تحقیق دانشگاهی – تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با …

با جایگذاری معادله پیشین در رابطه (۳-۹۴) داریم :
(۳-۹۹)
که
(۳-۱۰۰)
و به همین طریق برای بردار a داریم :
(۳-۱۰۱)
)۳-۱۰۲)
و در آخر داریم :
(۳-۱۰۳)
(۳-۱۰۴)
فصل چهارم
بررسی صحت عملکرد برنامه نوشته شده
در این فصل به بررسی عملکرد کد نوشته شده با نرم افزار فرترن پرداخته شده است. که با آن یک تیر طره عمق به طول چهل و هشت متر و عمق دوازده متر مورد بررسی قرار گرفته شده است. دلیل انتخاب این مساله به دلیل وجود روابط مربوط به حل دقیق آن می باشد. که به راحتی می توان جوابهای بدست آمده از حل عددی به روش بدون شبکهRPIM مقایسه کرد. و همچنین مساله حل شده توسط ژیانگ،۱۹۹۹ با روش بدون المان RPIM حل شده و صحت جواب حاصله با جواب درون مقاله مقایسه گردیده است.
۴-۱- فرضیات مربوط به حل مساله تیر طره
در دو حالت تیر طره مورد محاسبه و قیاس قرار گرفته است، در حالت اول فاصله بین گره ها ۲متر می باشد و از سلول های پس زمینه چهارمتری (۴×۴) استفاده شد و در هر سلول از چهار نقطه گوسی استفاده گردید. بنابراین دراین حالت، در کل مساله از ۱۷۵ گره و ۳۶ سلول پس زمینه و ۱۴۴ نقطه گوسی در کل مساله استفاده شد. در حال دوم همین مساله با همان تعدادگره ولی با سلول پس زمینه دومتری (۲×۲) استفاده شد که در هر سلول چهار نقطه گوسی مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین در این حالت در کل مساله ۱۷۵ گره و ۱۴۴ سلول پس زمینه و ۵۷۶ نقطه گوسی مورد استفاده قرار گرفت. که در هر حالت جواب حاصله با جواب حل دقیق مورد بررسی قرار گرفته شد. نکته دیگری که در حل مساله مهم است اندازه و شکل دامنه تکیه گاهی است که در ادامه به این مطلب پرداخته خواهد شد.
۴-۱-۱- پارامترهای مورد استفاده در روش RPIM
با توجه به اینکه از رابطه مولتی-کوادریک (Multi-Quadric) استفاده شده تعیین پارامتر های موجود در این رابطه بسیار مهم می باشد. رابطه بصورت زیر بیان می گردد.
(۴-۱)
همان طور که در رابطه بالا مشخص است تعیین مقادیر ، و (که به پارامترهای شکل معروف می باشند) اساسی می باشد. که در هر دو حالت این مقادیر یکسان در نظر گرفته شده است. و و .
همان طور که قبلاً اشاره شد دامنه تکیه گاهی می تواند اشکال مختلفی از جمله دایره یا مستطیل یا مربعی شکل باشد. درهر دو حالت از دامنه تکیه گاهی دایره شکل با اندازه شعاع شش متر استفاده گردید. تعیین شعاع دایره دامنه تکیه گاهی از رابطه زیر که وابسته به فاصله گره ها می باشد، مسیر می گردد.
(۴-۲)
که اندازه دامنه تکیه گاهی و اندازه فاصله بین گره ها می باشد و پارامتر بدون بعدی است که بنابر آنچه لیو در کتاب خود آورده است مقدار ۲ تا ۳ آن منجر به نتایج خوبی در مسایل مهندسی می گردد که در حالت دوم مقدار ۳ برگزیده شد.
در مورد نحوه تعیین تابع شکل مربوط به نقاط گوسی در روش بدون شبکه RPIM در فصل سوم توضیحات لازم بیان گردید.
می توان بطور مختصر اطلاعات لازم برای حل مساله را بصورت زیر بیان کرد:
۱- تعیین هندسه مساله مورد بررسی
۲- ایجاد گره در دامنه مساله مورد بررسی
۳- ایجاد سلول پس زمینه برای انتگرال گیری عددی
۴- بیان شرایط مرزی مساله مورد بررسی
۵- تعیین پارامترهایی نظیر : تعداد نقاط گوسی، اندازه دامنه تکیه گاهی، تعیین پارامترهای شکل در روش RPIM و…
۴-۱-۲- نحوه تعیین ماتریس سختی
ماتریس سختی در روش RPIM بصورت زیر محاسبه می گردد:
(۴-۳)
که بیانگر تعداد سلول های پس زمینه و تعداد نقاط گوسی موجود در هر سلول پس زمینه و مقدار وزن مربوط به هر نقطه گوسی در سلول پس زمینه، B ماتریسی است که متشکل از مشتقات توابع شکل می باشد در در مورد آن در فصول گذشته توضیح داده شد و J ماتریس ژاکوبین هر سلول پس زمینه می باشد.
۴-۱-۳- هندسه و خواص مهندسی مساله مورد بررسی
P
D
L
شکل (۴-۱) هندسه تیره طره مورد بررسی
در مساله مورد بررسی :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

پژوهش - تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های سنگی ژئوتکنیکی درزه دار ...

د اکتبر 12 , 2020
نمودار (۴-۲) میزان خیز تیر در دو روش RPIM و حل دقیق در حالت دوم۴-۲- حل مساله سنگ درزه دار ژیانگدر این بخش مساله سنگ درزه داری که شامل پنج دسته درزه افقی در عمق های مختلف می باشد و توسط ژیانگ۱۹۹۹ حل گردیده با روش RPIM حل شده و […]