر اساس مدل مارکوارت)- ...

د اکتبر 12 , 2020
۰٫۹۵۰ ۴۶ در بانک توسعه از فن آوری گروه افزار، برای مدیریت فرایند های گروهی استفاده می شود. دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است ۰٫۹۵۰ ۴۷ در بانک توسعه از یادگیری بهنگام، سیستمی که نظام های یادگیری با فناوی بالا، مربی‌گری و انجام وظایف کاری واقعی […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
مؤلفه تعداد سؤالات ضریب آلفا
پویایی یادگیری ۱۰ ۷۷۷/۰
تحول سازمانی ۱۰ ۸۴۴/۰
توانمندسازی افراد ۱۰