مقاله دانشگاهی – تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت ۴۵

کارایی سرمایه بکارگرفته شده بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تأثیر دارد.
کارایی سرمایه انسانی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تأثیر دارد.
کارایی سرمایه ساختاری بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تأثیر دارد.
فرضیه اصلی دوم : (سرمایه فکری بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد).
فرضیههای فرعی منتج از فرضیه دوم اصلی:
کارایی سرمایه فکری بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
کارایی سرمایه بکار گرفته شده بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
کارایی سرمایه انسانی بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
کارایی سرمایه ساختاری بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
فرضیه اصلی سوم : (سرمایه فکری بر بازده دارایی‌ها تأثیر دارد).
فرضیههای فرعی منتج از فرضیه سوم اصلی:
کارایی سرمایه فکری بر بازده دارایی‌ها تأثیر دارد.
کارایی سرمایه بکار گرفته شده بر بازده دارایی‌ها تأثیر دارد.
کارایی سرمایه انسانی بر بازده دارایی‌ها تأثیر دارد.
کارایی سرمایه ساختاری بر بازده دارایی‌ها تأثیر دارد.
فرضیه اصلی چهارم: (سرمایه فکری بر نرخ رشد درآمد تأثیر دارد).
فرضیههای فرعی منتج از فرضیه چهارم اصلی:
کارایی سرمایه فکری بر نرخ رشد درآمد تأثیر دارد.
کارایی سرمایه بکارگرفته شده بر نرخ رشد درآمد تأثیر دارد.
کارایی سرمایه انسانی بر نرخ رشد درآمد تأثیر دارد.
کارایی سرمایه ساختاری بر نرخ رشد درآمد تأثیر دارد.
فرضیه اصلی پنجم: (سرمایه فکری بر ارزش ایجاد شده برای هرسهم تأثیر دارد).
فرضیههای فرعی منتج از فرضیه پنجم اصلی:
کارایی سرمایه فکری بر ارزش ایجاد شده برای هر سهم تأثیر دارد.
کارایی سرمایه بکارگرفته شده بر ارزش ایجاد شده برای هر سهم تأثیر دارد.
کارایی سرمایه انسانی بر ارزش ایجاد شده برای هر سهم تأثیر دارد.
کارایی سرمایه ساختاری بر ارزش ایجاد شده برای هر سهم تأثیر دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۳-۵- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

برای انتخاب جامعه آماری به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع و گروههای مختلف رجوع گردیده است. زیرا، اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط حسابداران رسمی، حسابرسی میشود، در نتیجه نسبت به اطلاعات سایر شرکتها از قابلیت اتکاء بالاتری برخوردار است. دوره زمانی پژوهش، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸ شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدت ۵ سال میباشد.

۳-۶- نمونهگیری و حجم نمونه

نمونه آماری به روش غربال گری(حذفی) انتخاب شده. شرایط لحاظ شده عبارتند از:
شرکت‌هایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند هر سال باشد.
شرکت‌هایی که طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.
شرکت‌هایی که امکان دسترسی به اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مورد نیازآنها باشد.
شرکت‌هایی که قبل از سال ۸۳ در بورس پذیرفته شده باشند.
در مجموعه صنعت بانک ها و مؤسسات اعتباری و سرمایه گذاری مالی نباشند.

مدیر سایت

Next Post

مقاله دانشگاهی - تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت ۴۶

د اکتبر 12 , 2020
حقوق صاحبان سهام آنها طی دوره مورد بررسی منفی نباشد.شرکت‌هایی که طی دوره مورد بررسی زیان ده نباشد.شرکت‌هایی که نماد معاملاتیشان وقفه معاملاتی بیش از ۳ ماه در سالهای مورد مطالعه نداشته باشند.حذف شرکت‌هایی که طی دوره مورد بررسی از تابلوی بورس خارج شده اند.با اعمال محدودیت‌های فوق ۴۹ شرکت […]