مقالات و پایان نامه ها

تعریف افشا

دانلود پایان نامه

تعریف افشا
افشا در لغت به معنی آشکار کردن اطلاعات به مفهوم وسیع کلمه است و طبق فرهنگ لغت کهلر(Kohler & Erclouis, 1975, p176) افشا عبارت است از نمایش واضح یک واقعیت یا یک وضعیت در ترازنامه و یا صورت¬های مالی دیگر و یادداشت¬های همراه آنها و یا در گزارش حسابرسی. در سطح معنایی، کلمه افشا به معنی انتشار اطلاعات است، اما حسابداران اغلب تمایل به استفاده محدود از این واژه به معنای انتشار اطلاعات صرفا مالی واحد تجاری، در گزارش¬های سالانه دارند. دقیق¬ترین دیدگاه افشای اطلاعات شامل بحث¬های مدیریت، تجزیه و تحلیل،‌یادداشت¬های پیوست صورت¬های مالی و صورت حساب¬های مکمل می¬شود(هندریکسنو ونبردا ، 1992).
انجمن حسابداری آمریکا نیز افشا را به صورت «جریان اطلاعات از قلمرو خاص به قلمرو عام» تعریف کرده است(AAA, 1977,p19). افشا در حسابداری واژه¬ای فراگیر بوده و تقریباً تمامی فرایند گزارشگری مالی را در بر می¬گیرد و به عنوان یکی از اصول اساسی تحت عنوان اصل افشا شناخته می¬شود. اصل مزبور ایجاب می¬کند که صورت های مالی به گونه¬ای تهیه و ارائه شوند که از لحاظ هدف¬های گزارشگری مالی، قابل فهم، آگاه کننده و حتی¬الامکان کامل باشند. به بیان دیگر گزارشگری مالی بر ارائه اطلاعات کافی و مفهوم در صورت های مالی تاکید دارد و خواستار افشا اطلاعات مربوط در صورت¬های مزبور به گونه ای است که از یک طرف، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه را برای استفاده کنندگان صورت های مالی فراهم کند و از طرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود.
به هر حال از نظر مخاطبین، افشای اطلاعات مالی برای دریافت¬کنندگان ثانویه گزارش¬های مالی نظیر کارکنان، مشتریان عمده، نهاد¬های دولتی و جامعه نیز مد نظر قرار گرفته است، اما به طور کلی چنانچه سرمایه-گذاران کانون توجه حسابداری باشند، می¬توان افشا را به عنوان ارائه اطلاعات لازم برای عملکرد بهینه بازار کارآمد سرمایه تعریف کرد (هندریکسن و ون بردا، 1992).

مطلب مشابه :  مدل های استراتژیک مدیریت منابع انسانی