مقاله دانشگاهی – تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت ۴۶

حقوق صاحبان سهام آنها طی دوره مورد بررسی منفی نباشد.
شرکت‌هایی که طی دوره مورد بررسی زیان ده نباشد.
شرکت‌هایی که نماد معاملاتیشان وقفه معاملاتی بیش از ۳ ماه در سالهای مورد مطالعه نداشته باشند.
حذف شرکت‌هایی که طی دوره مورد بررسی از تابلوی بورس خارج شده اند.
با اعمال محدودیت‌های فوق ۴۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع( دارو، دستگاههای برقی، خودرو و قطعات، ماشین آلات و تجهیزات، فلزات اساسی، غذایی بجز قندوشکر، سایر کانی غیرفلزی، شیمیایی، محصولات چوبی، محصولات فلزی، رایانه، سیمان آهگ سرامیک) به عنوان نمونه انتخاب شده است(پیوست ۱).

۳-۷- روش گردآوری اطلاعات

گردآوری دادههای مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحلهء گردآوری دادهها، آغاز فرایندی است که طی آن پژوهشگر یافته های میدانی و کتابخانهای را گردآوری میکند و سپس به خلاصهسازی یافتهها از طریق طبقهبندی و سپس تجزیه و تحلیل آنها میپردازد و فرضیههای تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار میدهد و در نهایت نتیجهگیری میکند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آنها مییابد. به عبارت دیگر، پژوهشگر به اتکای دادههای گردآوری شده حقیقت را آنطور که هست کشف میکند. بنابراین، اعتبار دادهها اهمیت بسیاری دارد، زیرا دادههای غیر معتبر مانع از کشف حقیقت می‌گردد و مسأله و مجهول مورد نظر پژوهشگر به درستی معلوم نمیشود و یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه خواهد شد. برای حفظ اعتبار دادههای گردآوری شده، پژوهشگر باید دادههای صحیح را بادقت تمام گردآوری کند(حافظنیا،۱۳۸۵).
در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. مبنانی نظری و پژوهش‌های انجام شده مورد استفاده قرار گرفته و همچنین مطالعات کتابخانه‌ای به منظور کشف متغیرها، عوامل مؤثر و ارائه فرضیه‌ها انجام گرفته است.
ابزارهای جمعآوری اطلاعات عبارتنداز:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  1. مقالات خارجی و فارسی علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات ISI و مجلات علمی پژوهشی.
  2. اطلاعات موجود درکتابخانه سازمان بورس اوراق بهادارتهران و سایت بورس اوراق بهادار تهران و گزارش‌های مالی شرکتهای فعال.
  3. اطلاعات موجود در سایت‌های اینترنتی www.sid.ir، www.magiran.ir،www.rdis.ir، www.emeraldinsight.com، www.elsevier.com
  4. مراجعه به منابع علمی و رساله‌هایی که در این زمینه کار شده است.
  5. استفاده از بانک اطلاعاتی(تدبیر پرداز، ره اوردنوین،دناسهم ….) جهت استخراج داده‌های تحقیق.

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

پس ازآنکه پژوهشگر دادهها را گردآوری و طبقه بندی کرد باید مرحله بعدی فرایند پژوهش که به مرحله تجزیه و تحلیل دادهها معروف است را آغاز کند. این مرحله در پژوهش اهمیت زیادی دارد زیرا نشاندهنده تلاشها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله، پژوهشگر اطلاعات و دادهها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار میدهد. در مرحله تجزیه و تحلیل، آنچه مهم است این است که پژوهش خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد(حافظ نیا،۱۳۸۵).
در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. ابتدا جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق از آزمون «کولموگروف-اسمیرنوف» استفاده شده، در واقع این آزمون جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادههای متغیر کمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برای بررسی همبستگی بین متغیرها از تحلیل همبستگی که ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است استفاده شده، ضریب همبستگی(r) یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر میباشد. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) رانشان می دهد. در تعیین همبستگی بین متغیرهای کمی از همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است.
برای آزمون هر یک از فرضیه های تحقیق ۴ مدل رگرسیون تک متغیره به صورت زیر استفاده شده است:
y= +1(VAIC)+it
y= +2(VACA)+it
y= +3(VAHU)+it
y= +4(STVA)+it
فرضیه آماری مربوط به فرضیه های فرعی تحقیق به شکل زیر تعریف شده است:
H0 :
H1 :
در انتها با استفاده از نتایج بدست آمده از آزمون‌های همبستگی و رگرسیون، نسبت به رد یا قبول فرضیه‌های تدوین شده در تحقیق اظهار نظر شده است.

۳-۹- متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها

متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزشهای گوناگون و متفاوت بپذیرد. این ارزشها میتواند در زمانهای مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف متفاوت داشته باشد(اوما سکاران،۱۳۸۱).

۳-۹-۱- کارایی سرمایه فکری و نحوه سنجش آن

متغیر مستقل: متغیرهای مستقل تحقیق شامل ضریب ارزش افزوده(کارایی) سرمایه بکار گرفته شده (VACA)[117]، ضریب ارزش افزوده(کارایی) سرمایه انسانی (VAHU)[118]، ضریب ارزش افزوده(کارایی) سرمایه ساختاری (STVA)[119] و ضریب ارزش افزوده(کارایی) سرمایه فکری(VAIC)[120] می باشد.
اولین قدم در محاسبه متغیرهای فوق محاسبه ارزش افزوده(VA)[121] است.
VA=Ii + DPi + Di +Ti + Mi + Ri
در محاسبه VA:

مدیر سایت

Next Post

منابع مقالات علمی : تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت ...

د اکتبر 12 , 2020
Iiهزینه بهره برای سال i، DPi هزینه استهلاک برای سال i، Diسود سهام تقسیمی برای سال i، Ti مالیات شرکت برای سال i، Miسرمایه حقوق صاحبان سهام برای سال i، Ri سود انباشته برای سال i می باشد.قدم دوم محاسبه هریک از متغیرهای مستقل با استفاده از مدل پیشنهادی پالیک میباشد:در این مدل برای […]