سایت مقالات فارسی – تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) …

۳-۱-۸-۳- تعیین معادله‌رگرسیونی از فیلترهای انتخاب شده

تعیین معادله‌های‌ رگرسیونی از فیلترهای انتخاب شده پس از انتخاب فیلترها برای هر یک از داده‌های کالیبره شده (این‌کار را نرم‌افزار پس از جستجوی بالا انجام می‌دهد)، عملیات رگرسیون برای هریک از بهترین فیلترهای سه، چهار، پنج شش‌تایی انجام گرفت و نتایج یادداشت شد. سپس نتایج رگرسیون برای هریک از معادله‌ها با مشاهده تفاوت داده‌های آزمایشگاهی و طیف‌سنجی مادون قرمز نزدیک کنترل و ذخیره گردید.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

۳-۱-۸-۴- بررسی صحت معادلات‌کالیبراسیون(هم‌سنجی)[۸۳]

بررسی صحت معادلات‌کالیبراسیون پس از پردازش چندین معادله‌کالیبراسیون هریک از این معادلات با تعدادی از نمونه‌های دیگر که از پیش درآزمایشگاه اندازه‌گیری شده‌اند ارزیابی و بهترین معادله برای صفت معین تعیین گردید. به‌طور معمول از دستورالعمل نرم‌افزار Infaramatic ۸۶۲۰ برای ارزیابی و صحت معادلات کالیبره استفاده شد. براساس اشتباه‌استاندارد ارزیابی(SEP)[84] کمتر، ضریب تشخیص بیشتر(R2) و شیب خط‌رگرسیون نزدیک به یک و کمترین انحراف نتایج طیف ‌سنجی مادون قرمز نزدیک و نتایج آزمایشگاه، دستگاه طیفسنجی مادون قرمز نزدیک کالیبره شد. سپس نتایج بر روی نمودارهای رگرسیونی که درآن‌ها داده‌های آزمایشگاه به عنوان متغیر مستقل و داده‌های حاصل از طیف‌سنجی مادونقرمز نزدیک به‌عنوان متغیر وابسته در نظرگرفته شد و معادله ‌رگرسیون بر پایه دو سری داده محاسبه گردید. گروه داده‌های مقادیر جذب اندازه‌گیری شده درطول موج‌های مختلف به‌عنوان X1 الی X20 برای کالیبراسیون و گروه داده‌های آزمایشگاهی مرجع جهت نمونه‌های متناظر استفاده گردید (احمدی، ۱۳۸۲).

۳-۲- تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها

اطلاعات حاصل در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای رسم نمودارهای تجزیه‌پذیری ماده‌خشک و سایر موادمغذی و همچنین تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به آزمون ‌گاز از نرم‌افزارهای Fit Curve و Excel (2007) و برای آنالیز دادهها، مقایسه میانگین‌ها و هم‌چنین مقایسه ضرایبa b, c , و سایر فراسنجه‌ها و محاسبه مقادیر انحراف معیار و انحراف خطا از آزمون چند دامنه‌ای دانکن با فرض خطای کمتر از ۰۵/۰ از نرم‌افزار SPSS استفاده شد.
جهت تعیین مولفه‌های تولیدگاز از معادله مکدونالد(۱۹۸۱) استفاده شد.
P = a+b(1 – e-ct)
P : تولیدگاز در زمان t
a : تولیدگاز بخش محلول
b : تولیدگاز بخش غیرمحلول
c : نرخ تولیدگاز
t : زمان تخمیر
مدل تجزیه واریانس به‌کار رفته دراین تحقیق به‌صورت زیر بود:
Yij = µ+Ti+eij
در این مدل :
Yij = مقدار هر مشاهده
µ = میانگین کل
T= اثر تیمار
eij = خطای آزمایش
در پایان همبستگی بین تجزیه‌پذیری به روش in situ و داده‌های تولید گاز به وسیله نرم افزار Excel (2007) محاسبه شد.
فصل چهارم:
نتایج

۴- ۱- نتایج

۴- ۱- ۱- نتایج آنالیز شیمیایی و طیف سنجی مادون قرمز (NIR) صفات کیفی در گونههای مطالعه شده

نتایج آنالیز شیمیایی و طیفسنجی مادون قرمز گونههای مطالعه شده نشان داد در تمام صفات اندازهگیری بین گونههای آزمایشی، اختلاف معنیداری وجود دارد(۰۵/۰P). گونههای C.comans و یونجه دارای بیشترین و A.inflatum دارای کمترین پروتئین خام بودند. دو گونه L.sativa و مخلوط سه گونه داری میزان متوسطی از پروتئین خام در بین تیمارها است. این روند پروتئین خام در روش طیفسنجی نیز مشاهده شد و بیشترین مقدار مربوط به یونجه ولی کمترین مقدار مربوط به سه گونه A.inflatum، L.sativa و مخلوط بود. میزان خاکستر و الیاف نامحلول در شویندهاسیدی در هر دو روش شیمیایی و طیفسنجی یونجه بیشترین مقدار و C.comans ، L.sativa و مخلوط کمترین مقادیر را به خود اختصاص دادند. بیشترین میزان چربی خام به ترتیب مربوط به A.inflatum، L.sativa، مخلوط، C.comans و یونجه بود. بیشترین فیبر خام مقدار مربوط به گونه C. comans و کمترین مقدار مربوط به گونههای L.sativa و یونجه بود. بیشترین مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی در هر دو روش اندازهگیری شیمیایی و طیفسنجی مربوط به گونه A.inflatum و L.sativa بوده و کمترین مقادیر مربوط به C.comans و مخلوط گونهها بود. البته در روش طیفسنجی کمترین برای یونجه بود(جدول ۴-۱). نتایج جدول (۴-۱) نشان داد که به جز در میزان خاکستر در بقیه صفات اندازهگیری شده در هر دو روش شیمیایی و طیفسنجی مادون قرمز، مقادیر مربوط به طیفسنجی نسبت به مقادیر شیمیایی کمتر است.
جدول ۴- ۱- مقایسه مقادیر ترکیب اجزا گونههای مطالعه شده در روش تجزیه شیمیایی و NIR (براساس ماده خشک)

مدیر سایت

Next Post

سامانه پژوهشی - بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان تهران۹۲- قسمت ۱۳

د اکتبر 12 , 2020
تعهد سازمانی عبارت است از حالتی که کارگر اهداف سازمان را معرف خود می‌داند و آرزو می‌کند که در عضویت آن سازمان بماند.در مطالعات رفتار سازمانی، تعهد سازمانی وابستگی روانی کارکنان به سازمان است. تعهد سازمانی می‌تواند بر دیگر باز خوردهای سازمانی مثل رضایت شغلی و تعیین اهداف سازمانی تأثیر […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
روش اندازه گیری صفت مورد
مقایسه (درصد)
میانگین هر تیمار میانگین
مربعات
df F محاسباتی