بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۹

۲-۱۸-۲ مشاهده[۹۷]
در این مرحله هدف اصلی شناخت حاصل کردن و مطالعه فرآیند سازمان پیشرو است که قطعاً نیاز به جمع‌آوری اطلاعات دارد، اطلاعات موردنظر می‌توانند در سه سطح جمع‌آوری شوند: شناسایی سطح عملکرد سازمان پیشرو، شناخت روش کار و شناخت عوامل ایجادکننده و محرک جهت عملکرد بهتر. در این فاز با شناسایی نیازهای اطلاعاتی ، اطلاعات موردنظر جمع‌آوری شده و توسط ابزارهای مختلف به صورت خلاصه شده و جامع درخواهند آمد. مرحله مشاهده به صورت جستجو از طریق اینترنت و منابع اطلاعاتی در دسترسی از قبیل کتاب و گزارشاتی که قبلاً در زمینه فعالیت شرکت منتشر شده است، استفاده خواهد شد. شرکت هایی که قصد برقراری ارتباط با شریک را دارند، با توجه به امکاناتی که در زمینه تحقیق پستی، تماس تلفنی و تماس شخصی وجود دارد، هر یک از این روش ها بر حسب مورد می تواند مورد استفاده قرار بگیرد: پرسشنامه، مصاحبه و یا ملاقات مستقیم. که در این تحقیق پس از مطالعه در شرکت های مذکور؛ اطلاعات از طریق اینترنت ومنابع اطلاعاتی در دسترسی از قبیل کتاب و گزارشاتی که قبلاً در زمینه فعالیت شرکت منتشر شده است جمع آوری گردید، در مرحله مشاهده اطلاعات زیر فراهم گردید: شرکت فایزر در بخش نوآوری و تحقیقات بازاریابی به خوبی فعالیت میکند، شرکت جانسون & جانسون در بخش جلب رضایت مشتریان و ارائه محصولات نوآورانه فعالیت گسترده ای دارد، شرکت گیلاد در بخش تحقیقات بازاریابی و کیفیت تلاش بی وقفه ای دارد، شرکت سیپلا در زمینه تحقیقات بازاریابی،کیفیت محصولات و رضایت مشتریان نقش گسترده ای داشته، شرکت توا در توزیع و کیفیت فعالیت زیادی دارد، شرکت آپوتکس در توزیع، کیفیت و رضایت مشتری و شرکت بایر کیفیت، نوآوری و تحقیقات بازاریابی نقش برجسته ای دارند.
حال این سوال مطرح می شود که:
۲-۱۹ از کجا می توان اطلاعات مورد نیاز برای بنچ مارکینگ را بدست آورد ؟
تیم مطالعاتی بنچ مارکینگ چهار منبع بزرگ اطلاعاتی در دسترس دارد . این منابع عبارتند از : مطالعات کتابخانه ای ، کسب اطلاعات از شخص ثالث، مبادله مستقیم اطلاعات و بازدید از محل. دو منبع اول اطلاعات تماس مستقیمی با شرکای مطالعاتی ایجاد نمی کند. مبادله مستقیم اطلاعات و بازدید در محل از شرکای مطالعاتی به اعضاء پروژه اجازه می دهد تا اطلاعات مورد نیاز خود را جمع نمایند . بنچ مارکینگ همچنین ممکن است به طور غیررسمی و با استفاده از نشریات ، اطلاعات کسب شده در ملاقاتهای تجاری و گفتگو با کارشناسان صنعت ، مشتری ها و سایرین انجام شود . که در این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای ، کسب اطلاعات از شخص ثالث، استفاده از نشریات ، اطلاعات کسب شده در ملاقاتهای تجاری و گفتگو با کارشناسان صنعت ، مشتریان و سایرین که استفاده شده است.
۲-۱۹-۱ تجزیه و تحلیل[۹۸]
مرتب‌ سازی و جمع‌آوری داده‏ها و اطلاعات
کنترل کیفیت اطلاعات و داده‏ها
نرمال‏سازی داده‏ها
در این مرحله پس از بررسی پرسشنامه و جواب های حاصله از آن در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها و علل آن می پردازیم.
