متن کامل – تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت …

دارایی انسان محور
دارایی‌های ساختاری
مالکیت معنوی
دارایی‌های بازار
دارایی بازار: به داراییهای بالقوهای اطلاق میشود که یک شرکت به خاطر نامشهودهای بازار گرایانهاش مانند نام تجاری، مشتریان و کانالهای توزیع دارا میباشد.
دارایی انسان محور: شامل میزان تخصصهای گروهی، خلاقیت و حل مسایل، رهبری، مهارتها و توانمندیهای موجود در کارکنان یک شرکت میباشد.
زیرساختها: شامل تکنولوژیها، متدولوژیها وکلیه فرآیندهایی است که باعث میشود صحت، کیفیت و ایمنی در سازمان حفظ شود.
مالکیت معنوی: که شامل دانش فنی، رازهای تجارت و کسبوکار، کپیرایت، حقوق مربوط به طراحی‌های گوناگون و نشانهای تجاری است.
جدول(۲-۵) مولفه‌های سرمایه‌ی فکری از دیدگاه آنی بروکینگ

دارایی‌های بازار برندهای خدمات، برندهای تولید، برندهای مشارکتی، پشتیبان‌ها، مشتریان، وفاداری مشتریان، معاملات تکرار شده، سفارشات، کانال‌های توضیع، توافقات تجاری، توافقات حق استفاده‌از نام تجاری، ،توافقات استفاده از اجازه انحصار
دارایی‌های با
خصیصه‌ی فکری
حقوق و امتیازات انحصار معنوی، کپی رایت، حقوق طراحی، رموز تجاری، دانش فنی، علامت‌های تجاری، علانت‌های خدمات
دارایی‌های زیر ساختی فلسفه مدیریت، فرهنگ مشارکتی، فرآیندهای مدیریتی، سامانه ی فناوری اطلاعات، سامانه های شبکه ای، روابط مالی
دارایی‌های با
محوریت انسان
تحصیلات، شایستگی های مرتبط، دانش مرتبط باکار، قابلیت های مرتبط با کار

۲-۶-۳- روس و همکاران: روس و همکاران تعریف سرمایه فکری را گسترش دادهاند و آنها دیدگاه سرمایه مبتنی بر دانش را بیان کردند، بنابراین همان ویژگی مبتنی بر دانش بودن را نیز در تعریف خود از سرمایه فکری لحاظ کردند. دیدگاه این محقق به شکل دقیق ولی نوعی مشابه با نظریات ادوینسون و مالون بود.به طوریکه سه طبقه مجزا شامل سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه ارتباطی به عنوان عناصر سرمایه فکری معرفی کردهاند و بیانکننده تفاوت بین منابع فکری و غیرفکری که در بسیاری از روشهای مدیریتی استفاده میشود از این محقق عناصر سرمایه فکری به شرح نمودار(۲-۳)میباشد.
نمودار (۲-۶)طبقه بندی عناصر سرمایه فکری (روس و همکارانش،۱۹۹۵)
سرمایه فکری
سرمایه سازمانی
سرمایه انسانی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت

Next Post

جستجوی مقالات فارسی - تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت ...

د اکتبر 12 , 2020
نشان تجاریرموز تجاریمتدولوژی هااسناد ومدارکتصاویرطراحی هابرنامه هااختراعاتفرآیندهاپایگاههای دادهمطابق این مدل، سرمایههای فکری از سه جزء تشکیل شدهاند:منابع انسانی: در این منابع هوش و خرد کارکنان سازمان در نظر گرفته میشوند. منابع انسانی منشاء فن، تخصص و حافظه سازمانی در خصوص موضوعات مهم و حائز اهمیت برای سازمان هستند. منابع انسانی، شامل […]