جستجوی مقالات فارسی – بررسی کارایی بازار گوشت مرغ- قسمت ۲۷

جامعه آماری این تحقیق شامل همه تولیدکنندگان گوشت مرغ، عمده فروشان فعال و خرده فروشان این وزه می باشند. در شهرستان مشگین شهر مطابق با بررسی های انجام شده و آمار اداره امور دام جهاد کشاورزی تعداد ۸۶ واحد فعال مرغداری موجود می باشد. همچنین مطابق با بررسی ها تعداد ۹۰ نفر عمده فروش در منطقه در حال فعالیت می باشند ودر چرخه بازاررسانی گوشت مرغ فعالیت دارند. همچنین در پایان زنجیره بازاریابی در مشگین شهر تعداد ۱۱۰ نفر خرده فروش نیز شناسایی شده اند. شایان ذکر است که این افراد مطابق با اطلاعات اداره جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت و همچنین فعالین و مطلعین حوزه تولید گوشت مرغ شناسایی شده اند.
با توجه به اینکه تعداد جامعه آماری مورد مطالعه محدود می باشد لذا در این تحقیق نیاز به نمونه گیری نبوده و تمامی اعضای جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات مربوطه از آنان گرداوری شده است
با عنایت به توضیحات داده شده روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع کل شماری (سرشماری می باشد).
اطلاعات گرداوری شده در این تحقیق با توجه به محدودیتهایی همانند عدم اعتماد جامعه آماری به محقق، ارائه اطلاعات ناقص، انصراف برخی از افراد از تکمیل پرسشنامه و… مورد پالایش اولیه قرار گرفته تعداد پرسشنامه های مورد بررسی از گروه های سه گانه به شرح زیر تعیین گردید:
جدول (۳-۲) نحوه اخذ نمونه آماری تحقیق

گروه ها تعداد جامعه آماری پرسشنامه های مورد تحلیل قرار گرفته
تولیدکنندگان ۸۶ ۷۵
عمده فروش ۹۰ ۷۰
خرده فروش ۱۱۰ ۸۰

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها

به دلیل وجود نوسان در قیمت محصول در سطوح بازار سرمزرعه، عمده فروشی و خرده فروشی و غیره از میانگین وزنی قیمت از رابطه زیر در هر یک از سطوح یاد شده استفاده شده است:
که در این رابطه مقدار محصول خریدار شده یا فروخته شده توسط فرد iام در زمان tام می باشد و نیز قیمت محصول خریداری شده یا فروخته شده فرد iام در دوره t ام می باشد. و همچنین نیز قیمت متوسط یا میانگین وزنی قیمت در سطوح مختلف می باشد. (زارع ونجفی، ۱۳۷۸)

۳-۵-۱- حاشیه بازاریابی[۵۲]

بطور کلی ، حاشیه ی بازاریابی شامل تمام هزینه هایی است که در جریان مسیر بازاریابی محصول از زمان برداشت تا پیش از رسیدن محصول به دست مصرف کننده ایجاد شده است . این حاشیه بازاری ، درآمدی است که نصیب تولید کننده نمی شود. حاشیه کل بازار به صورت رابطه زیر تعریف می شود. (والن و ترنر[۵۳]، ۱۹۸۹)
= حاشیه کل بازار
= حاشیه خرده فروشی
= حاشیه عمده فروشی

مدیر سایت

Next Post

علمی : بررسی کارایی بازار گوشت مرغ- قسمت ۲۹

د اکتبر 12 , 2020
تاکر معتقد است که کارایی، حداکثر اهمیت را در تحلیل بازاریابی دارد . سود در بازاریابی مستقیما مرتبط با کارایی آن است. نظام بازاریابی ناکارا و عقب مانده موجب بالا رفتن هزینه ها، زیان وسیع، نابودی محصولات و قیمت های نامعقول می گردد. بالابودن کارایی بازاریابی موجب می شود که […]