دسته بندي علمی – پژوهشی : بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۷

مشاهده ـ شناخت و مستند سازی فرآیند مورد بررسی در طرف مقابل
تجزیه و تحلیل ـ تجزیه و تحلیل یافته ها ، توضیح آنها .
تطبیق ـ شناسایی و تعیین آنکه در شرکت شما چه چیزی بدترین میزان تطبیق را دارد .
بهبود ـ اجرای تغییرات و تداوم یافتن آن. (پیترسون[۶۷] و اندرسون[۶۸]، ۱۹۹۹)
فاز ۱ : طرح ریزی
براساس تجارب، طرح ‌ریزی مهمترین فاز فرآیند بنچ مارکینگ است ، در این مرحله انتخاب بخش مــوردنظر جهت بنچ مارکینگ انجام می‌گیرد. طبعاً این انتخاب بر اساس استراتژی سازمان و مشکلات موجود است، پس از آن می‌بایست تیم بنچ مارکینگ تشکیل شود.افراد این تیم بر اساس نوع پروژه موردنظر انتخاب می‌شوند و قطعاً این تیم می‌بایست با مدیریت ارشد در ارتباط باشد، این ارتباط می‌تواند از طریق یکی از مدیران که عضو تیم است نیز انجام پذیرد.شناخت کامل و مستندسازی کاری که باید بنچ مارکینگ شود، همچنین تشخیص مشکلات و گلوگاهها در این مرحله صورت می‌پذیرد. تعیین معیارهای ارزیابی و شاخصهای مقایسه نیز جزء این مرحله است. اقدامات لازم در این مرحله به این صورت خلاصه می‌شود.
انتخاب فرآیندی که بر اساس استراتژی شرکت باید بنچ مارک شود .
تشکیل تیم بنچ مارکینگ .
درک و مستندسازی فرآیندی که بنچ مارک می‏شود .
طراحی معیارهای اندازه‏گیری عملکرد فرآیند .
۲-۱۸ انتخاب فرآیندی که باید بنچ مارک شود.
شرکت دریافت که در ابتدا بررسی تعدادی بنچ مارکینگ به صورت پروژه های راهنما وآزمایشی ضروری می باشد که در آنها عنصر اساسی تمایل به یادگیری و نحوه بکار بردن ابزارها خواهد بود.مرحله طرح ریزی با تصمیم در مورد اینکه با کدام فرآیند بنچ مارکینگ را شروع کنند ، معرفی وآغاز شد.اولین وظیفه بدست آوردن فاکتورها و عوامل اصلی موفقیت شرکت بدون رتبه بندی با اهمیت مربوطه به شرح موارد زیر بود:
انتخاب فرایند
تشکیل تیم
بنچ مارکینگ
مستندسازی فرآیند
ایجادمعیارهای اندازه گیری
۱-واحد مالی
۲- واحد بازاریابی
۳-واحد تحقیقات و توسعه[۶۹]
۴-واحد بازرگانی
۵- واحد تدارکات و پشتیبانی
این فاکتورهای اصلی موفقیت در یک ماتریس عملکرد نقطه گذاری شدند(شکل زیر). از نمودار، اینطور نتیجه گیری می شود که این اولین بررسی بنچ مارکینگ باید بر بهبود واحد بازاریابی متمرکز شود ، مانند نقطه ۲ در ماتریس.
 
 
 
(فاکتورهای اصلی موفقیت برای شرکت داروسازی اسوه)
در شرکت داروسازی اسوه، فرآیندی که بر اساس استراتژی شرکت برای بنچ مارکینگ انتخاب شد فرآیند بازاریابی می باشد.گام بعدی تعیین شاخص هایی است که بر این عامل اصلی موفقیت یعنی فرآیند بازاریابی تاثیر گذار است که این کار با کمک تلاقی افکار انجام شد البته قاعده های اصلی در جلسه تلاقی افکار مانند اینکه:انتقاد وجود نداشته باشد، عقاید غیر متعارف را نباید مضحک دانست، همه عقاید یادداشت شوند و عقاید متعلق به شخص خاصی نیست و متعلق به گروه است در نظر گرفته شد وشاخص هایی که تعیین شدند موارد زیر میباشد:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت

Next Post

بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۹

س اکتبر 20 , 2020
۲-۱۸-۲ مشاهده[۹۷]در این مرحله هدف اصلی شناخت حاصل کردن و مطالعه فرآیند سازمان پیشرو است که قطعاً نیاز به جمع‌آوری اطلاعات دارد، اطلاعات موردنظر می‌توانند در سه سطح جمع‌آوری شوند: شناسایی سطح عملکرد سازمان پیشرو، شناخت روش کار و شناخت عوامل ایجادکننده و محرک جهت عملکرد بهتر. در این فاز […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
فاکتور اصلی موفقیت[۷۰] شاخص هایی که بر این فاکتور اصلی موفقیت موثرند
بازاریابی ۱- رضایت مشتریان ۲-کیفیت
۳-نوآوری ۴-توزیع
۵- تحقیقات بازاریابی