تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت …

سرمایه فکری شامل دانش تعیین کننده یک شرکت است که برای تامین مزیت رقابتی ضروری است. این مدل مبتنی بر این عقیده است که در اندازهگیری سرمایه فکری باید مواردی از قبیل.
پتانسیل اصلی سازمان (سرمایه انسانی)، توانائی جهت تبدیل این پتانسیل به محصولات و خدمات(سرمایه سازمانی)، شایستگی جهت مدیریت و یکپارچه سازی فصول مشترک بیرونی با ذینفعان سازمان(سرمایه بازار) و قابلیت توسعه و بهبود مستمر تمامی پتانسیل ها و متغیرهای محیطی در نظر گرفته شود.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۲-۸-۳۱- مدل رویه‌ی مالی سنجش دارایی های نامشهود[۱۰۲]

در روش مالی اندازهگیری داراییهای ناملموس، که توسط رودو و للیارت توسعه داده شد، ارزش (و وزن) دارایی‌های ناملموس یک شرکت بوسیله تفریق نمودن مجموع ارزشهای استنتاجی داراییهای مالی و فیزیکی شرکت از مجموع ارزش آن حاصل میشود.
۲-۹-۳۲- خطوط راهنمای دانمارک[۱۰۳]
خطوط راهنمای دانمارک حاصل یک تحقیق است که با حمایت وزارت علوم، فناوری و نوآوری دولت دانمارک جهت چگونگی گزارش‌دهی داراییهای ناملموس شرکتهای دانمارکی در سال ۱۹۹۸ شروع شد و سرانجام در سال ۲۰۰۳ نسخه عمومی آن تهیه گشت. در حدود ۱۰۰ شرکت و سازمان دانمارکی با اندازه‌های مختلف اعم از عمومی و خصوصی در این مطالعه شرکت داشتند. خطوط راهنمای دانمارک برای اظهارنامههای سرمایه فکری، یک مدل سرمایه فکری شامل چهار عنصر وابسته را تهیه نمود که منابع دانش یک سازمان را توصیف میکنند. این عناصر شامل: کارکنان، مشتریان، فرآیندها و فناوریها میباشد.

۲-۹-۳۳- مدل هوش تجاری[۱۰۴]

مدل هوش تجاری جزو مدل‌های کارت امتیازی است، که در سال ۲۰۰۴ میلادی توسظ اگیل سندویک معرفی شده است. مدلی است که درآن تمرکز اصلی بر افراد(کارکنان)-سرمایه‌ی انسانی-است. در این مدل، سنجش سرمایه‌ی انسانی(به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی سرمایه‌ی فکری) در قالب سامانه‌ای فراگیر و سازگار استوار گردیده است.
مدل هوش تجاری از چهار شاخص عمده تشکیل شده است. در جدول زیر نمونه‌ای از به کارگیری شاخص‌ها و سنجه‌های مرتبط با هریک نمایانده شده است.
جدول(۲-۴)نمونه ای ازنحوه‌ی به کارگیری شاخص‌هاوسنجه‌های مرتبط درمدل هوش تجاری(خاوندکاروهمکاران،۱۳۸۸)

مدیر سایت

Next Post

پژوهش دانشگاهی - تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت ۳۶

د اکتبر 12 , 2020
=درآمد متوسط صنعتWACC=متوسط موزون هزینه سرمایه شرکت WACC=∑(WXKX)KX,WX=درصد مشارکت و هزینه سرمایه هر یک از اجزای سرمایهC μ=بازده متوسط شرکت طی TدورهI μ = بازده متوسط صنعت طی TدورهTA=متوسط دارایی‌های شرکت طیTدورهI μ C -μ =φ= نرخ تورم در دوره t= ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت در دوره tارزش بازار شرکت از حاصلضرب تعداد سهام در قیمت آخر دوره بدست […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
اعتبار دانش انرژی هویت
کامل و عالی بودن برای فرد یادگیری مشتریان توسعه دادن ایجاد جذابیت
احترام آمیز بودن توسط فرد یادگیری فرد تعلق بخشیدن ارزش دادن
باعث غرور بودن برای فرد ایجاد امکان دسترسی دیدن ریشه دار کردن