پژوهش – بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۱۴

روش های جدید برای سازماندهی کسب و کار.(سلیمی و همکاران،۵۵:۱۳۸۰)
۲-۳۰-۴-۱ مراحل نوآوری
مراحل نوآوری را می توان به دو مرحله جداگانه تقسیم بندی کرد:
تولید نوآوری
قبول و اتخاذ نوآوری
تولید شامل نظریه پردازی و حل مشکل برای راه حل های محصول یا فرآیندی می باشد.مرحله قبول و اتخاذ نوآوری شامل دستیابی و یا پیاده کردن یک نواوری می باشد. شرکت ها می توانند یک یا دو مرحله را منحصراً متعهد شوند که در یک مرحله خاص، متولی می باشند یا دو مرحله را عهده دار شوند. (بیریچال و همکاران،۲۰۰۹)
۲-۳۰-۴-۲ محرک های نوآوری در بنچ مارکینگ
چهار تغییر اساسی منجر می شود تا شرکت ها به سمت نوآوری حرکت کنند و در این عرصه رقابت باقی مانده و خود را از شکست نجات دهند، که به شرح شکل شماره دو می باشد.)شلینگ[۱۳۴]،۲۰۰۹)
شکل ۲-۲) محرک های نواوری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

(منبع:شلینگ،۲۰۰۹)
۲-۳۰-۴-۳ مدل های نوآوری در بنچ مارکینگ
مدل های متعددی برای فرآیند نوآوری در شرکت ها ارائه شده است.مدل های نوآوری از مدل های خطی ساده تا مدل های ترکیبی فرآیند ساخته شده اند.
۲-۳۰-۴-۳-۱ مدل خطی
ساده ترین مدل هر فرآیند خطی می باشد که از یک ورودی شروع شده و منجر به یک خروجی می گردد.در این مدل هیچ بازخوردی از خروجی به ورودی داده نمی شود تا منجر به اصلاح ورودی گردد. در نوآوری هم این موضوع صدق می کند.مدل خطی نواوری ساده ترین مدل های نوآوری می باشد، ولی به دلیل جامع و کامل نبودن آن، مورد استفاده قرار نمی گیرد، و لذا به مدل های دیگر روی آورده میشود. شکل ۲-۳) مدل خطی
(منبع:تانگ،۲۰۰۰)
۲-۳۰-۴-۳-۲ مدل مرحله ای
مدل های مرحله ای در واقع مدل های خطی گسترش یافته می باشند اما شامل حلقه های بازخورددی نیز می باشند. بازخورد، اطلاعات در مورد نتایج و خروجی سیستم می باشد که کنترل سیستم را در آینده میسر می سازد.مدل های مرحله ای غالباً ساخت محصول جدید را توضیح می دهند و دارای مراحلی نظیر برنامه ریزی استراتژیکی، مفهوم سازی، طراحی و آزمایش، تولید و توزیع و بازاریابی می باشند.مدل های فوق الذکر دارای چند اشکال است.ابتدا اینکه، آنها در اصل مدل های ساخت محصول جدیدی می باشند که نوآوری های فرآیندی و ایده های خاجی را رد می کنند.ثانیا، به محیط خارج توجه زیادی نمی شود،برای مثال نقش یک ارباب رجوع یا عرضه کننده در نوآوری. ثالثا، مدل های فوق بر اساس یک سری مراحل می باشند و فرآیند دشوار را برای موفقیت در نظر می گیرند.
شکل ۲-۴) شماره مدل مرحله ای
حلقه بازخورد
)منبع:تانگ،۲۰۰۰)
۲-۳۰-۴-۳-۳ مدل سیستم های باز
این مدل یک مدل سازمانی بر اساس نطریه سیستم ها می باشد که سازمان را به عنوان سیستمی ترسیم می کند که روی محیط خارجی یا فرا سیستم تاثیر می گذارد و از آن تاثیر می گیرد.
شکل ۲-۵) شماره مدل سیستم باز
(منبع:تانگ،۲۰۰۰)
این مدل متشکل از ورودی ها، پردازش و خروجی ها می باشد.ورودی های یک سازمان، منابعی نظیر مواد خام و دانش می باشند.این ورودی ها از طریق فرآیند های مختلف یک سازمان برای تولید خروجی هایی نظیر محصولات، خدمات و نظرات تغییر شکل پیدا می کنند. حلقه بازخوردی، بخش مهم مدل مزبور می باشد.این بخش اضافی به مدل مزبور جانشین مدل های خطی قدیمی می شود و یک مدل غیر خطی را می سازد که بازخورد ثابتی را از محیط خود دریافت می کند که می تواند تاثیر زیادی روی خروجی های بعدی بگذارد.(تانگ،۲۰۰۰)
۲-۳۰-۴-۴ دیدگاه اودیر
۲-۳۰-۴-۴-۱ مدل بازاریابی نوآورانه
اودیر بیان می دارد که فعالیتهای بازاریابی، بسته به موقعیت است و بر حسب پیچید گی و اثر بخشی متغیر است.ارزیابی مستندات مربوط به بازاریابی نوآورانه مشخص می کنند که اجزای اولیه آن عبارتند از : ارتقا محصول ، کانال های جایگزین و روش های توزیع محصول ، کشف بازارهای جدید ، تغییر در آمیخته بازاریابی و سیستم های عملیاتی جدید. هر چند نوآوری می تواند شامل توسعه محصولات جدید باشد اما فراتر از این موضوع باید به آن نگاه کرد ، بنابراین در جنبه های دیگر بازاریابی نیز توسعه های نوآورانه ایجاد می کند. به صورت کلی تر ، ویژگی های نوآوری به دنبال خلاقیت ، تازه ها یا راه حل‌های غیر معمول برای مسائل و نیازها هستند. این امر شامل توسعه محصولات و خدمات جدید و فرایندهای جدیدبرای انجام وظایف سازمانی است که حال به توضیح میپردازیم.(اودیر،۲۰۰۹)
۲-۳۰-۴-۴-۲ متغیرهای بازاریابی
مروری بر مستندات بازاریابی نوآورانه ، نشان می دهد که اجزای اولیه آن عبارتند از ارتقا محصول ، کانال های جایگزین و روش های توزیع محصول و یک تغییر مخلوط بازاریابی که برای مقاصد این تحقیق به صورت متغییر بازاریابی دسته بندی شده است.
۲-۳۰-۴-۴-۳ ارتقا محصول
بیشتر اوقات شرکت ها با پذیرش یک خط مشی توسعه بیش از یک نوآوری بنیادی ، به ارتقا محصول می پردازند.مشتریان به فرایند نوآوری کمک می نمایند و این موضوع باعث سفارشی تر شدن محصولات و خدمات می شود و همکاری مشتری را در مرحله بسیار دشواری از تجاری سازی تضمین می نماید.

مدیر سایت

Next Post

دسترسی متن کامل - بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۲۲

س اکتبر 20 , 2020
انجام فعالیتهای تحقیقات بازاریابی لزوماً به معنی پیشروبودن در فناوری محصول نیست و اصولاً بسیاری از سازمانها به دنبال چنین استراتژی مخاطره آمیزی نیستند. بعضی از سازمانها که از قابلیت تکنولوژیک مدیریت اجرایی قوی و امکانات مالی کافی برخوردارند در استراتژی تحقیق و توسعه به دنبال توسعه یک محصول جدید […]