بررسی کارایی بازار گوشت مرغ- قسمت ۷

سیستم توزیع گوشت مرغ کارایی لازم را ندارد.
سیستم توزیع گوشت مرغ دارای کارایی قیمتی مناسب نمی باشد.
سیستم توزیع گوشت مرغ دارای کارایی فنی مناسب نمی باشد.
حاشیه بازاریابی گوشت مرغ مناسب نیست.
سهم نهایی تولید کنندگان از قیمت نهایی محصول مناسب نمی باشد.

۱-۶-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از:
هزینه فعالیتهای بازاریابی، حاشیه بازار، کارایی بازار،‌ شبکه توزیع.

۱-۶-۱- تعاریف مفهومی متغیرها

بازاریابی مشتمل بر مجموع عملیاتی است که بر روی محصول انجام می شود، از زمانی که از مرکز تولید خارج شده تا بدست مصرف کننده نهایی برسد. این عملیات شامل بسته بندی، درجه بندی، حمل و نقل، انبارداری، تبدیل و مانند آن می شود (نجفی و کاظم نژاد، ۱۳۸۳).
در یک بازار رقابتی حاشیه کل بازاریابی به صورت اختلاف قیمت پرداختی مصرف کننده و قیمت دریافتی تولیدکننده تعریف شده است، یا تمام هزینه هایی که در جریان مسیر بازاریابی محصول ایجاد شده از زمان برداشت تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد (مهدی پور و همکاران، ۱۳۸۴).
به طور کلی کارایی یک مفهوم نسبی برای مقایسه بین عملکرد واقعی و عملکرد ایده آل است. می توان گفت که کارایی به نحوه بهره گیری از منابع توجه دارد و میزان استفاده مفید از منابع را نشان می دهد به عبارتی دیگر کارایی یا راندمان نسبت بازدهی واقعی به دست امده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) یا در واقع نسبت مقدار کار انجام شده به مقدار کار مورد انتظار است (زارع نژاد و حاجی آبادی، ۱۳۸۷).
شبکه توزیع مجموعه ای از سازمانها و افراد وابسته است که کالا یا خدمت مورد نظر را در دسترس مشتریان نهایی قرار می دهد. شبکه توزیع، تولیدکننده و مشتریان کالا را به یکدیگر متصل می کند (نجفی و کاظم نژاد، ۱۳۸۳).

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها

در این پژوهش منظور از فعالیتهای بازاریابی و هزینه مربوط به آن میزان هزینه ریالی است که در طول پروسه تولید بر روی یک کیلوگرم گوشت مرغ اضافه می گردد. این هزینه ها در دو بخش هزینه های تولید کننده مشتمل بر (هزینه اجاره واحد،‌ هزینه تعمیر واحد،‌ هزینه استهلاک وسایل و ساختمان،‌ سایر هزینه های مرغداری،‌ هزینه خرید جوجه،‌ هزینه خوراک،‌ هزینه های مکمل،‌ هزینه کارگری، هزینه آب و برق و گاز و…) و هزینه های عوامل بازار مشتمل بر (هزینه اجاره واحد،‌ هزینه تعمیر واحد، هزینه استهلاک وسایل و ساختمان، سایر هزینه های واحد فروش، هزینه مالیات و عوارض و….،‌ هزینه کارگری،‌ هزینه آب و برق و گاز و…) می باشد.
در این پژوهش نیز منظور از حاشیه بازاریابی عبارت است از اختلاف قیمت خرده فروشی و قیمت سر مزرعه در هر مسیر بازاررسانی. حاشیه بازاریابی می باشد که به دو صورت می باشد. حاشیه عمده فروشی که شامل اختلاف قیمت عمده فروشی و قیمت تولید کننده است و حاشیه خرده فروشی که شامل اختلاف قیمت عمده فروشی و خرده فروشی می باشد. چنانچه عامل دیگری نیز در فرایند بازاررسانی وجود داشته باشد حاشیه وی از طریق محاسبه قیمت فروش منهای قیمت خرید آن عامل محاسبه می شود.
منظور از کارایی بازار در این پژوهش نمره ای است که از طریق فرمول کارایی شریواستاوا و رانادهیر[۱]، (۱۹۹۵) برای کانالهای توزیع محاسبه می گردد. این نمره عددی بین صفر تا یک می باشد و هرچه به عدد یک نزدیکتر باشد نشان دهنده کارایی بالای کانال توزیع می باشد.

۱-۷- قلمرو تحقیق

تحقیق حاضر به لحاظ قلمرو موضوعی، زمانی، مکانی به شرح زیر می باشد:
قلمرو موضوعی: از نظر موضوعی این پژوهش به بررسی شبکه توزیع و بازاریابی گوشت مرغ می پردازد
قلمرو زمانی: اطلاعات گرداوری شده در این تحقیق مربوط به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ می باشد.
قلمرو مکانی: اطلاعات مورد بررسی در این تحقیق از تولیدکنندگان و عوامل بازاریابی در سطح شهرستان مشگین شهر به دست آمده است.

۱-۸- مدل مفهومی تحقیق

مدل مفهومی تحقیق را می توان به شکل زیر طرح نمود:
کارایی بالا
کارایی پایین
حاشیه بازاریابی پایین
کانال با واسطه های کم
هزینه واقعی در فعالیت بازاریابی
هزینه های کم در فعالیت بازاریابی
کانال با واسطه های متعدد
حاشیه بازاریابی بالا
شبکه توزیع کارا
رضایت مصرف کننده از قیمت
سهم بالای تولیدکننده از قیمت
ارائه محصول از تولید کننده
سهم پایین تولیدکننده از قیمت

مدیر سایت

Next Post

دسترسی متن کامل - بررسی کارایی بازار گوشت مرغ- قسمت ۹

د اکتبر 12 , 2020
۲-۶- ترکیب یا آمیخته بازاریابی[۱۹] عوامل بازاریابی شامل ترویج، کالا[۲۰]، محل و قیمت[۲۱] و خدمات می باشد که مدیر با اختلاط این عوامل، سیاست بازاریابی سازمان را مشخص می نماید. آنچه ذکر شد، پنج فعالیت داخلی عمده است، این پنج فعالیت عمده را علاوه بر ترکیب بازاریابی P +S4 نیز می […]