پایان نامه حقوق

دانلود تحقیق با موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

نهاده شده که در سر منزل مقصود آن به انسان و پایگاه انسانی میرسیم.
3- بینش متفکران مسیحی
الهیون مسیحی قرون وسطی برای حقوق بشر منشا الهی قائل میشوند و اعلام میدارند فقط حقوق الهی که از جانب خداوند مقرر گردیده واحد وصف عمومی و دائمی است و همیشه و همه جا صحیح و موافق مصالح نوع بشر میباشد. از جمله این متفکران میتوان به سنت آگوستن اشاره نمود.(کاتوزیان،87،1387)
گفتاردوم: حق و حقوق بشر

خداوند براساس نیازهای انسان در راه رسیدن به تکامل، امتیازاتی به او بخشیده که از آن به حقوق تعبیر میکنیم. این اعطا چیزی جز تجلی صفات جمال و جلال خداوندی نیست به او حیات طیبه بخشید تا بتواند از این موهبت الهی در راه تحصیل معارف بوسیله نیروی عقل قدم بردارد. او را موجودی آزاد و مختار آفرید تا بتواند مسئولیتپذیر باشد او را حقوق مساوی بخشید تا چیزی سد راه او نشود.(راعی،14،1391)
زن و مرد به تناسب خلقت خود نیازهای خاص خود را دارا هستند، همچنان که مشترکاتی نیز دارند و خداوند به اعتبار این نیازها، امکاناتی را برای آنها قرار داده است. و این به معنای تبعیض نیست که تبعیض فرع بر تساوی است و بدون تساوی، فرقگذاری را نمیتوان تبعیض قلمداد کرد. بنابراین حقوق بشر باید ناظر به هر دو بعد باشد و در عین حال او موجودی مکلف است و حقوق مبتنی بر نیازهای مادی و معنوی انسان است، انسانی که در راه رسیدن به تکامل حقیقی خود باید از امکانات لازم برخوردار باشد؛ این حقوق براساس تعریف دقیق از بشر تبیین حقیقی پیدا میکند و آن نیز براساس معارهای ایدئولوژیکی و جهان بینی استوار میگردد.
گفتار سوم: تاریخچه حقوق بشر تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر
به نظر میرسد که از اهداف بنیادینی که در هر نظام حقوقی به آن چشم دوخته میشود حمایت افراد در برابر تجاوزات ظلم و تعدیات گوناگون است، خواه از طرف نظام حاکم بر یک مجتمع انسانی و خواه از طرف دیگر افراد و یا دیگر کشورها باشد. اگر تعدی و تجاوز از جانب کشور دیگری صورت پذیرد این دولت و نیروهای مسلح کشور هستند که به نحوی از حقوق افراد مورد تعدی و تجاوز دفاع میکنند؛ همچنین در داخل یک کشور اگر از جانب افراد نسبت به فردی تعدی صورت پذیرد این دولت محلی است که دفاع از افراد را بر عهده میگیرد و یا باید برعهده گیرد حال اگر چنین ظلم و تعدی به هر دلیل صورت گیرد و در داخل کشور حمایتی صورت نپذیرد و یا خود دولت عامل بوجود آمدن آن باشد، افراد تحت ظلم و تجاوز چارهای جز روی آوری به راهکارهای بین المللی ندارند. برای اولین بار مقررات و ضوابط بین المللی در دفاع از حقوق بشر برای دفاع از خارجیان در برابر ظلم مقامات محلی نسبت به اتباع دیگر کشورها پایهگذاری شد. طی قرن نوزدهم بسیاری از دادگاههای ویژهی بین المللی و کمیسیونهای رسیدگی به دادخواستها، مقررات حداقلی را برای رفتار با خارجیان گذاشتهاند این مقررات شامل گرفتن غرامت برای شخص مورد تعدی میباشد. با پایان یافتن جنگ جهانی یک رشته از مقررات و پیمانها تعدادی از کشورهای اروپایی را به حمایت از اقلیتهای نژادی، دینی و ملی پایبند میکرد و جامعه ملل بر اجرای آنها نظارت داشت.(آشوری،131،1370) براین اساس منظور از حقوق بشر مجموعه حقوقی است که از افراد و گروهها در برابر تجاوز دولتها نسبت به حقوق شناخته شده بین المللی آنها حمایت میکند. بنابراین “هدف حقوق بشر حمایت از افراد و گروههایی است که حقوق و آزادیهای اساسی آنها که در اسناد بین المللی یا عرف بین المللی تضمین شده است، توسط دولتهای آنها نقض میشود”(مهرپور،1377،19) اندیشه حقوق بشر اندیشهای نیست که تنها متعلق به انسان عصر جدید باشد این اندیشه در گذشتههای بسیاری دور ریشه دارد و در صورت تکامل یافته این اندیشه همان است که امروزه ما آن را به صورت تدوین شده و تحت عنوان حقوق بشر میشناسیم. شاید پرداختن به این مطلب که اندیشه حقوق بشر برای اولین بار در کجا و یا از کدام متفکر نشات گرفته است تا حدودی پژوهش حاضر را به اطاله بکشاند و به همین دلیل ما از پرداختن تفصیلی به این مطلب خودداری نموده و به اختصار تاریخچه این اندیشه را تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان میکنیم.
