منابع مقالات علمی : تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت …

Iiهزینه بهره برای سال i، DPi هزینه استهلاک برای سال i، Diسود سهام تقسیمی برای سال i، Ti مالیات شرکت برای سال i، Miسرمایه حقوق صاحبان سهام برای سال i، Ri سود انباشته برای سال i می باشد.
قدم دوم محاسبه هریک از متغیرهای مستقل با استفاده از مدل پیشنهادی پالیک میباشد:
در این مدل برای ارائه تصویری کامل از کارایی منابع ایجادکننده ارزش، لازم است که کارایی سرمایه فیزیکی و همچنین سرمایه مالی را نیز در نظر گرفت. این کارایی از رابطه زیر بدست می‌آید:
سرمایه بکار گرفته شده (CE) = کل داراییها _ دارییهای نا مشهود
ضریب ارزش افزوده سرمایه بکارگرفته شده ( VACA) =
طبق این مدل، کلیه هزینههای کارکنان، به عنوان سرمایه انسانی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین:
سرمایه انسانیHU) )= مجموع سرمایه گذاری در کارکنان(حقوق و دستمزد کارکنان، حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان، عیدی و پاداش کارکنان، مزایای پایان خدمت کارکنان، حق‌الزحمه مشاوران، ایاب و ذهاب کارکنان، هزینه‌های آموزش کارکنان، اضافه کاری کارکنان(مستقیم تولیدی، سربار،اداری، فروش، عمومی).
ضریب ارزش افزوده سرمایه انسانی (VAHU) =
کارایی سرمایه ساختاری از رابطه زیر بدست میآید:
سرمایه ساختاری (SC) = ارزش افزوده (VA)_ ) سرمایه انسانی HU)
ضریب ارزش افزوده سرمایه ساختاری ( STVA)=
آخرین مرحله، محاسبه ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری است که از رابطه زیر محاسبه میشود:
ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری (VAIC) =VACA + VAHU + STVA
متغیر وابسته: متغیری است که مشاهده یا اندازهگیری میشود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم شود. مطالعه حاضر شامل دو متغیر وابسته:
۱)نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(MTB)[122]
۲)عملکرد مالی می باشد.
۳-۹-۲- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نحوه سنجش آن
ارزش دفتری هرسهم(BV) از تقسیم متوسط حقوق صاحبان سهام (Equity) برتعداد سهام(n) و ارزش بازار هرسهم (MV) از تقسیم ارزش بازار شرکت بر تعداد سهام شرکت که در شرکتهایی که افزایش سرمایه داشته اند ضریب افزایش سرمایه در محاسبه ارزش بازار سهام لحاظ شده است.
ارزش بازار(MV) تعداد سهام = × متوسط قیمت سالانه بر اساس میانگین قیمت های ماهانه
 
ارزش بازار شرکت نیز از متوسط قیمت سالانه بر اساس میانگین قیمت های ماهانه( که آن نیز از تقسیم حجم ریالی معاملات بر تعداد سهام معامله شده بدست می آید) بر تعداد سهام شرکت( با اعمال ضریب افزایش سرمایه ) بدست می آید.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۳-۹-۳- عملکرد مالی و نحوه سنجش آن

عملکرد مالی شرکت با استفاده از چهار شاخص رشد درآمد(GR), بازده داراییها(ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و ارزش ایجاد شده برای سهامداران (CSV)[123] سنجیده خواهد شد. فرمول محاسبه هریک از متغیرهای ذکر شده به شرح زیر است:
۱۰۰%× (۱ – (درآمد ۱t- / درآمدt)) = (GR) رشد درآمد
بازده دارایی‌ها ( ROA)
بازده حقوق صاحبان سهام (ROE
ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام(CSV) = – ارزش افزوده سهامداران (هزینه سهام عادی ×ارزش بازار حقوق صاحبان سهام)
ارزش افزوده سهامداران=افزایش درارزش بازار حقوق صاحبان سهام – سودهای نقدی توزیع شده +پرداخت های سهامداران
ارزش بازارحقوق صاحبان سهام(MV) =تعداد سهام × متوسط قیمت سالانه بر اساس میانگین قیمت های ماهانه
افزایش در ارزش بازار حقوق صاحبان سهام= ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در پایان دوره – ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره
KS=+g g= ROE×[۱- ]
که درآن: Ksهزینه سهام عادی، DPS سود سهام تقسیمی، PO قیمت سهام در ابتدای سال ها،F هزینه های صدور و فروش سهام ( در این تحقیق ۱% در نظر گرفته شده است )،g نرخ رشد (برای محاسبه نرخ رشد از نرخ رشد پایدار به دلیل انطباق بیشتر و رفع موانع موجود استفاده شده است)، ROE نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و EPS سود هر سهم است.
در این تحقیق از ارزش ایجاد شده برای هر سهم شرکت استفاده شده است:
= ارزش ایجادشده برای هر سهم
که در آن: N تعداد سهام شرکت می‌باشد.
علامت اختصاری و متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش به شرح جدول (۳-۱) میباشد.

مدیر سایت

Next Post

فایل دانشگاهی - تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت ۴۹

د اکتبر 12 , 2020
نسبت سود خالص عملیاتی بر متوسط دارایی‌ها بازده حقوق صاحبان سهام ROE نسبت سود خالص عملیلتی بر متوسط حقوق صاحلان سهام ارزش ایجاد شده برای هر سهم برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید. CSV N/)(هزینه سهام عادی ×ارزش بازار حقوق صاحبان سهام) – ارزش افزوده […]