بررسی کارایی بازار گوشت مرغ- قسمت ۵

۴-۵-۱- تعیین حاشیه های مختلف بازاریابی، سهم هریک از عوامل بازاریابی از قیمت نهایی و ضریب هزینه بازاریابی ۸۰
۴-۵-۲- تعیین کارایی قیمتی، کارایی فنی و کارایی کل ۸۳
۴-۵-۳- آزمون رضایت از اجزای کارایی و کانالهای بازار ۸۵
فصل پنجم ۸۸
۵-۱- مقدمه ۸۹
۵-۲- یافته های تحقیق ۸۹
۵-۲-۱- یافته های توصیفی ۸۹
۵-۲-۲- یافته های استنباطی ۹۰
۵-۳- پیشنهادات ۹۲
۵-۳-۱- پیشنهادات کاربردی ۹۲
۵-۴- محدودیت های تحقیق ۹۳
منابع و مأخذ: ۹۴
منابع فارسی ۹۵
منابع لاتین ۹۸
ضمایم و پیوستها: ۱۰۰
نتایج خروجی نرم افزار (آزمون t تک نمونه ای سوالات کارایی قیمتی) ۱۱۰
نتایج خروجی نرم افزار (آزمون t تک نمونه ای سوالات کارایی فنی) ۱۱۰
نتایج خروجی نرم افزار (آزمون t تک نمونه ای سوالات کانالهای توزیع) ۱۱۱
چکیده انگلیسی ۱۱۲
فهرست جداول:
عنوان ………………………………………………………………………………………….. صفحه
جدول (۲-۱) جمعیت شهرستان‌های استان اردبیل ………………………………………………………………………………….. ۴۱
جدول (۲-۲) جمعیت شهرستان مشگین شهر در شش دوره سرشماری رسمی …………………………………………….. ۴۲
جدول (۲-۳) روستاهای شهرستان مشگین شهر ……………………………………………………………………………………… ۴۳
جدول (۳-۱) نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های تحقیق ……………………………………………………….. ۶۲
جدول (۳-۲) نحوه اخذ نمونه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۶۳
جدول (۴-۱) توزیع بهره برداران بر اساس سن (سال) ……………………………………………………………………………. ۷۱
جدول (۴-۲) توزیع بهره برداران بر اساس سابقه مرغداری (سال) ……………………………………………………………. ۷۲
جدول (۴-۳) توزیع فراوانی مرغداران بر اساس سطح تحصیلات ……………………………………………………………… ۷۲
جدول (۴-۴) توزیع پاسخ سوال دارا بودن شغل دیگر …………………………………………………………………………….. ۷۳
جدول (۴-۵) توزیع فراوانی نوع بهره برداری از مرغداری ………………………………………………………………………. ۷۳
جدول (۴-۶) توزیع عمده فروشان و خرده فروشان بر اساس سن (سال) …………………………………………………… ۷۴
جدول (۴-۷) توزیع عمده فروشان و خرده فروشان بر اساس سابقه فعالیت (سال) ………………………………………. ۷۴
جدول (۴-۸) توزیع عمده فروشان و خرده فروشان بر اساس سطح سواد …………………………………………………… ۷۵
جدول (۴-۹) هزینه بازاریابی یک کیلوگرم مرغ برای هر یک از مسیرهای بازاریابی در سال ۱۳۹۴ …………………. ۷۷
جدول (۴-۱۰) قیمت متوسط (وزنی) یک کیلو گرم مرغ گوشتی در سطوح مختلف برای مسیرهای بازاررسانی مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸
جدول (۴-۱۱) حاشیه های مختلف بازاریابی، سهم عوامل بازاریابی از قیمت نهایی محصول و ضریب هزینه بازاریابی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

منابع مقالات علمی : بررسی کارایی بازار گوشت مرغ- قسمت ۶

د اکتبر 12 , 2020
جدول (۴-۱۲) کارایی قیمتی، کارایی فنی و کارایی کل در مسیر های بازاریابی …………………………………………. ۸۲جدول (۴-۱۳) آزمون t تک نمونه ای سوالات کارایی قیمتی ………………………………………………………………….. ۸۴جدول (۴-۱۴) آزمون t تک نمونه ای کارای فنی …………………………………………………………………………………. ۸۵جدول (۴-۱۵) آزمون t تک نمونه ای کانال های توزیع …………………………………………………………………………. ۸۶فهرست اشکال و نمودارعنوان […]