علمی : بررسی کارایی بازار گوشت مرغ- قسمت ۲۹

تاکر معتقد است که کارایی، حداکثر اهمیت را در تحلیل بازاریابی دارد . سود در بازاریابی مستقیما مرتبط با کارایی آن است. نظام بازاریابی ناکارا و عقب مانده موجب بالا رفتن هزینه ها، زیان وسیع، نابودی محصولات و قیمت های نامعقول می گردد. بالابودن کارایی بازاریابی موجب می شود که درآمد تولید کنندگان با فروش با قیمت بالاتر یا رضایت مصرف کنندگان با کاهش قیمت خرید یا هر دو با کاهش تفاوت قیمت بین خرید و فروش نهایی در بازار منتفع گردد. (تاکر[۶۸]، ۱۹۹۲)
اختلاف قیمت برای یک محصول شامل دو جز است که جزئی مربوط به هزینه های بازاریابی و جز دیگر مربوط به حاشیه خالص[۶۹] می باشد. حاشیه خالص که با NM نمایش داده می شود با استفاده از رابطه زیر برای هر یک از مسیرهای بازاریابی محاسبه شده است. MC در این رابطه شامل کل هزینه های بازاریابی به استثنای هزینه ضایعات می باشد و در مورد محصول گوشت مرغ هزینه هایی همچون جمع آوری، بسته بندی، حمل و نقل، انبارداری، و هزینه های مربوط به فروش را شامل می شود. هزینه ضایعات نیز برابر میزان کل ضایعات و افت محصول در مراحل مختلف می باشد که در قیمت خرده فروشی ضرب می شود.
NM=MM‐MC
کارایی کل یک نظام بازاریابی به دو دسته تقسیم می شود که عبارتند از کارایی قیمتی PE، کارایی فنی TE، کارایی کل OE برای هر یک از مسیر های بازاریابی با استفاده از روابط زیر محاسبه شده اند.
کارایی قیمتی : PE=1‐PI ناکارایی قیمت : PI=MC/MM
کارایی فنی : TE=1‐TI ناکارایی فنی :TI=CW/MM
کارایی کل : OE=1‐OI ناکارا یی کل : OI=(MC+CW)/MM
اگر مجموع هزینه بازاریابی و هزینه ضایعات برابر صفر باشد، ناکارایی صفر خواهد بود و این نشانه کارایی کامل نظام بازاریابی و در واقع نشانه بازار رقابت کامل است. اگر این مقدار برابر حاشیه ناخالص باشد ناکارایی نظام بازاریابی برابر یک خواهد بود که نشانه ناکارا بودن این نظام است. هرچه مقدار ناکارایی نظام بازاریابی کمتر باشد، مسیر ونظام بازاریابی بهتر است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. کارایی قیمتی عبارتست از استعداد بازار در جهت تشخیص بهینه منابع و هماهنگ سازی تولید و مصرف. هدف از کارایی قیمتی، تخصیص بهینه منابع و به دست آوردن حداکثر محصول اقتصادی است. (شریواستاوا و رانادهیر[۷۰]، ۱۹۹۵)
توجه به هزینه های بازاررسانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، بطوریکه پس از برآورد هزینه های بازاررسانی محصول، چنانچه مجموع هزینه های بازاررسانی و قیمت سر مزرعه بیشتر از قیمت نهایی محصول باشد، بازار شفاف نخواهد بود و این امر منجر به کاهش کارآیی بازار خواهد شد (صمصامی، ۱۳۸۳).

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه

در این بخش ابتدا به بررسی ویژگیهای مرغداران و عوامل بازاریابی فعال در منطقه پرداخته شده است. در مراحل بعدی به بررسی اطلاعات خرید و فروش گوشت مرغ توسط مرغدار و عوامل بازاریابی و علت یابی این رفتارها پرداخته و سپس به بررسی فعالیت های مختلف بازاریابی و نحوه انجام آن در منطقه بر روی محصول گوشت مرغ پرداخته شده است. با معرفی سازمان بازاریابی به ترسیم شبکه بازاریابی و تعیین مسیرهای مختلف اقدام نموده و به انجام تجزیه و تحلیل های اصلی بر اساس روش تحقیق پرداخته شده و بدین منظور به محاسبه حاشیه ها، سهم عوامل و تولیدکننده و کارایی بازاریابی در مسیرهای مختلف به طور جداگانه پرداخته شده است تا در نهایت بتوانیم برترین مسیرها معرفی گردد.

۴-۲- ویژگیهای بهره برداران مورد مطالعه

۴-۲-۱- ویژگیهای فردی مرغداران

بر پایه جدول (۴-۱) مرغداران نمونه بر اساس سن (سال) تقسیم شده اند، اغلب مرغداران در منطقه سن بین ۳۰ تا ۵۰ سال دارند، و این میزان طبق نتایج به دست آمده در نمونه ۷۵ تایی پژوهش حاضر برابر ۵۳٫۳۳ درصد می باشد. و یافته های تحقیق نشان دهنده این موضوع است اکثر شاغلان این بخش را میانسالان جامعه تشکیل می دهند.
جدول (۴-۱) توزیع بهره برداران بر اساس سن (سال)

مدیر سایت

Next Post

مقاله دانشگاهی - تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) ...

د اکتبر 12 , 2020
۴-۳-۱- ناپدید شدن ماده خشک و پروتئین خام در دو گونه با روش (In-situ) 67۴-۳ -۲- ضرایب تجزیهپذیری ماده خشک و پروتئین گونههای مطالعه شده با روش In-situ 70۴- ۳- ۳- تجزیهپذیری مؤثر ماده خشک و پروتئین گونههای مطالعه شده در سرعتهای عبور متفاوت با روش In-situ 71فصل پنجم : […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
سن مرغدار زیر ۳۰ سال بین ۳۰ – ۵۰ سال بالای ۵۰ سال کل
فراوانی ۲۰ ۴۰ ۱۵ ۷۵
درصد ۲۶٫۶۶ ۵۳٫۳۳