پایان نامه های روانشناسی

تحقیق رایگان درباره و

دانلود پایان نامه

شهرستان ایلام.
قلمرو مکانی: مدارس شهرستان ایلام
قلمرو زمانی: سال تحصیلی93-92
4-3 جامعه آماری
جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان مدارس دوره ابتدایی، دوره متوسطه اول و متوسطه دوم در سطح شهرستان ایلام هست که در سال تحصیلی 93-92 در این شهرستان مشغول به تحصیل هستند. که تعداد این مدارس طبق اعلام رسمی سایت آموزش‌وپرورش شهرستان ایلام 204 مدرسه هست. که از این تعداد 83 مدرسه ابتدایی (شامل 43 مدرسه پسرانه و 40 مدرسه دخترانه)، 65 مدرسه دوره راهنمایی (شامل 34 مدرسه پسرانه و 31 مدرسه دخترانه) و 56 مدرسه متوسطه) شامل 27 مدرسه پسرانه و 29 مدرسه دخترانه) هست.
5-3 نمونه تحقیق
با توجه به این امر که این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق این پژوهش تجربی (نیمه تجربی) است، لذا در این تحقیق نیاز به همکاری مناسب و گسترده در سطح مدارس شهرستان ایلام وجود دارد لذا در این رابطه برای پیش برد هرچه بهتر کار نیاز هست مدارس و کلاس‌هایی را تعیین کنیم که در روال این پژوهش همکاری لازم را داشته باشند؛ و همچنین با توجه به اینکه فرضیات و اهداف پژوهش در راستای رسیدن به نتایج خاصی هستند، در این راستا تصمیم گرفته‌شده که برای تعیین حجم نمونه در تمام مراحل از نمونه‌گیری هدفمند استفاده شود تا از این طریق زمینه‌ی لازم را برای انجام هرچه بهتر این پژوهش و واقعی بودن کاربردی بودن نتایج آن فراهم شود.
در این راستا با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری هدفمند محله‌ی مهرآباد ایلام برای انجام این پژوهش انتخاب شد و 6 مدرسه از میان مدارس این محله انتخاب شد. مدرسه‌های انتخاب‌شده در سطح محله‌ی مهرآباد (یک مدرسه ابتدایی پسرانه، یک مدرسه ابتدایی دخترانه، یک مدرسه متوسطه اول پسرانه، یک مدرسه متوسطه اول دخترانه، یک مدرسه متوسطه دوم پسرانه، یک مدرسه متوسطه دوم دخترانه) می‌باشند. که در هرکدام از این مدارس نیز یک‌پایه تحصیلی مشترک برای دختران پسران در هر مقطع در نظر گرفته می‌شود و در هر پایه تحصیلی هم به‌طور هدفمند یک کلاس (درس ریاضی) انتخاب می‌شود. درمجموع نمونه‌ی این پژوهش شامل سه کلاس پسرانه به تفکیک در سطح ابتدایی (پایه ششم)، متوسطه اول (پایه هفتم) و متوسطه دوم (پایه دهم) و سه کلاس دخترانه به تفکیک در سطح ابتدایی (پایه ششم)، متوسطه اول (پایه هفتم) و متوسطه دوم (پایه دهم) هست؛ که در این میان برای هر کلاس هم یک معلم در نظر گرفته‌شده است. درمجموع تعداد نمونه ما 180 نفر (60 نفر دوره ابتدایی،60 نفر دوره متوسطه اول و 60 نفر دوره متوسطه دوم) هست.
6-3 ابزارهای تحقیق
در این تحقیق برای سنجش عملکرد دانش‌آموزان (ارزشیابی از دانش‌آموزان) در هرکدام از پایه‌ها تحصیلی به‌طور جداگانه (ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم) از آزمون‌های معلم (درس ریاضی) ساخته استفاده‌شده است و برای تعیین نوع رفتار معلم برای گروه کنترل و آزمایش از 10 گویه محقق ساخته استفاده‌شده است.
7-3 روایی ابزار اندازه‌گیری:
برای تأیید روایی آزمون‌های معلم ساخته که به سنجش ارزشیابی و عملکرد دانش‌آموزان در هر پایه‌ی تحصیلی به‌طور جداگانه (ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم) می‌پردازند ازنظر معلمان هر مقطع و پایه‌ی تحصیلی موردنظر که در رابطه با درس ریاضی فعالیت می‌کنند استفاده‌شده است و همچنین برای تأیید روایی گویه‌های محقق ساخته در رابطه با نوع رفتار معلم برای گروه کنترل و آزمایش ازنظر چند نفر از متخصصان حوزه علوم تربیتی (استاد راهنما، استاد مشاور واساتید روان شناسی تربیتی) و معلمان این حیطه استفاده‌شده است.
8-3 پایایی ابزار اندازه‌گیری:
برای تأیید پایایی آزمون‌های معلم ساخته که قرار است به سنجش ارزشیابی و عملکرد دانش‌آموزان در هر پایه ی تحصیلی به‌طور جداگانه (ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم) بپردازند از روش پایایی دو نیم کردن استفاده‌شده است؛ که در این رابطه پایایی آزمون دوره ابتدایی (پایه ششم) 85/0، پایایی آزمون دوره متوسطه اول (پایه هفتم) 78/0 و پایایی آزمون دوره متوسطه دوم (پایه دهم) 81/0 بوده است.
9-3 شیوه انجام تحقیق:
در پژوهش حاضر با توجه به این مسئله که قرار است تأثیر رفتار معلم در حین برگزاری امتحان بر نتایج ارزشیابی از دانش‌آموزان سنجیده شود، لذا در این راستا برای عملی کردن این کار در این پژوهش روش تحقیق تجربی (نیمه آزمایشی) انتخاب شده است.
بنابراین برای انجام این تحقیق ابتدا به تعیین مدارس و کلاس‌های موردنظر با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری هدفمند پرداخته شده است. سپس در مرحله‌ی بعد باهماهنگی با مسئولان مدارس ومعلمان موردنظر از آن‌ها درخواست شده است که از دو هفته قبل به دانش‌آموزان موردنظر اعلام کنند که در هفته های آینده از آن‌ها آزمونی در درس ریاضی از آن‌ها به عمل خواهد آمد پس باید خود را برای این آزمون آماده کنند. سپس با توجه به این امر که قرار است برای سنجش تأثیر رفتار معلم بر نتایج ارزشیابی دانش‌آموزان از گروه کنترل و آزمایش استفاده شود لذا برای روز امتحان باید شرایطی فراهم کرد تا نتایج ارزشیابی فقط تحت تأثیر متغیر نوع رفتار معلم قرار بگیرد در این راستا دست به اقداماتی به این شرح زده شد:
1.در این تحقیق مدارس انتخابی همه در یک محله هستند تا دانش‌آموزان ازلحاظ شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و…در یک سطح باشند.
2. از معلمان خواسته شده است که از قبل به همه دانش‌آموزان اعلام کنند که این آزمون مهم است تا عده‌ای این امتحان را بی‌اهمیت تلقی نکنند و درنتیجه همه دانش‌آموزان با یک سطح آمادگی وارد جلسه امتحان شوند.
3.سؤال‌های طرح شده برای امتحان موردنظر برای تمام سطوح از نوع تستی میباشد تا در تصحیح آن‌ها نظر شخصی دخالت داده نشود.
4.از معلمانی که سؤالات آزمون را طرح میکنند درخواست شده است، هم از سؤالات آسان و هم از سؤالات متوسط و هم از سؤالات سخت استفاده کنند و ترتیب چیدمان آن‌ها از آسان به سخت رعایت شود.
5. امتحانی که از دانش‌آموزان در تمام مقاطع گرفته می‌شود از درس ریاضی است چون درس ریاضی یک درس مهم و حساس برای دانش‌آموزان هست.
6.با توجه به اینکه از گروه کنترل و آزمایش در هر کلاس تعیین‌شده استفاده‌شده است، لذا از قبل از مسئولین مدرسه معدل سال های قبل دانش‌آموزان کلا سهای موردنظر گرفته‌شده است و با توجه به معدل قبلی که داشته‌اند در روز امتحان، هم در گروه کنترل و در گروه آزمایش به‌طور مشترک از دانش‌آموزان با معدل بالا، با معدل متوسط و با معدل کم استفاده می‌شود تا نتایج نهایی واقعی تر باشد.