تا آنجا که از تاریخ در دست ما است پیشتر از همه کوروش(560 قبل میلاد) در ایران مقدسات ملل را محفوظ و محترم میشمرد وی فرامین یا منشوری را اعلام میکند که میزان قابل توجهی از حقوق و آزادیها را برای بشر در بردارد. اندیشه حقوق بشر در اصول مذهب قوم اسه (قومی از یهودیان) به این صورت آمده است “نسبت به تمام افراد بشر رعایت عدالت را بنماید و به هیچ کس بدی نکنند و از ظلم بری باشند…” (منتسکیو، 676،1373) همچنین در اندیشه رواقیون(قرن چهارم پیش از میلاد) به رهبری زنون اصلیترین جنبه اخلاق و سیاست ملی، احساس اشتراک و همکاری نه تنها با اهل میهن که با تمام مردم جهان برشمرده میشد.(جعفری،1388،20) مارکوس اورلیوس(180-120قبل میلاد) سیسرون(106-63میلادی)سکلا (4قبل میلاد-65 میلادی) از فلاسفه رواقیون بودند که در افکار و اعتقادات آنها توجه به نوع بشر مطرح شده است. سیرون میگوید: عقایدی از این قبیل که قوانین روم و آتن با هم فرق دارند یا اینکه قوانین آتن غیر از قوانین معاصر خواهند بود، همگی از مرحله صواب دورند؛ زیرا در سرتاسر جهان فقط یک قانون ثابت و ازلی وجود دارد که احکام آن برای تمام ملتها در تمام اعصار و ازمنه یکی است.(مایکل380،1380) همچنین ژوستیینن (484-536میلادی) قانون معروف روم را در سال 536 میلادی منتشر کرد که قانون ملتها را در میان تمام اقوام و ملل نوع بشر علی رغم جدایی ظاهری آن مشترک میداند چرا که خواستهها و نیازهای مختلف آنان را وادار به ایجاد نوعی خاص از نظامهای حقوقی کرده است.(مایکل،32،1380) از افراد دیگری که در قرون بعدی در پیش رفت اندیشه حقوق بشر نقش اساسی داشتند میتوان به توماداکنی(1427-1374) و جان لاک(1632-1720) اشاره کرد. افکار و اندیشههای جان لاک در اعلامیهی استقلال آمریکا موثر افتاد و در قوانین اساسی آمریکا ظاهر شد. در اعلامیهی استقلال آمریکا آمده است “ما این حقایق را از بدیهیات میدانیم که تمام مردم مساوی خلق شدهاند که خالق انسان حقوق غیر قابل انتقالی به افراد بشر ارزانی داشته است” (مایکل،1380،25). منتسکیو(1748-1689) و توماس پین(1737) در گسترش اندیشه حقوق بشر نقش بسزایی داشتهاند. منتسکیو با تالیف کتاب «روح القوانین» به اندیشه حقوق مدنی جان داد. وی حقوق بشر را در این کتاب به حقوقی تعریف میکند که به یک تعبیر؛ حقوق مدنی دنیاست و در جهان هر ملتی از حقوق بشریت برخوردار است و در قبال این حقوق، هر ملتی در جهان حکم یک فرد را در جامعه بشریت دارد. اگر چه منتسکیو در تقسیمبندی خود از حقوق، فتح و ظرفیت پیروزمندی را هم جز حقوق آورده و برای ملتی که خواسته و توانسته و یا ناچار بوده است که به ملت دیگر حمله نماید و جبرا او را در اختیار خود در آورد.(منتسکیو،1373،724) حقوق خاصی را تحت عنوان حقوق هفتم آورده است. با این حال با صرف نظر از لغزشهای این چنینی که باید آن را ناشی از وضعیت خاص زمان و محیط اطراف نویسنده دانست باید اذعان کرد که وی به اندیشه حقوق بشر خدمت شایانی کرده است. در قوانین اساسی فرانسه نیز حقوق بشر به صورت مصرح ذکر شده است. اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مصوب 1789 که جزیی از قانون اساسی 1791 است از دکترین حقوق طبیعی که همه افراد را واجد حقوق متساوی میداند الهام گرفته است. در این قانون، حقوق بشر برای دانستن حقوق طبیعی مقدس، مسلم و غیر قابل انکار به رسمیت شناخته شده و تصریح میگردد که افراد مساوی و آزاد به دنیا میآیند و لذا باید از حق آزادی و برابری برخوردار باشند. آنچه که امروزه به عنوان حقوق بشر مطرح است یعنی همین اصطلاح برای اولین بار در این اعلامیه به کار رفته و بعدا در اعلامیه جهانی و میثاقین به کار گرفته شد. همچنین اعلامیه1795 حقوق و تکالیف بشر با جمله”ملت فرانسه در قبال واجب الوجود اعلامیه ذیل را که حاوی حقوق و تکالیف بشر میباشد، اعلام میکند” شروع میشود. سپس آزادی، امنیت، برابری و حق مالکیت را به عنوان ماده اول حقوق بشر میآورد.(مهرپور،1377،303)
اندیشههایی چون مداخله بشردوستانه که توسط گروسیوس در قرن17 و دیگر حقوقدانان مطرح شد، مسئولیت دولت نسبت به صدمات وارده به خارجیان، حمایت از اقلیتها، نظامهای قیمومیت و اقلیت جامعه ملل و حقوق بین الملل بشر دوستانه که تعدادی از آنها امروزه، جزء لاینفک نظام جهانی حقوق بشر هستند، بیشترین نقش را در قرون اخیر در گسترش نظام حقوق بشر ایفا کردهاند.
