مقالات و پایان نامه ها

تعاریف مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

تعاریف مدیریت دانش

تعاریف گوناگونی از مدیریت دانش ارائه شده است برخی تعاریف برای آشنایی با جنبه های مختلف مدیریت دانش عبارتنداز:

  • مدیریت دانش کسب دانش درست، برای افراد مناسب، در زمان صحیح و مکان مناسب است، به گونه ای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان، بهترین استفاده را ببرند.
  • مدیریت دانش عبارتست از تلاش برای کشف دارایی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارایی سازمان به طوری که مجموعه وسیعی از افرادی که در تصمیم گیری های سازمان دخیل هستند به این ثروت دسترسی داشته باشند و بتوانند از آن استفاده کنند. (حقیقت منفرد و هوشیار، 1389، 69)
  • مدیریت دانش رشته ای علمی است که شیوه برخورداری از حمایت دو جانبه را برای ایجاد، تصرف، سازماندهی و استفاده از اطلاعات تشویق و تقویت می کند. (بیدختی و همکاران، 1390، 197)
  • مدیریت دانش، خط مشی های اصولی را برای یافتن، درک کردن و استفاده از ارزش و ایجاد آن معین می سازد.
  • مکین تاش[1] مدیریت دانش را اینگونه تعریف می کند: مدیریت دانش با تجزیه و تحلیل و شناسایی دانش لازم و سودمند درگیر بوده و به دنبال برنامه ریزی چند بعدی و کنترل مناسب در توسعه سرمایه های دانش، برای برآوردن هدف های سازمان است.
  • بک من[2] معتقد است مدیریت دانش، رسمی سازی و دسترسی به تجربه، دانش و دیدگاه های استادانه، که قابلیت های جدید، قدرت کارآیی بالاتر، تشویق نوآوری و افزایش ارزش مشتری را در پی داشته باشد هدف قرار می دهد.
  • ادل[3] مدیریت دانش را اینگونه تعریف می کند: مدیرتی دانش، خط مشی های اصولی را برای یافتن، درک کردن و استفاده از ارزش و ایجاد آن معین می سازد. (میر فخرالدینی و همکاران، 1388، 33)
مطلب مشابه :  آموزش زیست کنکور

[1] . Makin Tash

[2] . Beckman

[3] . Odel