بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۴

عارضه یابی

عارضه یابی، انتخاب و ارزیابی فرصتهای سیاستگذاری

عارضه یابی و تشخیص اقدامات

تشخیص مراحل اقدام

زمینه سودمندی برای بهبود

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

بانک داده ها

تحقیق

منابع اصلی مورد نیاز قبل از انجام مقایسه

روشهای آماری ساده، مدل سازی ساده

مدلها و تحلیلهای آماری پیچیده

تحقیق، چک لیست

مرور ادبیات، مطالعه کار

روشهای اصلی تحلیل مورد استفاده

صنعت مشابه

صنایع گوناگون

صنعت مشابه

صنعت مشابه یا متفاوت

صنعت/صنایع منبع اطلاعات

(منبع: سیمپسون و همکاران، ۲۰۰۰)
علاوه‌ بر تقسیم‌بندی‌ فوق، گروهی‌ سه‌ دسته‌ زیر را نیز در انواع‌ الگوبرداری‌ شناسایی‌ کرده‌اند:
۱- بنچ مارکینگ‌ فرآیند: به‌ مطالعه‌ چگونگی‌ کسب‌ عملکرد عالی‌ شرکتها خصوصاً‌ از طریق‌ بررسی‌ فرآیندهای‌ انجام‌ کارشان‌ می‌پردازد.
۲- بنچ مارکینگ استراتژیک : از برنامه‌ریزی‌ سناریو و مصاحبه‌ برای‌ تعیین‌ جهت‌های‌ استراتژیک‌ و پیش‌بینی‌ تکنولوژی‌ها و بازارها استفاده‌ می‌کند.
۳– بنچ مارکینگ‌ اقتصادی: که‌ به‌ مقایسه‌ عملکرد مالی‌ موسسات‌ می‌پردازند. (سیمپسون[۴۹] و همکاران، ۳۰:۲۰۰۰)
۲-۱۲ پیش نیازهای چرخه بنچ مارکینگ
اگر از مطالعات بنچ مارکینگ انتظار میرود که نتایجی رضایتمندانه به همراه داشته باشند، باید بین سه عامل زمان، منابع و ایده آل طلبی تعادل بر قرار شود. ایده آل طلبی بیش از حد منجر به یأس و نا امیدی می شود، همچنین ایده آل طلبی پائین منجر به استفاده ناقص از قابلیت های بالقوه بنچ مارکینگ خواهد شد. همچنین باید به خاطر داشت که فراوانی منابع همیشه نمی تواند کمبود زمان را جبران نماید. برای انجام موفقیت آمیز یک پروژه بنچ مارکینگ باید منابع مالی، زمان و قابلیتها و توانمندیهای مورد نیاز، بدون به خطر انداختن سایر فعالیتهای سازمان مهیا گردد. یکی از خطرات در چنین پروژه هایی انتظارات بیش از حد بالا، پیش از انجام پروژه است. عدم ارضاء انتظارات مزبور مشکلاتی گوناگون را به همراه خواهد داشت، مشکلاتی چون عدم رضایت از نتایج انجام پروژه و عدم حمایت و حتی ممانعت از دیگر پروژه های بنچ مارکینگ. یکی از پیش نیازهای اجرای موفقیت آمیز پروژه های بنچ مارکینگ خواست عمومی شرکت برای بهترین بودن است.همچنین لازم است که تمامی شرکت نسبت به تغییر تمایل داشته و از ضرورت و اهمیت بهبود دائم آگاه باشد، حتی اگر شرکت در حال حاضر به خوبی عمل کند.برخی از سایر پیش نیازهای مهم انجام موفقیت آمیز پروژه های بنچ مارکینگ به شرح زیر هستند:پیش شرط های ساختاری، تامین منابع و مهارتهای مورد نیاز انجام مطالعه بنچ مارکینگ:
منابع مالی
مدیریت زمان
قابلیت ها و توانمندیها

مدیر سایت

Next Post

بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۹

س اکتبر 20 , 2020
۲-۱۸-۲ مشاهده[۹۷]در این مرحله هدف اصلی شناخت حاصل کردن و مطالعه فرآیند سازمان پیشرو است که قطعاً نیاز به جمع‌آوری اطلاعات دارد، اطلاعات موردنظر می‌توانند در سه سطح جمع‌آوری شوند: شناسایی سطح عملکرد سازمان پیشرو، شناخت روش کار و شناخت عوامل ایجادکننده و محرک جهت عملکرد بهتر. در این فاز […]