جستجوی مقالات فارسی – تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون …

(۴-۶)
در رابطه ی فوق تعیین دو پارامتر C و q بسیار تعیین کننده و اساسی است. بر اساس تحقیقات آقای لیو که در کتاب خود آورده است (Liu, 2002) برای مسائل مکانیک جامدات و مکانیک سیالات به ترتیب مقادیر ۱٫۴۲ و ۰٫۹۸ برای C و q منجر به جوابهای دقیقی می گردد. لازم به ذکر است در این تحقیق با توجه به نوع روش از سه تک جمله ای برای تقویت جوابهای حاصله استفاده کردیم.
۴-۲-۵- معادلات حاکم بر حالت کرنش صفحه ای
۴-۲-۵-۱- معادلات تعادل استاتیکی
برای دامنه مساله معادله تعادل استاتیکی بصورت زیر بیان می گردد:
(۴-۷)
(۴-۸)
(۴-۹)
(۴-۱۰)
۴-۲-۵-۲- روابط کرنش- جابجایی
رابطه ی کرنش با جابجایی را بصورت زیر در نظر می گیریم :
(۴-۱۱)
(۴-۱۲)
(۴-۱۳)
که UR درجات آزادی گره و Dماتریس الاستیک می باشد که بصورت زیر برای حالت کرنش مسطح (Plain Strain) تعریف می گردد.
(۴-۱۴)
و ماتریس Bنیز بصورت زیر است :
(۴-۱۵)
)۴-۱۶) ,
۴-۲-۶- روابط حاکم بر درزه
در این تحقیق ما درزه را با لایه واسطه ای که بصورت دو صفحه موازی هستند در نظر می گیریم که دارای فاصله ناچیزی از یکدیگر هستند و فنرهایی در بین این دو صفحه وجود دارد که در مقابل حرکت های برشی و نرمال از خود مقاومت نشان می دهند. سختی فنری را که در مقابل حرکت برشی مقاومت می کند KS و سختی فنری که در مقابل حرکت عمودی مقاومت می کند را Kn در نظر می گیریم. همانند شکل (۴-۵)
 
شکل(۴-۵) لایه واسطه یا درزه
چون عرض لایه واسطه در مقایسه با طول آن بسیار کوچک است بنابراین می توان کرنش در جهت n را ثابت فرض کرد. جابجایی نسبی نقطه P را نسبت به نقاط i وj میتوان بصورت زیر تعریف کرد :
(۴-۱۷)
که در آن nδ و sδ جابجایی نسبی نرمال و برشی نقطه P می باشد وi وj بردارهای جابجایی در مختصات محلی n – s می باشند. ارتباط بین این بردارها با مختصات کلی با ماتریس انتقال C بصورت زیر بیان می گردد:
(۴-۱۸)
می توان جابجایی هر نقطه ای مانند A و B را همانند شکل (۴-۶) با سایر گره ها نیز با رابطه ذیل بیان کرد :
)۴-۱۹)
که و به ترتیب ماتریس های توابع شکل برای نقاط موجود در دامنه تکیه گاهی A وB هستند. که از طریق روش RPIM محاسبه می گردند. وgA وgB بردار جابجایی گره های موجود در دامنه تکیه گاهی A و B می باشد.
 
شکل(۴-۶) مدل کردن لایه واسطه یا درزه
با توجه به روابط (۴-۱۷) ، (۴-۱۸) و (۴-۱۹) می توان نوشت :
(۴-۲۰)
که
(۴-۲۱)
(۴-۲۲)
(۴-۲۳)
و باتوجه به روابط گفته شده تانسور کرنش را در لایه واسطه بصورت زیر تعریف می کنیم :

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت

Next Post

بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران دربین شرکتهای ...

د اکتبر 12 , 2020
۴-۱ اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵-۱ پرسش های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۶۶-۱ فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………. ۷۷-۱ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۸۸-۱ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۸۹-۱روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………… ۸۱۰-۱ جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………. ۹۱۱-۱ تعاریف نظری و عملیاتی برخی از واژه های مورد استفاده…………………………………………. ۹۱۲-۱ خلاصه فصل و ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………. ۱۰فصل […]