تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت …

۴-۵-۲-۴- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی چهارم ۱۱۸
۴-۵-۳- نتایج آزمون فرضیه ی اصلی سوم ۱۱۸
۴-۵-۳-۱- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول ۱۱۹
۴-۵-۳-۲- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم ۱۲۰
۴-۵-۳-۳- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم ۱۲۰
۴-۵-۳-۴- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی چهارم ۱۲۰
۴-۵-۴- نتایج آزمون فرضیه ی اصلی چهارم ۱۲۰
۴-۵-۴-۱- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول ۱۲۱
۴-۵-۴-۲- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم ۱۲۲
۴-۵-۴-۳- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم ۱۲۲
۴-۵-۴-۴- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی چهارم ۱۲۲
۴-۵-۵- نتایج آزمون فرضیه ی اصلی پنجم ۱۲۲
۴-۵-۵-۱- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول ۱۲۳
۴-۵-۵-۳- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم ۱۲۴
۴-۵-۵-۴- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی چهارم ۱۲۴
۵-۱- مقدمه ۱۲۹
۵-۲- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها ۱۲۹
۵-۲-۱- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه ی اصلی اول ۱۲۹
۵-۲-۲- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه ی اصلی دوم ۱۲۹
۵-۲-۳- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه ی اصلی سوم ۱۳۰
۵-۲-۴- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه ی اصلی چهارم ۱۳۰
۵-۲-۵- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه ی اصلی پنجم ۱۳۱
۵-۳-نتیجه گیری کلی ۱۳۱
۵-۴-نتایج جانبی حاصل از تحقیق ۱۳۲
۵-۵-پیشنهادهای حاصل از تحقیق ۱۳۲
۵-۶-پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۳۳
۵-۷-محدودیت های تحقیق ۱۳۴
۵-۷-۱-محدودیت های انجام تحقیق ۱۳۴
۵-۷-۲-محدودیت های تعمیم یافته ها ۱۳۴
۵-۸-خلاصه ی فصل ۱۳۴
فهرست منابع ۱۳۵
منابع فارسی ۱۳۵
منابع انگلیسی ۱۳۸
Abstract 143

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

چکیده

سرمایه فکری در مشتریان، فرآیندها، اطلاعات، علائم تجاری، منابع انسانی و سیستمهای سازمان تجلی مییابد و در محیط رقابتی امروز کاربردی مهم و گسترده یافته است. طبق دیدگاه مبتنی برمنابع شرکت، سرمایه فکری منبع استراتژیکی است که شرکتها را قادر به ایجاد مزیت‌رقابتی و عملکرد مالی برتر می‌نماید. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه‌ فکری(IC) بر عملکرد‌مالی و ارزش‌بازار شرکتها می‌باشد. به این منظور ابتدا پنج شاخص ارزیابی عملکرد و ارزش بازار شرکتها و شاخص سرمایه‌ فکری(با استفاده از مدل پالیک) در جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۴-۸۸، در نمونه آماری ۴۹ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار اندازهگیری شده، سپس تأثیر سرمایه ‌فکری و اجزای آن بر هر یک از شاخصهای عملکرد مالی با استفاده از مدل رگرسیون تک‌ متغیره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق تأثیر معنیدار سرمایه‌ فکری را بر روی ارزش ‌بازار به ارزش‌دفتری و همچنین بازده ‌حقوق ‌صاحبان ‌سهام تأیید نمی‌کند، درمقابل تأیید‌کننده رابطه ‌معنی‌دار و تأثیر‌مثبت‌ ضریب‌کارایی سرمایه‌ فکری، ضریب ‌کارایی‌ سرمایه ‌بکار‌گرفته ‌شده وضریب ‌کارایی‌ سرمایه‌انسانی بر روی بازده ‌داراییها بود و همچنین رابطه معنی‌دار و تأثیر مثبت از ضریب ‌کارایی‌ سرمایه‌ ساختاری را بر رشد‌درآمد تأیید کرد، وارزش ‌ایجاد شده ‌برای ‌صاحبان‌ سهام فقط از ضریب کارایی سرمایه ‌بکارگرفته شده رابطه ‌معنی‌داروتأثیر منفی را پذیرفت. نتایج کاربردی این پژوهش حاکی از اهمیت نقش سرمایه‌ فکری در عملکرد مالی شرکتها می‌باشد.

مدیر سایت

Next Post

سامانه پژوهشی - تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت ۸

د اکتبر 12 , 2020
کارایی سرمایه بکار گرفته شده بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.کارایی سرمایه انسانی بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.کارایی سرمایه ساختاری بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.فرضیه اصلی سوم: (سرمایه فکری بر بازده دارایی‌ها تأثیر دارد).فرضیههای فرعی منتج از فرضیه سوم اصلی:کارایی سرمایه فکری بر بازده دارایی‌ها تأثیر […]