پژوهش – بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۲۳

نام محقق و سال موضوع مورد بررسی نتایج تحقیق
سید مهدی الوانی ، فهیمه جباری- ۱۳۸۹ بنچ مارکینگ الگوهای نظام پیشنهادات و ارائه الگوی مناسب جهت برقراری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین محَقق از روش بنچ مارکینگ به منظور مطالعه الگوی نظام پیشنهادات و ارائه الگوی مناسب دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بهره جسته است که در قالب چرخه بنچ مارکینگ با ۵ فرآیند بررسی شده است و الگوهای موجود در دانشگاه قزوین را با ۵ دانشگاه برتر مقایسه و بهترین الگو را نهایتا در دانشگاه قزوین بنچ مارک کرده است.
سید علیرضا داودی، علیرضا پویا-۱۳۸۸ ارائه بنچ مارکینگ برای کانالهای توزیع بانک با کمک DEA (مطالعه موردی شعب بانک رفاه مشهد)
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

عملکرد مناسب بنچ مارکینگ کانالهای توزیع نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان ، دستیابی به اهداف و سود آوری پایدار آن دارد. در این راستا اهمیت وجود سیستمی برای سنجش عملکرد کانالهای توزیع در بهبود آن توصیه می گردد.

سید مهدی الوانی، صدیق سادات هاشمی-۱۳۸۹

بنچ مارکینگ دانشگاه علوم انتظامی از بهترین شیوه های دانشگاه تهران در مدیریت دانش.

فرآیند مدیریت دانش دانشگاه علوم انتظامی با دانشگاه تهران مقایسه گردید نتایج حاصل از تحقیق تفاوت معنا دار بین مدیریت دانش در دو دانشگاه را نشان می دهد.در چهار مولفه تحصیل ، به کارگیری، اشتراک و نگهداری دانش، دانشگاه تهران وضعیتی بهتر از دانشگاه علوم انتظامی را داراست، تنها در دو مولفه تشخیص و توسعه دانش با تاکید بر اینکه تفاوت بین دو دانشگاه معنادار نیست اما اندک تفاوت موجود دانشگاه علوم انتظامی را دارای برتری نسبی نشان داد.

سید مهدی الوانی، ایرج سلطانی-۱۳۹۰٫

نقش بنچ مارکینگ در ارتقاء اثر بخشی فرآیند مدیریت و پرورش منابع انسانی

نتایج حاکی از آن است که بنچ مارکینگ و سنجش وضعیت منابع انسانی از طریق فراهم کردن چارچوبی ادراکی برای مقایسه عملکرد در دامنه وسیعی از شاخص های منابع انسانی با دیگر سازمان ها کمک می کند.بنچ مارکینگ صرفا تعیین اهداف عملکرد کمی نیست.گرچه این کار اولین گام مهم است.بنچ مارکینگ به تشخیص بهترین عملکرد ممکن بستگی دارد که می توان آن را مورد مطالعه قرار داد و بهبود بخشید.قدرت بنچ مارکینگ به انواع سوالات مربوط می شود که کارکنان سازمان راجع به عملکرد خود می پرسند و نیز به شیوه کمک آن در افزایش حساسیت سازمان به محیط آن ارتباط دارد.

کودالی-۲۰۰۸

بنچ مارکینگ مدل های ،بنچ مارکینگ

یافته های این تحقیق نشان می دهد که بنچ مارکینگ برای مدل های بنچ مارکینگ در حدود ۷۱ مرحله است که ۱۳ مرحله آن توسط تعداد زیادی از محققین معرفی شده است و سایر مراحل منحصرا به عنوان بهترین عمل در بنچ مارکینگ در نظر گرفته شدند.

اندرسون-۲۰۱۰

بنچ مارکینگ صنعتی برای مزایای رقابتی

جنبه های اخلاقی و قانونی مرتبط با بنچ مارکینگ، یک مدل فرآیند بنچ مارکینگ و گام ها و مراحل آن را توضیح می دهد. همچنین طیف گسترده ای از پدیدهای طبیعی موفق که به طور محض به شکست انجامیدن و همچنین پدیده هایی که از طریق بنچ مارکینگ به موفقیت دست یافتند.

پریرا -۲۰۱۱

مدیر سایت

Next Post

بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۳۰

س اکتبر 20 , 2020
توزیع به هنگام محصولات باعث ارائه خدمات، متناسب با زمان نیاز مشتریان میشود. ارتباط مستقیمی بین نحوه توزیع محصولات و اعتبار تجاری تولید کننده وجود دارد. تحقیقات بازاریابی تحقیقات بازاریابی منجر به ایجاد تخصص بازاریابی میشود. تحقیقات بازاریابی امکان استفاده از فرصت های محیطی بازار را فراهم میکند. تحقیقات بازاریابی […]