فایل دانشگاهی – تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت ۴۹

نسبت سود خالص عملیاتی بر متوسط دارایی‌ها

بازده حقوق صاحبان سهام

ROE

نسبت سود خالص عملیلتی بر متوسط حقوق صاحلان سهام

ارزش ایجاد شده برای هر سهم

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

CSV

N/)(هزینه سهام عادی ×ارزش بازار حقوق صاحبان سهام) – ارزش افزوده سهامداران)

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

MTB

نسیت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

۳-۱۰- روش آزمون فرضیه ها

هدف از آزمون فرض آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات به دست آمده از داده‌های نمونه، حدسی که درباره خصوصیتی از جامعه میزنیم بطور قوی تأیید میشود یا خیر(آذر مومنی،۸۶).

۳-۱۰-۱- آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف(k-s)

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در توزیعهای پیوسته کاربرد دارد و کارایی آن هنگامی که حجم نمونه کوچک است بیشتر از سایر آزمون هه نظیر نکویی برازش۲χ است. در آزمون k-s نیازی به طبقه بندی کردن اطلاعات نیست. بنابراین از تمام اطلاعات موجود استفاده میشود(صالحی صدقیانی و ابراهیمی، ۱۳۸۶، ۲۰۹-۲۱۰).
این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع دادههای یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
H: توزیع دادهها نرمال است
H1 : توزیع دادهها نرمال نیست
اگر sig آزمون کمتر از ۵ درصد باشد فرض H0 رد شده و ادعای نرمال بودن توزیع دادهها پذیرفته نمیشود.

۳-۱۰-۲- آزمون همبستگی

در مواردی که لازم است دو صفت متغیر از یک جامعه مورد بررسی قرار گیرد مثلاً میزان درآمد و هزینه خانوارها مورد مقایسه قرار گیرد و یا میزان فروش و هزینه تبلیغات مورد بررسی قرار گیرد در چنین شرایطی با جامعه دو بعدی روبرو هستیم. هدف اصلی این است که آیا بین دو صفت x وy رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر و آیا میتوان یک مدل ریاضی و یک رابطه رگرسیون ساده خطی بین دو متغیر مذکور پیدا نمود به طوری که با معلوم بودن مقدار متغیر X مقدار y را برآورد نمود؟(همان منبع، ۱۱۵).
ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر میباشد و شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان میدهد. این ضریب ۱+ تا۱- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر میباشد(مومنی، فعال قیومی،۱۳۸۷). در حالت کلی آزمون همبستگی دارای دو هدف عمده زیر است:
۱-کشف میزان رابطه بین متغیرها ۲- تبیین چگونگی رابطه بین متغیرها

۳-۱۰-۳- ضریب همبستگی

تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است.ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس ) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱+ تا ۱- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر میباشد. در این تحقیق برای تعیین ضریب همبستگی بین دادههای کمی از ضریب همبستگی پیرسون (r) و اسپیرمن (rs) استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون روش پارامتری است و برای دادههایی با توزیع نرمال یا تعداد داده‌های زیاد استفاده میشود. در صورتی که تعداد دادهها کم و فرض نرمال بودن دادهها معقول نباشد از ضریب همبستگی دیگری استفاده میشود که مبتنی بر مقادیر اصلی نبوده و بر اساس رتبه دادهها محاسبه میشود. از سوی دیگر برای متغیرهای با مقیاس اسمی و رتبه‌ای به جای استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن نامیده می شود.

۳-۱۰-۴- رگرسیون ساده خطی

همانطور که در بخش قبلی عنوان شد در رگرسیون به دنبال برآورد رابطهای ریاضی بین دو متغیر و تحلیل آن هستیم، به طوری که بتوان به کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیرهای معلوم، تعیین کرد. با فرض آن که رابطه علی و معلولی بین دو متغیر کمی وجود دارد و این رابطه به صورت خطی باشد، معادله رگرسیون به شکل ŷ=a+bχ تعریف میشود، که به رگرسیون خطی ساده مشهور است. شیوه کار رگرسیون به این صورت است که ابتدا باید معنی‌داری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار گیرد که این کار توسط جدول ANOVA صورت میگیرد. سپس باید معنی‌داری تک تک ضرایب متغیرهای مستقل بررسی میشود، که این کار با استفاده از جدول ضرایب صورت میگیرد.
در صورتی محقق میتواند از رگرسیون خطی استفاده کند که شرایط زیر محقق شده باشد:

مدیر سایت

Next Post

سامانه پژوهشی - تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت ...

د اکتبر 12 , 2020
حال با توجه به خروجی نرم افزار SPSS می توان نرمال بودن توزیع دادههای انتخابی را تشخیص داد. به نحوی که اگر «سطح معنی داری[۱۲۸]» بیشتر از ۰۵/۰ باشد فرض HO پذیرفته میشود و ادعای نرمال بودن داده انتخابی تأیید میگردد.نتایج آزمونK-S محاسبه شده نشان میدهد که توزیع برخی از دادهها از […]