بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۳۱

این آزمون هنگامی به کار می‌رود که داده‌های آماری حداقل ترتیبی باشند و بتوان با مفهوم ترتیبی آنها را در رده‌بندی دو طرفه مرتب نمود. به کمک این آزمون می‌توان متغیرهای موجود در پژوهش را رتبه‌بندی نمود.
(خاکی،۱۴۶:۱۳۸۸).
آماره آزمون فریدمن  به شرح زیر تعریف می‌شود.
 
که در آن:
تعداد موارد یا پاسخ دهندگان = N
تعداد متغیرهایی که رتبه‌بندی می گردند = K.
حاصل جمع رتبه‌های داده شده به متغیرها از سوی پاسخ دهندگان =R
از این آزمون برای اولویت بندی موانع و مشکلات نظریه پردازی و رتبه بندی سوالات استفاده می شود.
فصل چهارم
تحلیل یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه
امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع تحقیق می‌باشند، تجزیه و تحلیل داده‌ها از اصلی‌ترین بخش‌های پژوهش محسوب شده و بررسی درستی فرضیه‌های پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از فنونی نظیر روش‌های استنباط آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات ارائه می‌شوند.
در این فصل سعی شده است کارکرد فرضیه‌ها در عمل مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، در ابتدا به بررسی و خلاصه‌سازی داده‌های حاصل از ویژگی‌های جمعیت‌شناختی با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی (جداول و نمودارها) پرداخته می‌شود. سپس، با استفاده از تکنیک‌های آمار استنباطی به تحلیل سؤالات تخصصی پرسشنامه پرداخته و نتایج آن با سطح اطمینان مشخصی به جامعه تعمیم داده می‌شود. . نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه ۱۹ و بسته نرم افزاری LISREL نسخه ۷۲/۸ ویندوز می باشند.
۴-۲ بررسی توصیفی مشاهدات
آماره‌های توصیفی به مجموعه‌ای از معیار‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند مشخصات کلی اطلاعات جمع‌آوری شده را به پژوهشگر ارائه ‌دهند. از آماره‌های توصیفی نمی‌توان نتایج را به حالات کلی تعمیم داد، بلکه فقط برای ارائه‌ یک دید کلی از تحقیق از این معیارها استفاده می‌شود. در پژوهش حاضر با ارائه جداول و نمودارهای مربوطه به بررسی توصیفی مشاهدات پرداخته شده است. همان‌گونه که در جدول ۱ مشاهده می گردد در تکمیل این پرسشنامه مردان مشارکت بیشتری(۴/۷۸%) داشته‌اند. درصد بالایی(۲/۶۹%) افراد تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر داشته‌اند که نشان دهنده سطح بالای تحصیلات پاسخگویان به این پرسشنامه است. اکثریت پاسخ دهندگان(۵۱%) سابقه کاری بالای ۱۵ سال داشته اند.
جدول۴-۱)نتایج توصیفی ویژگی‌های دموگرافیک(نمونه=۱۱۱)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

سامانه پژوهشی - طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد

س اکتبر 20 , 2020
و عدم شناخت رفتار شهروندان میباشد، در کشور ایران، دولتی بودن اکثریت فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی از یک طرف، و عدم امکان خصوصی سازی در سطح وسیع از طرف دیگر، مسئله تحول و سنجش وضع موجود سازمانها و تعیین عوامل موثر بر کارآفرینی را اجتناب ناپذیر میکند، زیرا به نظر […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
ردیف فراوانی درصد
۱ جنسیت زن ۲۴ ۲۱٫۶
مرد ۸۷ ۷۸٫۴
۲