۲-۱۹-۲ تطبیق[۹۹]
بدان معنا که سیاستی که بر اساس آن عمل بنچ مارکینگ انجام شده است می‌بایستی موردپذیرش قرار گیرد، هدف اصلی از این کار ایجاد تحول و بهبود است . بنابراین اطلاعات به دست آمده و روشهای اجرایی جهت تحقق اهداف می‌بایست مورد توافق و پذیرش کل سازمان باشد . برای این امر می‌بایست نظر دیگران جلب شده و آنها متقاعد شوند، پس از آن می‌بایست طرح اجرایی را تهیه و سپس آن را پیاده‌سازی کرد .قطعاً می‌بایست بر میزان پیشرفت نظارت دقیق داشت تا اهداف موردنظر محقق شوند . روند فوق به چرخه بنچ مارکینگ نیز معروف است . روش انجام کار عبارت است از :
اطلاع دادن یافته‏های مرحله تحلیل و فراهم کردن زمینه پذیرش آنها .
ایجاد اهداف عملیاتی برای بهبودها .
طراحی یک برنامه اجرا برای بهبودها .
اجرای برنامه بهبود .
اتمام بررسی با یک گزارش نهایی.
یک تخمین تقریبی نشان می دهد که در این فرآیند بنچ مارکینگ، صرفنظر از فاز تطبیق، حدود ۵۰ % از زمان، صرف فاز طرح ریزی خواهد شد و زمانهای جستجو و مشاهده ۳۰ % و تحلیل ۲۰ % از این زمان را به خود اختصاص می دهد. طول زمان فاز تطبیق نیز به نتایج مطالعات و آمادگی سازمان برای تغییرات بستگی دارد. هر چند شکل چرخه بیانگر یک توالی از فازهای نامبرده شده است، در عمل ممکن است این فازها بطور موازی و همزمان با هم پیش برده شوند.بنچ مارکینگ یک فرایند بهبود دائمی است که نیازمند مقدار زیادی زمان و منابع می باشد و در عین حال از توان ایجاد تغییراتی بزرگ و بهبودهایی عمده برخوردار است، لذا باید بنچ مارکینگ در موارد زیر اعمال گردد:
فرآیند های سازمانی که بیشترین تأثیر را بر روی عوامل بحرانی موفقیت [۱۰۰] دارند.
هنگامی که شرکت / سازمان از منابع و زمان مورد نیاز این روش برخوردار است.
و در انتها، در فصل پنجم پس از تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم، به ارائه راه کارهای مهم عملیاتی و اجرای آن در شرکت داروسازی اسوه می پردازیم.
۲-۲۰ معرفی صنعت داروسازی
۲-۲۰-۱ تاریخچه دارو سازی
بی گمان یکی از شاخه های بسیار مهم دانش پزشکی زمان ما دانش دارو شناسی و دارو سازی است، که مهارت روزمره را می طلبد و دانش داروشناسی از نیاز های اولیه است و هیچ کدام از دست اندر کاران رشته های پزشکی از این دانش بی نیاز نیستند پزشک، داروساز، دندانپزشک، پرستار، ماما و دیگر وابستگان این رشته اگر دارو شناس نباشند در کار خود موفق نخواهند بود.  استفاده از دارو به قبل از تاریخ مکتوب می رسد(تسکین درد زخم های بدن از طریق قرار دادن عضو در آب سرد و یا استفاده از برگ تازه درختان و یا گل آلود کردن عضو) از هنگام تهیه و جمع آوری مواد داروئی دانش داروسازی آغاز شد و به این ترتیب در اثر بروز بیماری های مختلف و غریزه بقاء در طول اعصار متمادی داروهای مختلف کشف گردیدند. در قرن هفتم قبل از میلاد آسک لپیوس[۱۰۱] به عنوان بزرگ ترین خدایان تندرستی مورد اعتقاد یونانیان بود و در آن زمان بیمار می بایست دست یا عصای آسک لپیوس و یا زبان مار مقدس را می بوسید تا مورد رحمت خدا  قرار می گرفت عصای آسک لپیوس و مار مقدس که دور آن حلقه زده بود به عنوان نشانه رسمی پزشکی در دنیا شناخته شد. در سمت راست آسک لپیوس دخترش های‌جیا[۱۰۲] می ایستاد که در دستش یک جام از شربت شفاء بخش برای بیمار قرار داشت و مار مقدس نیز بر بازویش حلقه زده بود از آن پس جام و مار نیز به عنوان نشانه دارو سازی در جهان شناخته شد. احمدیان(۱۳۸۱)،اطلاعات جامعی را در رایطه با تاریحچه داروسازی و کلیه اطلاعات را در مورد داروسازی فراهم نموده است.
