حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی 90ص- قسمت 67

در عین حال نكته قابل توجه در این است كه میزان نزدیكی 68 درصد افراد به تعریف اسمی در عمل بسیار زیاد یا زیاد بوده است. و این امر در میان 7/18 درصد از افراد كم یا بسیار كم نشان داده است.
همینطور در بررسی‌های صورت گرفته‌ضمن اینكه معلوم شد میان «ارزیابی افراد از حجاب خود» و «میزان نزدیكی افراد به تعریف اسمی در عمل» رابطه‌ای وجود ندارد اما رابطه قوی و معكوسی میان این دو متغیر به صورت نظری دیده شد. به این معنا كه هرچه ارزیابی افراد از حجاب خود بیشتر بوده است، میزان نزدیكی تعریف افراد به تعریف قراردادی كمتر بوده است و به عكس.
در ادامه بررسی‌ها مشخص شد كه «سن» افراد بر «ارزیابی افراد از حجاب خود» تأثیری ضعیف و معكوس داشت.
همینطور دیده شد كه هر یک از متغیرهای: «میزان نزدیكی تعریف افراد به تعریف قراردادی» و «میزان نزدیكی افراد به تعریف قراردادی در عمل» و «ارزیابی افراد از حجاب خود» در میان رشته‌های تحصیلی مختلف تفاوت معناداری داشتند.
در این تحقیق معلوم شد كه رابطه‌ای قوی و معكوس میان «میزان نزدیكی افراد به تعریف قراردادی در عمل» و «میزان نزدیكی تعریف افراد به تعریف قراردادی» وجود دارد. بدین معنا كه هرچه تعریف افراد به تعریف قراردادی نزدیكتر می‌شود میزان نزدیكی افراد به تعریف قراردادی در عمل كاهش می‌یابد و به عكس.
براساس بررسی‌های صورت گرفته در این تحقیق هریک از متغیرهای «میزان نزدیكی تعریف افراد به تعریف اسمی» ، «میزان نزدیكی افراد به تعریف قراردادی در عمل» در میان «مشاغل گوناگون پدران افراد پاسخگو از تفاوت معناداری برخوردار بود.
همچنین این دو متغیر در میان ورودی‌های مختلف هم دارای تفاوت معناداری بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیاتی که از آزمون رد عبود کرده اند:
1 احتمالاً بین «ارزیابی افراد از حجاب خود» و «میزان نزدیکی تعریف افراد به تعریف قراردادی» رابطه وجود دارد.
2 احتمالاً «سن» افراد و «ارزیابی آنان از حجاب خود رابطه وجود دارد.
3 احتمالاً «میزان نزدیکی تعریف افراد به تعریف قراردادی» در میان رشته های تحصیلی مختلف تفاوت معنادار دارد.
4 احتمالاً «میزان نزدیکی افراد به تعریف قراردادی در عمل» در میان رشته های تحصیلی مختلف تفاوت معنادار دارد.
5 احتمالاً «ارزیابی افراد از حجاب خود» در میان رشته های تحصیلی مختلف تفاوت معنادار دارد.
6 احتمالاً میان «میزان نزدیکی افراد به تعریف قراردادی در عمل» و «میزان نزدیکی تعریف افراد به تعریف قراردادی» رابطه وجود دارد.
7 احتمالاً «میزان نزدیکی تعریف افراد به تعریف قراردادی» در میان «مشاغل گوناگون پدران پاسخگویان» تفاوت معنادار دارد.
8 احتمالاً «میزان نزدیکی افراد به تعریف قراردادی در عمل» در میان «مشاغل گوناگون پدران پاسخگویان» تفاوت معنادار دارد.
9 احتمالاً «میزان نزدیکی تعریف افراد به تعریف قراردادی» در میان ورودی های مختلف متفاوت است.
10 احتمالاً «میزان نزدیکی افراد به تعریف قراردادی در عمل» در میان ورودی های مختلف متفاوت است.
11 احتمالاً میان «میزان نزدیکی تعریف افراد به تعریف شماره 7» و «نظر افراد در رابطه با مراجع تقلید» ارتباط معناداری وجود دارد.

 

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

بررسی رابطه امیدواری و سبک های اسنادی با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱- قسمت ۱۶

ج آوریل 9 , 2021
۰۲۲/.     مدل ۱- متغیر پیش بین: مسیر تفکرمدل ۲- متغیر پیش بین: مسیر تفکر، بعد ثباتمدل ۳- متغیر پیش بین: مسیر تفکر، بعد ثبات، مکان کنترل درونیعلاوه بر نتایج به دست آمده از جداول (۴-۴) و (۵-۴)، جدول (۶-۴) آزمون معنی داری ضرایب بتای متغیرهای پیش بین (مسیر […]