دسته بندي علمی – پژوهشی : بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۳

بنچ مارکینگ راهبردی ـ بیشتر به مقایسه تصمیمات راهبردی در خصوص مسایلی چون تخصیص منابع ،سرمایه گذاری، انتخاب همکاران تجاری ،ارزیابی فن آوری ،یا توسعه بخشهای بازار می پردازد. در این مدل استراتژی سازمانها با یکدیگر مقایسه می‌شوند ، به عنوان مثال استراتژی فروش سازمانها ، استراتژی خرید سازمانها ، استراتژی تولید و مواردی از این‌دست با یکدیگر مقایسه شده و بهترین سازمان از جهت اتخاذ استراتژی مربوطه مورد مقایسه قرار می گیرد .(ویلیام[۴۸]،۶۱:۱۹۹۹)
۲-۱۱ ارتباط بین مدل های مختلف
بنچ مارکینگ می تواند براساس اینکه چگونه و یا از چه طریق با هم مقایسه شوند صورت پذیرد. حال به ترکیب مدل ها و ارتباط بیـــــن آنها می پردازیم. جدول زیر نمایانگر ارتباطات بین مدل های مختلف بنچ مارکینگ است.
(منبع:باران دوست،۱۳۸۵)
به عنوان مثال با توجه به جدول شماره یک درمی یابیم که ترکیب بنچ مارکینگ رقابتی با استراتژیک بیشترین نتیجه را حاصل خواهد داد. و یا بالعکس اگر بخواهیم بنچ مارکینگ داخلی به همراه بنچ مارکینگ استراتژیک صورت پذیرد عملکرد ضعیفی خواهیم داشت و نتیجه مطلوب نخواهدبود.بنابراین با انتخاب مدل های مناسب بنچ مارکینگ می توان بهترین نتیجه را به دست آورد.(باران دوست،۱۳۸۵).انواع بنچ مارکینگ بطور کلی شامل بنچ مارکینگ فرآیند و بنچ مارکینگ نتایج می باشد.در بنچ مارکینگ فرآیند تمرکز بر فرآیندی است که پروژه منتخب برای بهبود است، در صورتی که در بنچ مارکینگ نتایج تمرکز بر دستاوردها است.بنچ مارکینگ فرآیند شامل بنچ مارکینگ عملیاتی و ممیزی فرآیند است و بنچ مارکینگ نتایج شامل بنچ مارکینگ سیاست و بنچ مارکینگ صنعت می باشد.مهم ترین مشخصه های هر یک از انواع بنچ مارکینگ در جدول ۲نشان داده شده است.
جدول ۲-۱: مشخصه های مهم انواع مقایسات بین شرکتی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مدیر سایت

Next Post

بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۹

س اکتبر 20 , 2020
۲-۱۸-۲ مشاهده[۹۷]در این مرحله هدف اصلی شناخت حاصل کردن و مطالعه فرآیند سازمان پیشرو است که قطعاً نیاز به جمع‌آوری اطلاعات دارد، اطلاعات موردنظر می‌توانند در سه سطح جمع‌آوری شوند: شناسایی سطح عملکرد سازمان پیشرو، شناخت روش کار و شناخت عوامل ایجادکننده و محرک جهت عملکرد بهتر. در این فاز […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
نوع بنچ مارکینگ
بنچ مارکینگ نتایج بنچ مارکینگ فرایند
بنچ مارکینگ صنعت بنچ مارکینگ سیاست ممیزی فرآیند بنچ مارکینگ عملیاتی
استانداردهای محاسبه شده توسط تحلیل داده های مربوط به دستاوردها از واحدهای گوناگون محک های محاسبه شده توسط تحلیل داده های طولی مربوط به واحدهای گوناگون فرآیندهای مدلسازی شده براساس تحلیلهای تجربی عمدتاً مربوط به مشاهدات گذشته بهترین تجارب در سایر واحدها محک مورد استفاده
زیاد ۱ مورد ۱ مورد حداقل ۲ مورد تعداد واحدهای لازم برای مقایسه