مقاله علمی با منبع : تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت ۴۱

۲-۱۶-۳- رویکرد اقتصادی

در این رویکرد بیشتر از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود. عملکرد شرکت در این رویکرد با تأکید بر قدرت سودآوری دارایی‌های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه بکارگرفته شده ارزیابی می‌شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از ارزش افزوده اقتصادی (EVA)‌، ارزش افزوده بازار (MVA)، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده(REVA) و . . .

۲-۱۶-۴-رویکرد تلفیقی

در این رویکرد سعی شده است که علاوه بر استفاده از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی، از اطلاعات و ارزشهای بازار نیز استفاده شود تا ارزیابی‌های انجام شده مربوط‌تر باشند. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از نسبت قیمت به سود ()، نسبت ارزش بازار به دفتری هر سهم( ) و نسبت Q توبین و . . .

۲-۱۷- معیارهای ارزیابی عملکرد

تاکنون معیارهای ارزیابی عملکرد به روشهای مختلفی طبقه‌بندی شده‌اند. اما در برخی از نوشته‌ها معیارهای ارزیابی عملکرد با توجه به مفاهیم اقتصادی به دو گروه زیر طبق نمودار(۲-۹)طبقه‌بندی شده‌اند(جهانخانی و ضریف فرد،۱۳۷۴٫ جهانخانی و سجادی،۱۳۷۳).
نمودار(۲-۱۳) طبقه‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد
معیارهای ارزیابی عملکرد
معیارهای حسابداری
معیارهای اقتصادی

۲-۱۷-۱-معیارهای حسابداری

در این معیارها عملکرد شرکتها با توجه به دادههای حسابداری ارزیابی می‌شود. معیارهای حسابداری به دو گروه تقسیم می‌شوند، یکی از معیارها مبتنی بر اطلاعات هستند و دیگری معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار می‌باشند، طبقه بندی این معیارها مطابق نمودار (۱۱-۲) می‌باشند:

۲-۱۷-۲- معیارهای اقتصادی

در این معیارها عملکرد شرکت‌ها با توجه به قدرت کسب سود دارایی‌های موجود و سرمایه‌گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می‌گردد. این معیارها با تبدیل اطلاعات حسابداری از طریق برخی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی ایجاد می‌گردند و از جمله مهمترین معیارهای اقتصادی که در زمینه ارزیابی عملکرد وجود دارند به شرح نمودار(۲-۱۰)می‌باشند:
نمودار (۲-۱۴) طبقه‌بندی معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد
معیارهای اقتصادی
ارزش افزوده تعدیل شده
ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده بازار
نمودار(۲_۱۵ )طبقه بندی معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد
معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری
معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و بازار
تقسیم سود
نرخ رشد سود
سود هر سهم
جریان نقد ازاد
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
نرخ بازده دارائیها
نسبت قیمت به سود
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
نسبتQ توبین
مبلغ سود

۲-۱۸-طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه استفاده کنندگان

معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها از دیدگاه استفاده‌کنندگان نیز مورد توجه قرار گرفته و طبقه‌بندی شده است در این طبقه‌بندی مطلوبیت رجحان معیارهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه استفاده‌کنندگان مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس معیارهای ارزیابی عملکرد را می‌توان به شرح نمودار(۲-۱۲)طبقه بندی نمود (صالحی عبدالهی،۱۳۸۰).
نمودار(۲-۱۶) : طبق‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه استفاده‌کنندگان

مدیر سایت

Next Post

تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت ...

د اکتبر 12 , 2020
معیارهای ارزیابی عملکرددیدگاه مدیراندیدگاه اعتباردهندگاندیدگاه سهامدارانالف) دیدگاه مدیرانتجزیه و تحلیل عملیاتی شامل سود خالص، اهرم عملیاتی و تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای.مدیریت منابع شامل گردش دارایی‌ها، مدیریت سرمایه در گردش و گردش موجودی کالا و بهره وری نیروی کار.سوداوری شامل بازده دارایی‌ها، بازده دارایی‌ها با توجه به ارزش بازار، ارزیابی طرح‌های توسعه […]