پژوهش – تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی- قسمت …

تصویر ۷پرنیا- ۶ ساله. پیش از تماشای انیمیشن
تصویر ۸پرنیا- ۶ ساله. پس از تماشای انیمیشن؛ متأثر از محتوای بارش باران بر گل ها و گیاهان
۸-۶-۵: تأکید: با توجه به جدول (۵) از میان ۵۳ نفر جامعه تحقیق، ۲۹ نفر (۷/۵۴%) موضوع و محتوایی را که آن تأثیر پذیرفته بودند مورد تأکید قرار دادند و ۲۴ نفر (۳/۴۵%) به شکلی متعادل به ترسیم پرداخته اند. بنابراین همانطور که در نمودار (۸) می بینیم، در شاخص تفاوت معناداری (۰۵/۰=α) وجود دارد. (تصویر ۹ و ۱۰)
جدول شماره (۵):

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

زمان بررسی تأکید
آزاد متناسب
پیش از تماشای انیمیشن ۵۳
(۱۰۰%)
۰
پس از تماشای انیمیشن ۲۴
(۳/۴۵%)
۲۹
(۷/۵۴%)

تصویر ۹: آوا- ۶ ساله. پیش از تماشای انیمیشن
تصویر ۱۰آوا- ۶ ساله. پس از تماشای انیمیشن؛ تأکید به روش بزرگنمایی در موضوع مداد رنگی
۸-۶-۶: کادر: همانطور که در نمودار (۹) مشاهده می گردد، تفاوت معناداری (۰۵/۰=α) در انتخاب کادر افقی و عمودی پیش و پس از تماشای انیمیشن دیده نمی شود. با توجه به جدول (۶)، پیش از تماشای انیمیشن ۳۱ کودک (۵/۵۸%) کادر افقی و ۲۲ کودک (۵/۴۱%) کادر عمودی را انتخاب نموده بودند. پس از تماشای انیمیشن ۳۳ نفر آنها (۳/۶۲%) کادر افقی و ۲۰ نفرشان (۷/۳۷%) کادر عمودی را انتخاب کردند. (تصویر ۱۱ و ۱۲)
جدول شماره (۶):

مدیر سایت

Next Post

رابطه انگیزش و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع ...

پ اکتبر 29 , 2020
(دﻳﻮک[۱۴]، ۱۹۸۸). اﻳﻤﺰ و آرﭼﺮ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ را ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﻫﺪفﻫﺎ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. زﻳﺮا داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺗﻼشﻫﺎی اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻔﺎوت واﻗﻌﻲ ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ. آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
زمان بررسی کادر