۲-۲۰-۲ سیر تکاملی داروسازی
تعداد زیادی لوح و طومار و آثار دارو پزشکی کشف و تفسیر گردیده است که قدمت آن ها به سه هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد. ایرانیان باستان جزء اولین کسانی بودند که دارو را می شناختند در زندواستا قسمتی به نام وندیدا به امور درمان اختصاص دارد. اوستا دو نسخه داشت یک نسخه آن در تخت جمشید در آتش سوزان اسکندر از بین رفت ولی دیگری که در آتشکده آذر گشسب نگهداری می‌شد به دست یونانیان افتاد و دانشمندانی نظیرجالینوس از آن بهره گرفتند.
گلادیوس جالن[۱۰۳] که ما او را جالینوس[۱۰۴] می نامیم در سال ۱۳۱ میلادی به دنیا آمد ۴۰۰ تالیف داشته که بیشتر آن ها از بین رفته است وی با مخلوط کردن مواد، فراورده های داروئی می ساخت و به بیماران تجویز می کرد. امروزه به احترام او داروهائی را که به صورت ترکیبی ساخته می شود داروهای جالینوسی می گویند. محمدزکریای رازی(۲۵۱ه- ق، ۳۱۳ ه- ق) پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی که آثار ماندگاری در زمینه پزشکی و شیمی و فلسفه نوشته است به عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد(اسید سولفوریک) مشهور است. به گفته جرج سارتن(پدر تاریخ علم)رازی بزرگترین پزشک اسلام و قرون وسطی بود. این دانشمند ایرانی از آن جا که کتاب های خود را به زبان عربی می نوشت نزد غربیان به جالینوس عرب نیز مشهور بوده است. به پاس زحمات فراوان رازی در امر داروسازی روز پنج شهریور ماه(۲۷اوت)، روز بزرگداشت زکریای رازی شیمی دان بزرگ ایرانی و روز داروساز نام گذاری شده است. در سال ۱۲۲۹شمسی جهت پیشرفت علوم به همّت امیرکبیر دارالفنون تأسیس شد که در قسمت پزشکی یک معلم داروساز ایتالیائی داشت در سال ۱۲۹۷ کلاس طب جدا شد و مدرسه عالی طب نام گرفت و در سال ۱۳۰۱مدرسه دواسازی تاسیس گردید، در سال ۱۳۱۱دوره داروسازی ۵سال بود و دانشجویان به جز ساعات درس باید در یکی از داروخـانه های تحت نظر یک  داروسـاز مجرب و معروف مشغول آمـوزش عملیات داروسازی می شدند. در سال ۱۳۱۳ که دانشگاه تهران تاسیس گردید مدرسه دواسازی به دانشکده تبدیل گردید. اولین داروخانه با داروهای گیاهی در سال ۱۲۲۷شمسی در مریض خانه دولتی که توسط امیرکبیر تأسیس شد دایرگردید و اولین داروخانه به سبک جدید توسط شوربن آلمانی معلم داروسازی دارالفنون در خیابان ناصر خسرو تاسیس شد از نخستین ایرانیانی که داروخانه تاسیس کردند آقای دکتر هوشنگ نظامی بودند که داروخانه نظامی را در خیابان چراغ برق افتتاح کردند. . احمدیان(۱۳۸۱)، اطلاعات جامعی را در رابطه با تاریحچه داروسازی و کلیه اطلاعات را در مورد داروسازی فراهم نموده است.
۲-۲۰-۳ شرکت های دارویی در ایران
به طور خلاصه قبل از انقلاب عمده بازار تولیدات دارویی در کشور به دست کمپانی های خارجی (آمریکائی، آلمانی و…) بوده است. بدین ترتیب بسیاری از شرکت های دارویی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تحت پوشش شرکت های داروساز غربی و یا خانواده هایی که مالک شرکت ها بوده و به طور غیر مستقیم وابسته به شرکت های داروساز خارجی بودند، قرار داشته است. به عنوان مثال شرکت تهران دارو در سال ۱۳۳۴ به نام لابراتوار میسین به ثبت رسیده است. و یا شرکت داروسازی سبحان در سال ۱۳۵۵ تحت نام شرکت سویران کمپانی با ۴۹ درصد سهام متعلق به سرمایه گذاران خارجی و مابقی به خانواده خسروشاهی تعلق داشت و ….
