مقالات و پایان نامه ها

تفاوت مابین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه

تفاوت مابین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد کارکنان
معمولا هنگامی که صحبت از مدیریت عملکرد می شود توجه افراد به ارزشیابی دوره ای کارکنان جلب می شود و سایر ابعاد آن کمتر مورد توجه قرار می گیرد. مدیریت عملکرد فرایندی است که از طریق آن بین عملکرد سازمان و عملکرد منابع انسانی هماهنگی و همسویی ایجاد می شود و به عبارتی مجموعه به هم پیوسته ای از سیاست ها و اقداماتی است که از طریق تمرکز روی عملکرد فردی موجب دستیابی به اهداف سازمانی می گردد. ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین بخش ها و اقداماتی است که در راستای مدیریت عملکرد صورت می گیرد.
میان ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد تفاوت های زیادی وجود دارد. سیستمی که شامل ارزیابی های کارکنان به صورت سالیانه و بدون ارائه بازخور و مربی گری باشد، سیستم مدیریت عملکرد کارکنان نیست بلکه سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان است. ارزیابی عملکرد مجموعه اصول مدون و مدل هایی است که طی آن نقاط قوت و ضعف کارکنان شناسایی می شود. ولی اگر قصد ما رسیدن به موفقیت سازمانی است کار به همین جا ختم نمی شود و بحث سیستم های مدیریت عملکرد مطرح می شوند. در سیستم های مدیریت عملکرد میان اهداف عملکردی کارکنان و سازمان پیوند روشن و شفافی برقرار می شود و شرایطی را فراهم می آورد که در آن درک مشترکی از آنچه باید تحقق یابد و چگونگی تحقق آن صورت می گیرد. در این سیستم کارمند ابتدا به خوبی وظایف خود را می شناسد و سپس نه به صورت یک بار در سال بلکه در چندین نوبت توسط سرپرست یا ارزیاب مورد مربیگری قرار می گیرد. ارزیاب در طول سال بازخورهای لازم را به کارمند ارائه می دهد. و در نهایت با توجه به عملکرد کارمند تصمیمات لازم گرفته می شود. همان طور که مشاهده می¬شود ارزیابی عملکرد بخشی از یک سیستم مدیریت عملکرد را تشکیل می دهد.
مدیریت عملکرد جنبه کیفی دارد و در برگیرنده کل چرخه عملکرد است که هدف اصلی آن بهبود مستمر عملکرد است، در حالی که ارزیابی عملکرد جنبه کمی دارد و نتایج و پیامدهای ارزیابی را به مقادیر قابل محاسبه تبدیل می کند. در مدیریت عملکرد بر اساس نتیجه حاصله از ارزیابی عملکرد، زمینه های بهبود و تقویت قوتها فراهم می شود.

مطلب مشابه :  طبقه بندی های نوآوری