سامانه پژوهشی – تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت …

حال با توجه به خروجی نرم افزار SPSS می توان نرمال بودن توزیع دادههای انتخابی را تشخیص داد. به نحوی که اگر «سطح معنی داری[۱۲۸]» بیشتر از ۰۵/۰ باشد فرض HO پذیرفته میشود و ادعای نرمال بودن داده انتخابی تأیید میگردد.
نتایج آزمونK-S محاسبه شده نشان میدهد که توزیع برخی از دادهها از توزیع نرمال پیروی نمیکند. بنابراین فرض صفر رد میشود. در این مواقع جهت نرمال سازی دادهها از آنها()Lگرفته شده است، که با اعمال این محاسبه توزیع اکثر دادهها درحد قابل قبولی نرمال شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۴-۴- همبستگی بین متغیرها

تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی(r) یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر میباشد. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس ) رانشان می‌دهد. این ضریب بین ۱+ تا ۱- است ودر صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می‌باشد.
در این تحقیق به خاطر تعیین همبستگی بین متغیرهای کمی از همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است که ماتریس‌های همبستگی بین متغیرهای کمی در جدول( ۴-۳) و (۴-۴) ارائه شده است.

۴-۴-۱- ضریب همبستگی پیرسون(r )

این ضریب همبستگی روشی پارامتری است و برای دادههایی با توزیع نرمال یا تعداد دادههای زیاد استفاده میشود و میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله‌ای یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین ۱+ و ۱-می‌باشد، اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می‌افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می‌یابد و برعکس اگر مقدار r منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می‌کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می‌یابد و برعکس.اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان می‌دهد که هیچ رابطه‌ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر ۱+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر ۱- شد همبستگی کامل و منفی است.
مطابق با جدول (۴-۳) و فرضیات تدوین شده:
در سطح اطمینان ۹۹% بین نرخ بازده دارایی‌ها و ضریب ارزش افزوده سرمایه بکارگرفته شده رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه با ضریب همبستگی(۴۶۹/۰) از طریق آزمون همبستگی پیرسون بدست آمده است که بیانگر رابطه ضریب ارزش افزوده سرمایه بکارگرفتهشده با بازده دارایی‌ها به میزان ۴۶% میباشد.
در سطح اطمینان ۹۵% بین ضریب ارزش افزوده سرمایه انسانی و بازده دارایی‌ها رابطه معنی‌داری وجود دارد، این رابطه با ضریب همبستگی(۱۳۵/۰) از طریق آزمون همبستگی پیرسون بدست آمده است که بیانگر رابطه ضریب ارزش افزوده سرمایه انسانی با بازده دارایی‌ها به میزان ۱۳۵% میباشد. همچنین در سطح اطمینان ۹۵% بین ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام و ضریب ارزش افزوده سرمایه بکار گرفته شده رابطه معنیداری وجود دارد، این رابطه با ضریب همبستگی(۱۲۶/۰) از طریق آزمون همبستگی پیرسون بدست آمده است که بیانگر رابطه ضریب ارزش افزوده سرمایه بکار گرفته شده با ارزش ایجاد شده برای هرسهم سهام به میزان ۱۲۶% میباشد.
در سطح اطمینان ۹۰% بین رشد درآمد شرکت و ضریب ارزش افزوده سرمایه ساختاری رابطه معنی‌داری وجود دارد، این رابطه با ضریب همبستگی(۱۲۳/۰) از طریق آزمون همبستگی پیرسون بدست آمده و بیانگر رابطه ضریب ارزش افزوده سرمایه ساختاری با رشد درآمد به میزان ۱۲۳% میباشد. همچنین در سطح اطمینان ۹۰% بین بازده دارایی‌ها و ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری رابطه معنیداری وجود دارد، این رابطه با ضریب همبستگی(۱۱۵/۰) از طریق آزمون همبستگی پیرسون بدست آمده و بیانگر رابطه ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری با بازده دارایی‌ها به میزان ۱۱۵% میباشد.
جدول(۴-۳): ماتریس همبستگی پیرسون

مدیر سایت

Next Post

بررسی کارایی بازار گوشت مرغ- قسمت ۵

د اکتبر 12 , 2020
۴-۵-۱- تعیین حاشیه های مختلف بازاریابی، سهم هریک از عوامل بازاریابی از قیمت نهایی و ضریب هزینه بازاریابی ۸۰۴-۵-۲- تعیین کارایی قیمتی، کارایی فنی و کارایی کل ۸۳۴-۵-۳- آزمون رضایت از اجزای کارایی و کانالهای بازار ۸۵فصل پنجم ۸۸۵-۱- مقدمه ۸۹۵-۲- یافته های تحقیق ۸۹۵-۲-۱- یافته های توصیفی ۸۹۵-۲-۲- یافته […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
متغیرها نماد GR ROE ROA MTB CSV VACA VAHU STVA VAIC
نرخ رشد درآمد GR ۱