در این بین بسیار نادر بودند شرکت هائی که تحت مالکیت و مدیریت ایران باشند و در میان انبوهی از نیروهای بازاریابی و فروش شرکت های رقیب، همراه با برترین متخصصان دارویی خارجی و فرمولاسیون جدید دارویی به علاوه دانش فنی بالا و جدیدترین تکنولوژی روز دنیا، فعالیت خود را ادامه می دادند. به عنوان مثال شرکت داروسازی دکتر عبیدی جزو معدود شرکت های داروسازی ایران بود که با وجود فضای تنگ رقابت آن روز، موفق به بقا و ادامه حرکت گردید. به هر ترتیب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان صنایع ملی ایران، عمده این شرکت ها را به دستور دادگستری کل کشور، ملی اعلام نمود و پس از یک پروسه قابل ملاحظه، به نهادها و سازمانهای متفاوتی واگذار کرد. در حال حاضر ایران دارای سه سازمان هولدینگ و تخصصی می باشد که حجم قابل ملاحظه ای از شرکت های دارویی را تحت مالکیت خود دارند. کبریایی زادگان (۱۳۹۱) سایت جامع داروسازی ایران میباشد.
۲-۲۱ معرفی شرکت های دارویی برتر و شرکت اسوه
۲-۲۱-۱ معرفی شرکت فایزر
شرکت فایزر بزرگترین شرکت داروسازی جهان از لحاظ فروش است. این شرکت که دفتر مرکزی آن در نیویورک و مرکز تحقیقات آن در کانتیکت قرار دارد، به تولید داروهایی نظیر لیپیتور (برای کاهش کلسترول خون)، لایریکا (برای دردهای عصبی) و دیفلوکان (ضدقارچ) می‌پردازد. در دهه ۱۸۴۰ یک شیمیدان آلمانی به نام «چارلز فایزر» و یک قناد آلمانی به نام «چارلز ارتارت» در حین مهاجرت به آمریکا با یکدیگر آشنا شدند و چند سال بعد یعنی در سال ۱۹۸۴شرکت فایزر[۱۰۵] را برای تولید مواد شیمیایی از جمله‌ترکیبات ید، اسید سیتریک و اسید بوریک تاسیس کردند. مطالعات و تلاش آنها موجب رشد و تعالی تکنولوژی تخمیر و تولید اسید سیتریک در مقادیر زیاد شد. از جمله موفقیت‌های اولیه فایزر و ارتارت، داروی «سانتونین» بود که هنوز هم در درمان کرم‌های انگل بدن موثر می‌باشد شرکت فایزر آمریکا بوده که در سال ۱۹۸۳ ماده اولیه دفروکسامین مزیلات را به روش سنتتیک تولید و خلوصش را بیش از نوع تخمیری اعلام کرد و از آن پس، آن را برای تولید فرآورده‌های دارویی به شرکت‌های دارویی مختلف می‌فروخت. در سال ۲۰۰۰ با خرید شرکت وارنر ـ لامبرت فایزر کاملا متحول شد و نتیجه این خرید، فروش بسیار بالای لیپیتور بود. این شرکت در سال ۲۰۰۶ خط تولید ماده اولیه خود را به شرکت «اکسلا» واگذار کرد. فایزر تنها شرکتی است که بیش از ۵ دارو با فروش بیش از یک میلیارد دلار در بازار دارد، با داشتن بیش از ۱۱۶ هزار کارمند در سراسر جهان، در سال گذشته میلادی درآمدی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار داشته است. فایزر(۱۹۸۳)، کلیه اطلاعات راجع به این شرکت در آن ذکر شده است.
