بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۱۵

۲-۳۰-۴-۴-۴ تغییر آمیخته بازاریابی
شرکت هایی که در بازاریابی نوآورانه وارد می شوند، به جای آنکه همسو شدن با نوآوری را بپذیرند، (یعنی جایی که یک محصول قبل از ایجاد بازار تولید می شود.) با تغییر در فعالیتهایشان به نیازهای بازار پاسخ می دهند. این رویکرد به بازاریابی ، به دنبال راه حل های خلاقاته ، تازه و غیر معمول است و تمایل به سرمایه گذاری در موقعیت هایی که مصون از خطا نیستند را اثبات نموده و بر روی پیاده سازی فعالیتها تاکید دارد .
۲-۳۰-۴-۴-۵ تغییر کانال توزیع
محدودیت های منابع ، ورود به بازار را محدود به شرکت هایی می کند که منابع کافی برای رقابت موفق را در اختیار دارند و بنابراین شرکت ها از روشها و کانال های جایگزین برای توزیع محصول استفاده می نمایند تا بتوانند به مزیت رقابتی، اثربخشی هزینه و رضایت مشتری دست یابند.
۲-۳۰-۴-۵ اصلاحات
این شرکت ها، مبانی فعالیتهای بازاریابی شان بر اساس پیشرو بودن و داشتن مدیریت تغییرات، نوآوری معرفی می شود.
۲-۳۰-۴-۶ اقدام پیش گستر و تغییر
بازاریابی نوآورانه می توان به صورت پیوسته و گسسته دسته بندی کرد. بازاریابی نوآورانه پیوسته ، توسعه ای بوده و بر مبنای فعالیتها و محصولات موجود پایه ریزی می شود. در حالی که بازاریابی نوآورانه گسسته ، بیشتر ابداعی بوده و کمتر به فعالیتها و محصولات مربوط می شود. (اودیر: ۲۰۰۹)
۲-۳۰-۵ بازاریابی یکپارچه
نوآوری در طول بازاریابی فراگیر است ، جایی که مرتبا باید فعالیتهای جاری بسته به نیازها تنظیم شود. این امر، نیاز به یکپارچه سازی بازاریابی را ایجاب می کند .
۲-۳۰-۶ یکپارچه سازی بازاریابی
بازاریابی نوآورانه، در همه فعالیتهای بازاریابی وجود دارد، با اهداف منفعتی هدایت می شود، بسته به بازار وواکنش آن، پیوسته بوده و الزاما یک ایده جدید نیست. می تواند توسعه ای بوده و درون فعالیت موجود جای گرفته شود، اما فارق از هر شکلی که دارد بر اساس یک رویکرد یکپارچه برای انجام بازاریابی ایجاد می شود (علاقه‌بند، ۱۳۷۷: ۴۵).
۲-۳۰-۷ نفوذ بازاریابی
با توجه به موارد فوق ذکر،نوآوری ها( یا سازگارشدنها ) در بازاریابی، بر اساس قدرت و توانایی شرکتها در عرضه محصولات و خدماتی متفاوت با محصولات و خدمات استانداردی است که توسط شرکت های بزرگترارایه می شود. هر چند محصولات آنها در یک بازار حاشیه ای باشد،این موضوع به ارزش فهمیده شده بازاریابی در سازمان ، یکپارچه سازی کل بازاریابی در سازمان و استفاده از آن برای دستیابی به اهداف سازمانی بستگی دارد (علاقه‌بند، ۱۳۷۷: ۴۸).
۲-۳۰-۸ تمرکز بر مشتری
منظورجاییکه تاکید قابل ملاحظه ای بر روی ایجاد ارتباطات شخصی با مشتری و اهمیت رضایت مشتری برای موفقیت رقابتی وجود دارد. (علاقه‌بند، ۱۳۷۷: ۴۸)
۲-۳۰-۹ تمرکز بر بازار
مروری بر مطالب نوشته شده روشن می سازد که تمرکز بر بازار شامل چشم انداز ، سود و در مرکز بازار بودن می باشد. (تانگ،۲۰۰۰)
۲-۳۱ چشم انداز
تفسیر بازاریابی بیرونی از دیدگاه کارآفرین ها ( ایجاد کننده بنگاه) و چشم انداز ایشان برای شرکت در فرایند تصمیم گیریشان عامل محوری است . تصمیمات بازاریابی بر اساس تفسیر داده های مرتبط بوده و بستگی به دانش تجربی و چشم انداز کارآفرین دارد که منجر به یک شرکت با قابلیت سود آوری می‌شود. (غفاری، ۳۹:۱۳۸۷)
۲-۳۲ سود
ایجاد و نگهداری مزیت رقابتی که از طریق فعالیتهای نوآورانه به دست می آید ، عاملی کلیدی در سود آوری شرکت ها و رشد و بقای طولانی مدت است.
۲-۳۳ بازارمحوری
با استفاده از فرصتهایی که شرکتهای بزرگتر از آنها چشم پوشی کرده اند و یا به خاطر ساختار بروکراتیک نتوانسته اند از آنها بهره برند شرکت های کوچکتر موفق می شوند.
۲-۳۴ طرح منحصر به فرد
بازاریابی نوآورانه وابسته به انحصاری بودن ، جدید بودن و مغایر بودن با وضع موجود است، که برای مقاصد این تحقیق ، تحت عنوان طرح منحصر به فرد دسته بندی می شود.
۲-۳۵ جدید
نوآوری معمولا به محصولات و فرایندهایی اطلاق می شود که برای برآورده کردن نیازهای مشتریان به صورت رقابتی و با سود آوری بیشتر نسبت به وضعیت موجود و تسلط شرکت ارایه می شود. این امر، شرکت ها را قادر می سازد تا با استفاده از رویکردهای بازاریابی ارزش افزوده به مزیت رقابتی دست پیدا کند. (غفاری، ۴۰:۱۳۸۷)
۲-۳۶ مغایر با موارد موجود و انحصاری
کارآفرین موفق بازاریابی موارد مغایر با موارد موجود را در نظر می گیرد، او اول به نوآوری در محصولات و خدماتی می پردازد که نیازهای مشتریان را برآورده نماید. اینگونه فعالیتهای بازاریابی، می‌توانند بسیار نوآورانانه باشند اما الزاما بر مبنای ابتکار نبوده و بیشتر شبیه به پذیرش یک مفهوم یا فعالیت موجود هستند. بنابراین کاربرد منحصر به فرد نوآوری در درون یک شرکت یا وضعیت خاص است.
شکل ۲-۶) مدل مفهومی برای بازاریابی نوآورانه
تمرکز بر مشتری
بازاریابی یکپارجه
تمرکز بر بازار
متغیرهای بازاریابی
طرح منحصر به فرد
اصلاحات
(منبع:اودیر،۲۰۰۹)
۲-۳۷ نوآوری های صورت گرفته در شرکت داروسازی اسوه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

دسترسی متن کامل - بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۲۲

س اکتبر 20 , 2020
انجام فعالیتهای تحقیقات بازاریابی لزوماً به معنی پیشروبودن در فناوری محصول نیست و اصولاً بسیاری از سازمانها به دنبال چنین استراتژی مخاطره آمیزی نیستند. بعضی از سازمانها که از قابلیت تکنولوژیک مدیریت اجرایی قوی و امکانات مالی کافی برخوردارند در استراتژی تحقیق و توسعه به دنبال توسعه یک محصول جدید […]