تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت ۲۱

متوسط سابقه کارکنان
تعداد کارکنان
تعداد مدیران
متوسط درآمد کارکنان
میزان جابجایی یا ترک خدمت
تعداد مدیران زن
سرانه سود برای هر کارمند
متوسط سن کارکنان
تعداد کارکنان تمام وقت
متوسط سن کارکنان تمام وقت
درصد مدیران دارای تحصیلات عالی
روس و همکاران: (روس و همکاران،۲۰۰۰ (
درصد کارکنان دارای تحصیلات عالی
ITآگاهی و سواد
ساعت/نفرآموزش در سازمان
متوسط سابقه خدمت در سازمان
مجموع ساعات تفریح و سرگرمی و استراحت
ساعات صرف شده برای توجیه کارکنان
سبک رهبری
سازوکار انگیزش
صرفهجوییهای حاصل از پیشنهادات
تعداد راه حل ها، محصولات و فرایندهای جدید
۲-۵-۲ سرمایه ساختاری[۱۹]
سرمایه ساختاری شامل همه ذخایرغیرانسانی دانش در سازمان میشود که دربرگیرنده پایگاههای داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعملهای اجرایی فرایندها، استراتژیها، برنامههای اجرایی، و به طور کلی هرآنچه که ارزش آن برای سازمان بالاتر از ارزش مادیاش باشد، است(روس،۱۹۹۷). به عبارت روشن تر، روس و همکارانش معتقدند سرمایه ساختاری عبارت است از«هرآنچه که در شرکت باقی میماند پس ازآنکه کارکنان به هنگام شب به خانه می روند». بروکینگ اظهار میدارد سرمایه ساختاری شامل دارایی‌های زیر ساختاری، مثل فنآوری، فرایندها و روشهای کاری، ونیز شامل دارایی‌های فکری، مثل دانش فنی، مارکهای تجاری وحق ثبت و بهره برداری، میشود(همتی و همکاران، ۱۳۸۹).
به علاوه، طبق نظر استوارت سرمایه ساختاری عبارت از دانش موجود درفناوری اطلاعات، حق ثبت و بهرهبرداری، طرح ها ومارکهای تجاری است. از دیدگاه بنتیس(۱۹۹۸) اگر یک سازمان دارای نظام‌ها و رویه‌های کاری ضعیفی باشد، سرمایه فکریاش به حداکثر توانایی بالقوهاش دست نخواهد یافت. درحالیکه، سازمانهایی با سرمایه ساختاری قوی دارای یک فرهنگ حمایتی خواهند شد که به افراد امکان میدهد تا دست به کارهای جدیدی بزنند، با شکست روبرو شوند ویاد بگیرند. همچنین، چن وهمکاران(۲۰۰۴) معتقدند سرمایه ساختاری می‌تواند به کارکنان پشتیبانی برای تحقق عملکرد فکری بهینه و همچنین عملکرد کسب وکار سازمان کمک کند. سرمایه ساختاری تابعی از سرمایه انسانی نیز میباشد. بنابراین، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی در تعامل با یکدیگر به سازمانها کمک میکنند که به طور هماهنگ سرمایه مشتریان را شکل و توسعه داده و به کارگیرند(قلیچ لی و مشبکی،۱۳۸۵).
به عبارت دیگر سرمایه ساختاری زیر ساختی حمایتی در جهت توانمندسازی سرمایه انسانی در دستیابی به اهداف عملکردی است. برخی محققین سرمایه ساختاری را به سرمایه نوآوری دستهبندی نموده‌اند. در این میان نقش سرمایه نوآوری مشتمل بردارایی‌های فکری سازمان همچون حق اختراع، حق مالکیت معنوی، نشان تجاری و قابلیت‌های عملیاتی میگردد(جعفر نژاد و قاسمی،۱۳۷۸).
سرمایه ساختاری را میتوان به هر چیزی که در سازمان وجود دارد و از کارکنان(سرمایه انسانی) در کارشان حمایت میکند، اطلاق کرد. این نوع سرمایه به عنوان یک زیر بنای حمایت کننده، سرمایهی انسانی را قادر میسازد تا به وظایفش عمل کند. سرمایهی ساختاری تحت تملک سازمان است و حتی زمانی که کارکنان، سازمان را ترک میکنند، در سازمان وجود دارد(بارتش و بندیوپادهای[۲۰]،۲۰۰۵).
رس وهمکاران(۲۰۰۵) اظهار داشته‌اند که سرمایه ساختاری دامنهی گستردهای از عناصر ضروری را پوشش میدهد. مهمترین آنها معمولاً شامل:۱)فرآیندهای مهم اجرایی بنگاه اقتصادی ۲)چگونگی ساختاربندی آنها ۳)سیاستها، جریانهای اطلاعاتی و عناصر پایگاههای داده ۴)رهبری و سبک مدیریت ۵)فرهنگ سازمان و ۶)طرح‌های پاداش کارکنان است( رس وهمکاران، ۲۰۰۵).
در ادامه شاخصههای سرمایه ساختاری از دیدگاه‌های مختلف ارائه شده است:
(شفیعا و همکاران،۱۳۸۹)

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

  1. اهداف و راهبردها

۱٫۱مدیریت دانش سازمان
۲٫۱ استفاده از فناوری اطلاعات جهت انتشار دانش
۳٫۱ میزان توانمندی سازمان در استفاده مجدد از دانش

مدیر سایت

Next Post

پژوهش دانشگاهی - تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت ۲۲

د اکتبر 12 , 2020
ساختار و سیستمهای سازمان ۱٫۲ میزان سرمایهگذاری در زیر ساخت فناوری اطلاعات۲٫۲استفاده از تکنیکهای مدیریت پروژه۳٫۲ میزان گرایش سازمان به دریافت استانداردهای جهان فرآیندهای داخلی ۱٫۳کارایی فرآیندهای سازمان۲٫۳میزان پشتیبانی فرآیندها از ایدههای نوین۳٫۳ فرآینهای دانش بر سازمان۴٫فرهنگ سازمان۱٫۴یادگیری سازمانی، استفاده مجدد و مکرر از دانششاخصهای ارائه شده توسط گروهICM : […]