۲-۲۱-۲ معرفی شرکت جانسون & جانسون
جانسون و جانسون، شرکت آمریکایی و چندملیتی فعال در زمینه ارائه تجهیزات پزشکی، داروسازی، تولید کالا و خدمات بسته‌بندی کالاهای مصرفی می‌باشد. این شرکت در سال ۱۸۸۶ تاسیس شد. سهام عادی جانسون & جانسون، بخشی از میانگین صنعتی داو جونز است. این شرکت همچنین، در فهرست فرچون ۵۰۰ ذکر شده است. دفتر مرکزی شرکت جانسون & جانسون، در نیوبرانزویک، نیوجرسی قرار دارد. این شرکت دارای ۲۵۰ شرکت تابعه است، که در بیش از ۵۷ کشور فعالیت می‌کنند و محصولات آن، در بیش از ۱۷۵ کشور جهان، عرضه می‌شود. شرکت جانسون و جانسون در طول سال مالی ۲۰۱۱ فروش دارویی معادل ۶۵ $ میلیارد دلار را رقم زده است. امروزه جانسون اند جانسون دارای بیش از ۱۱۸ هزار کارمند و زیرمجموعه‌هایی در ۱۷۵ کشور جهان است. این شرکت بزرگ‌ترین تولید کننده وسایل تشخیص پزشکی، داروهای اُ تی سی[۱۰۶]، داروهای ژنریک، فرآورده‌های بهداشتی و فرآورده‌های بیمارستانی در سطح دنیا بوده و در سال گذشته میلادی با داشتن درآمد ۶۱ میلیارد دلاری، سود خالصی بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار را از آن خود کرده است. جی اند جی (۱۸۸۶)، کلیه اطلاعات راجع به این شرکت در آن ذکر شده است.
۲-۲۱-۳ معرفی شرکت بایر
شرکت داروسازی آلمانی است، که در زمینه تولید مواد شیمیایی نیز، فعالیت گسترده‌ای دارد. این شرکت، در سال ۱۸۶۳ توسط فردریک بایر، در بارمن (که امروزه بخشی از ووپرتال محسوب می‌شود) تاسیس شد. بیشترین شهرت شرکت بایر، به دلیل اختراع داروی آسپیرین، در سال ۱۸۹۷ می‌باشد. این شرکت کماکان بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دارو در آلمان و جهان، شناخته می‌شود. دفتر مرکزی شرکت بایر، در شهر لورکوزن، آلمان قرار دارد. سهام این شرکت در بازار بورس فرانکفورت معامله می‌شود. شرکت بایر همچنین، بعنوان جزئی از شاخص یورو استاکس ۵۰ محسوب می‌شود. تعداد کارکنان این شرکت ۱۰۸.۴۰۰می باشد. زمینه فعالیت این شرکت در زمینه دارو ،پلاستیک و بیو تکنو لوژی می باشد و در آمد این شرکت در سال جاری ۳۱.۱۶۸میلیارد یورو . شرکت بایر آلمان شامل بخش هایی نظیر مواد صنعتی[۱۰۷]، داروهای پزشکی[۱۰۸] و دام پزشکی و سموم کشاورزی[۱۰۹] می باشد که در تمامی نقاط جهان در حال فعالیت می باشد . بایر در ایران بالغ بر۶۴ سال در حال فعالیت مستمر و پویا می باشد. بخش کراپ ساینس در ایران یکی از موفق ترین بخش های بایر ایران (بایر پارسیان) می باشد که با داشتن کارمندان خود در استان های مختلف ایران ساپورت فنی و فروش محصولات را بر عهده دارند بایر(۱۸۶۴)، کلیه اطلاعات راجع به این شرکت در آن ذکر شده است.
۲-۲۱-۴ معرفی شرکت گیلاد
درسال ۱۹۸۷ در شهر فوستر ایالت کالیفرنیا بنیانگذاری شد و در حال حاضر ۴۲۰۰ نفر کارمند دارد. فیلدهای اصلی :

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت

Next Post

بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۱۵

س اکتبر 20 , 2020
۲-۳۰-۴-۴-۴ تغییر آمیخته بازاریابیشرکت هایی که در بازاریابی نوآورانه وارد می شوند، به جای آنکه همسو شدن با نوآوری را بپذیرند، (یعنی جایی که یک محصول قبل از ایجاد بازار تولید می شود.) با تغییر در فعالیتهایشان به نیازهای بازار پاسخ می دهند. این رویکرد به بازاریابی ، به دنبال […]