7. از مسولین مدرسه خواسته شده است، تا برای گروه کنترل و آزمایش در روز ارزشیابی کلاس‌هایی را تعیین کنند که از هر لحاظ باهم شرایط یکسانی داشته باشند تا سایر متغیر های مزاحم و تعدیل کننده در نتایج ارزشیابی تأثیری نداشته باشند.
پس‌ازاین اقدامات در مرحله‌ی بعد، دانش‌آموزانی را که از قبل برای گروه کنترل و دانش‌آموزانی را که برای گروه آزمایش تعیین‌شده‌اند در کلاس‌های تعیین‌شده برای هر گروه قرارداد شده‌اند.و بعد سؤال‌های طرح‌شده که در گروه کنترل و آزمایش مشترک است در اختیار هر گروه قرارداد شده است.در اقدام بعدی از معلم کلاس موردنظر خواسته شد تا وارد کلاس‌های گروه کنترل و آزمایش شود و نوع رفتار تعیین‌شده برای هر گروه را به اجرا درآورد.
ولی به‌طورکلی مراحل انجام این پژوهش به شرح زیر است:
مطالعه سوابق نظری و پژوهش‌های قبلی.
جمع‌بندی یافته‌های حاصل از مطالعه سوابق نظری و پژوهشی.
تهیه‌ی آزمون ریاضی برای سنجش نمره‌ی دانش‌آموزان.
تعیین ده گوی ی موردنظر برای سنجش نوع رفتار معلم برای گروه‌های کنترل و آزمایش.
انعکاس گویه ها و آزمون برای معلمان و متخصصان موردنظر در این حوزه برای به دست آمدن روایی ابزارهای این پژوهش.
اجرای آزمایشی آزمون برای به دست آمدن پایایی آزمون.
تعیین جامعه و نمونه پژوهش.
اجرای پژوهش موردنظر و به دست آوردن اطلاعات موردنیاز.
واردکردن اطلاعات به کامپیوتر برای انجام تحلیل spss.
10-تدوین گزارش نهایی پژوهش
10-3 شیوه تحلیل داده‌ها
در پژوهش حاضر برای تحلیل داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌شده از آمار توصیفی (میانگین، میانه، درصد فراوانی) و همچنین از آمار استنباطی (T دو نمونه مستقل) استفاده‌شده است. که این تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از نرم‌افزار spss انجام‌شده است.
فصل چهارم
فصل چهارم

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته روانشناسی در مورد پردازش اطلاعات

تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه
پس از جمع‌آوری داده‌ها، نوبت به تجزیه‌وتحلیل و بررسی آن‌ها می‌رسد. در مرحله‌ی تجزیه‌وتحلیل آنچه مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه‌های خود، جهت داده و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهد. تجزیه‌وتحلیل به‌عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه‌های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه‌وتحلیل روشی است که از طریق آن، داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای تحقیق فراهم آمده‌اند؛ خلاصه، کدبندی، دسته‌بندی و درنهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به‌منظور فرضیه‌ها فراهم آید.
بنابراین در فصل چهارم این پژوهش داده‌های جمع‌آوری‌شده با بهره گرفتن از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی تجزیه‌وتحلیل شده است و نتایج آن ارائه‌شده است.
جدول (1-4) آماره‌های توصیفی میانگین نمره دانش آموران پسر مقطع ابتدایی در گروه کنترل
16.7333
میانگین
17.0000
میانه
1.27988
انحراف معیار
1.63810

پاسخی بگذارید