جستجوی مقالات فارسی – تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت ۵۰

میانگین (امید ریاضی) خطاها صفر باشد.
واریانس خطاها ثابت باشد.
بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد.
متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد.
بین متغیرهای مستقل همبستگی وجود نداشته باشد.
برای بررسی مفروضات مطرح شده آزمون دوربین – واتسون مورد استفاده قرار میگیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۳-۱۰-۵- آزمون دوربین – واتسون(DW)

یکی از مفروضات که در رگرسیون مدنظر قرار میگیرد، استقلال خطاها و نبود همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین– واتسون استفاده میشود که آماره آن به کمک رابطه زیر محاسبه میشود(مومنی، فعال قیومی،۱۳۸۷).
 
که در آن : eمیزان اختلال یا خطا در دوره زمانی (برای مثال سه سال) t وet-1 میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی قبل (برای مثال سال قبل) t.
اگر همبستگی بین خطاها را با نشان دهیم در این صورت آماره دوربین واتسون به کمک رابطه زیر محاسبه می شود.
DW= 2(1-)
چنانچه مقدار این آماره در بازه ۵/۱ تا ۵/۲ قرار گیرد، HO (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت HO رد میشود(همبستگی بین خطاها وجود دارد).

۳-۱۱- خلاصهای از فصل

در این فصل ابتدا روش شناسی تحقیق شامل روش تحقیق، فرضیههای تحقیق، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، نمونه گیری و حجم نمونه و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است. سپس متغیرهای تحقیق و نحوه سنجش آنها توضیح داده شده میشود و در نهایت روشهای آزمون فرضیهها ارائه میشود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
فهرست مطالب فصل چهارم
مقدمه
آمار توصیفی
آزمون نرمال بودن دادهها
آزمون فرضیهها
۴-۱- مقدمه
این فصل به ارائه تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق اختصاص دارد. پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد، اکنون نوبت آن است که با بهرهگیری از تکنیک‌های آماری مناسبی که با روش تحقیق و نوع متغیرها و … سازگاری دارد، دادههای جمع‌آوری شده را دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل نمایند و در نهایت، فرضیههایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کردهاند، در بوته آزمایش(آزمون) قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخ یا راهحلی برای پرسش که تحقیق(تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود) بیابد(خاکی، ۱۳۸۶).
تجزیه و تحلیل دادهها[۱۲۴]ی تحقیق به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایههای اساسی هر روش تحقیقی است. به طورکلی، تجزیه و تحلیل عبارت از روشی است که از طریق آن کل فرآیند پژوهش، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت میشود.
در این تحقیق، معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان متغیر وابسته، ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری به عنوان متغیر مستقل میباشد. دادههای اولیه برای محاسبه متغیرهای مذکور از طریق سایت بورس اوراق بهادار، نرم افزار ره‌آورد نوین و تدبیرپرداز استخراج و پس از انتقال به صفحه گسترده اکسل(Excel) محاسبه و مورد پردازش قرار گرفته است و با توجه به نوع فرضیههای تدوین شده، در این فصل برای پاسخ گویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیمگیری در مورد رد یا تأیید فرضیاتی که صورتبندی شده است از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل آماری و نرم افزار spss استفاده میشود.

۴-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی[۱۲۵]

در تجزیه و تحلیل توصیفی، پژوهشگر با استفاده از جداول و شاخصهای آمار توصیفی نظیر شاخص‌های مرکزی[۱۲۶]، پراکندگی به توصیف دادههای جمع آوری شده تحقیق میپردازد. این امر به شفافیت و توضیح دادههای تحقیق کمک بسیاری میکند. نتایج از تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها در جدول (۱-۴) آورده شده است.
جدول (۴-۱):نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی دادههای تحقیق

مدیر سایت

Next Post

سامانه پژوهشی - تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت ...

د اکتبر 12 , 2020
حال با توجه به خروجی نرم افزار SPSS می توان نرمال بودن توزیع دادههای انتخابی را تشخیص داد. به نحوی که اگر «سطح معنی داری[۱۲۸]» بیشتر از ۰۵/۰ باشد فرض HO پذیرفته میشود و ادعای نرمال بودن داده انتخابی تأیید میگردد.نتایج آزمونK-S محاسبه شده نشان میدهد که توزیع برخی از دادهها از […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
متغیرها نماد تعداد مشاهدات میانگین