سامانه پژوهشی – تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت ۸

کارایی سرمایه بکار گرفته شده بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
کارایی سرمایه انسانی بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
کارایی سرمایه ساختاری بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
فرضیه اصلی سوم: (سرمایه فکری بر بازده دارایی‌ها تأثیر دارد).
فرضیههای فرعی منتج از فرضیه سوم اصلی:
کارایی سرمایه فکری بر بازده دارایی‌ها تأثیر دارد.
کارایی سرمایه بکار گرفته شده بر بازده دارایی‌ها تأثیر دارد.
کارایی سرمایه انسانی بر بازده دارایی‌ها تأثیر دارد.
کارایی سرمایه ساختاری بر بازده دارایی‌ها تأثیر دارد.
فرضیه اصلی چهارم: (سرمایه فکری بر نرخ رشد درآمد تأثیر دارد).
فرضیههای فرعی منتج از فرضیه چهارم اصلی:
کارایی سرمایه فکری بر نرخ رشد درآمد تأثیر دارد.
کارایی سرمایه بکارگرفته شده بر نرخ رشد درآمد تأثیر دارد.
کارایی سرمایه انسانی بر نرخ رشد درآمد تأثیر دارد.
کارایی سرمایه ساختاری بر نرخ رشد درآمد تأثیر دارد.
فرضیه اصلی پنجم: (سرمایه فکری بر ارزش ایجاد شده برای هرسهم تأثیر دارد).
فرضیههای فرعی منتج از فرضیه پنجم اصلی:
کارایی سرمایه فکری بر ارزش ایجاد شده برای هر سهم تأثیر دارد.
کارایی سرمایه بکارگرفته شده بر ارزش ایجاد شده برای هر سهم تأثیر دارد.
کارایی سرمایه انسانی بر ارزش ایجاد شده برای هر سهم تأثیر دارد.
کارایی سرمایه ساختاری بر ارزش ایجاد شده برای هر سهم تأثیر دارد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۱-۷- روش پژوهش

این تحقیق از لحاظ تحقیقات حسابداری از نوع تحقیقات بازار سرمایه است و از لحاظ روش شناسی با توجه به عنوان تحقیق، از نوع علی پس از وقوع می‌باشد و از نقطه نظر هدف کاربردی است. این نوع تحقیقات برای کسب اطلاع از رابطه بین متغیرها انجام می‌پذیرد. در این نوع تحقیقات محقق می‌خواهد بداند که آیا بین دو گروه از اطلاعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر، و در صورت وجود ارتباط به دنبال بررسی میزان و چگونگی(مثبت یا منفی) تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. برای اندازه‌گیری ضریب همبستگی بین متغیرها با توجه به نوع مقادیر و کمیت‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده خواهد شد.

۱-۸- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

برای انتخاب جامعه آماری به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رجوع گردیده است. زیرا، اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط حسابداران رسمی، حسابرسی می‌شود، در نتیجه نسبت به اطلاعات سایر شرکت‌ها از قابلیت اتکاء بالاتری برخوردار است. دوره زمانی پژوهش، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدت ۵ سال می‌باشد.

۱-۸-۱- نمونه گیری و حجم نمونه

نمونه آماری به روش غربال‌گری(سیستماتیک) انتخاب شده، شرایط لحاظ شده عبارتند از:
شرکت‌هایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند هر سال باشد.
شرکت‌هایی که طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.
شرکت‌هایی که امکان دسترسی به اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مورد نیازآنها باشد.
شرکت‌هایی که قبل از سال ۸۳ در بورس پذیرفته شده باشند.
در مجموعه صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سرمایه گذاری مالی نباشند.
حقوق صاحبان سهام آنها طی دوره مورد بررسی منفی نباشد.
شرکت‌هایی که طی دوره مورد بررسی زیان ده نباشد.
شرکت‌هایی که نماد معاملاتی‌شان وقفه معاملاتی بیش از ۳ ماه در سالهای مورد مطالعه نداشته باشند.
حذف شرکت‌هایی که طی دوره مورد بررسی از تابلوی بورس خارج شده‌اند.

مدیر سایت

Next Post

سامانه پژوهشی - تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت ۹

د اکتبر 12 , 2020
با اعمال محدودیت‌های فوق ۴۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده است. ۱-۹- روش و ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانهای استفاده شده است. مبنانی نظری و پژوهش‌های انجام شده مورد استفاده قرار گرفته و همچنین مطالعات […]