بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۳۰

توزیع به هنگام محصولات باعث ارائه خدمات، متناسب با زمان نیاز مشتریان میشود.

ارتباط مستقیمی بین نحوه توزیع محصولات و اعتبار تجاری تولید کننده وجود دارد.

تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی منجر به ایجاد تخصص بازاریابی میشود.

تحقیقات بازاریابی امکان استفاده از فرصت های محیطی بازار را فراهم میکند.

تحقیقات بازاریابی باعث افزایش توانایی در ایجاد ساختار بهینه ، منعطف و متناسب با بازار میشود.

تحقیقات بازاریابی باعث افزایش توانایی در تسریع اجرای استراتژی های بازاریابی شود.

تحقیقات بازاریابی بهینه منجر به اخذ تصمیمات مطلوب بازاریابی میگردد.

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها
۳-۹-۱ آزمون کولموگوروف ـ اسمیرونوف
آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف که به افتخار دو آماردان روسی به نامهای ا.ن.کولموگوروف و ن.و. اسمیرنوف به این نام خوانده می شود، روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب است. مراحل این آزمون عبارتند از:
تعیین فرضیات آزمون
H0: توزیع مشاهدات با توزیع مشخصی(در این پژوهش توزیع نرمال) همگون است .
H1: توزیع مشاهدات با توزیع مشخصی(در این پژوهش توزیع نرمال) همگون نیست.
اگر آماره آزمون از مقدار جدول کوچکتر باشد: فرض صفر پذیرفته در غیر اینصورت رد می شود. (آذر:مومنی، ۱۳۷۷: ۲۷۵- ۲۷۴) در تصمیم گیری بوسیله داده های حاصل از تحلیل بوسیله نرم افزارهای کامپیوتری اگر سطح معنی داری آماره مورد نظر از سطح خطا (  ) کوچکتر باشد فرض H1 در سطح اطمینان فوق رد می‌شود.از این آزمون برای تشخیص نرمال بودن متغیرهای پژوهش استفاده می شود. درصورتی که متغیرها نرمال باشد از آزمونهای پارامتریک استفاده می شودو درغیر این صورت از آزمونهای نا پارامتریک معادل آزمونهای پارامتریک استفاده می شود.
۳-۹-۲ آزمون تی تک نمونه ای
آزمون تی‌استودنت[۱۵۳]: به طور متداولی جهت تعیین معنی‌داری تفاوت میاگین به کار می‌رود. آزمون تی‌استودنت: میانگین‌ها و انحراف‌های معیاررا در زمینه یک متغیر در نظر می‌گیرد و معین می‌کند که آیا تفاوت‌های عددی در میانگین‌ها بدان گونه که در فرضیه صفر پیش‌بینی شده است به طور معنادار با صفر متفاوت است یا نه. مدل آزمون تی‌استودنت این فرض را دارد که داده‌ها از توزیع‌های نرمال به دست آمده‌اند. حتی اگر این فرض‌تا حدودی مخدوش باشند کماکان می‌تواند از آزمون تی‌استودنت استفاده نمود: به شرط آنکه حجم نمونه خیلی کم نباشد و دارای مقادیر پرت نبوده و حجم نمونه‌ها با هم برابر باشند یا تقریباً برابر باشند.)هومن،۲۹۵:۱۳۸۷)
۳-۹-۳ آزمون فریدمن

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مدیر سایت

Next Post

سامانه پژوهشی - طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد

س اکتبر 20 , 2020
و عدم شناخت رفتار شهروندان میباشد، در کشور ایران، دولتی بودن اکثریت فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی از یک طرف، و عدم امکان خصوصی سازی در سطح وسیع از طرف دیگر، مسئله تحول و سنجش وضع موجود سازمانها و تعیین عوامل موثر بر کارآفرینی را اجتناب ناپذیر میکند، زیرا به نظر […]