پس از جنگ جهانی دوم، سند میثاق جامعه ملل بوجود آمد که البته در این میثاق به حقوق بشر توجهی نشده و حمایت های بین المللی را در نظر نگرفتهاند. اما با یک سری معیارهایی همچون نظام قیمومیت، پرداختن به معیارهای بین الملل کار و توسعه نظام بین المللی حمایت از اقلیتها، بر بین المللی کردن حقوق بشر اثر گذاشت.(مهرپور،26،1374) با از بین رفتن جامعه ملل حمایت از اقلیتها از بین نرفت و به عنوان بخش انفکاک ناپذیری از حقوق بشر به حیات خود ادامه داد و در دوره های بعدی در اعلامیه جهانی نیز بازتاب روشنی داشته است. باید در نظر بگیریم مسائل بین دو جنگ در توسعه بین المللی حقوق بشر موثر بوده است، اما در اینجا پرسش از حقوق انسانی جنگ است که به ابتکار یک پزشک سوئیسی به نام آندره دونان در قرن نوزدهم به یک سری تعهدات و توافقات بین المللی انجامید. نتیجه یکی از آنها«1846 ژنو» در مورد حمایت از پرسنل پزشکی و پایگاههای بیمارستانی است. این رشته حقوقی به حقوق بشر دوستانه معروفند که سابقه آن بیشتر از حقوق بشر است.(مهرپور،1377،37) در سال1941 «روزولت» رئیس جمهور آمریکا چهار تا آزادی بیان کرد که این آزادیها در کشورهایی که علیه آلمان میجنگیدند در نجات آنان از فقر و نیازهای مادی و نیز، از بین بردن ترس آنان تاثیر بسزایی داشت. در طرف دیگر متفقین به این مسائل نگاه حاشیه ای داشتند، آمریکا به رهبری روزولت مصمم به گنجاندن حقوق بشر در منشور شد. در این میان، سازمانهای غیردولتی طرفدار حقوق بشر به آمریکا فشار میآوردند که در زمینه حقوق بشر مسئولیتی روشنتر و دقیقتر را عهدهدار شود و این واکنش در قبال مقاومت کشورهایی نظیر انگلیس و شوروی بود که در این مورد شتاب کمتری داشتند(گلن،16،1377) طرفداران حقوق بشر تلاشهای زیادی برای گنجانیدن حقوق بشر در منشور بین المللی سازمان ملل متحد یا الحاق یک اعلامیه به آن انجام دادند که نتیجهای در برنداشت. اما در نتیجه این تلاش ها، در منشور ملل متحد، حداقل هفت مورد به حقوق بشر استناد گشت. هنگامی که کمیسیون حقوق بشر مسئول تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر شد، کار خود را بر مبنای همین موارد انجام داد؛ این تاکیدات در دیباچه منشور، در موارد «اول(بندسوم) سیزده، شصت و دو، هفتادوشش، پنجاه وپنج، پنجاه وشش و شصت و هفت» آمده است. شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در فوریه1946 کمیسیون حقوق بشر را ایجاد کرد. بین سالهای 1946 تا 1948 انسان ها و سازمانهای طرفدار حقوق بشر تلاشهای گستردهای در این زمینه انجام دادهاند که در نهایت منجر به تدوین سندی به نام حقوق بشر شد. پس از مباحثات فراوان در درون کمیسیون و مناقشاتی که بر سر تعریف و محتوای حقوق بشر پشت سر گذاشتند، در ژوئن1948 کمیسیون اعلامیه جهانی حقوق بشر را تهیه کرد و مجمع عمومی در دهم دسامبر1948 بدون مخالف، آن را به تصویب رساند، تنها شش کشور عضو بلوک شوروی و نیز عربستان و آفریقای جنوبی از دادن رای خودداری کردند. مجمع عمومی این اعلامیه را معیاری مشترک برای همه اقوام و ملل اعلام کرد که باید بدان دست یافت و همه اقوام و ملل با آموزش و تربیت میبایست در پیشبرد احترام به این حقوق و آزادیها بکوشند.(آشوری،1370،132)
گفتار چهارم: تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر

حقوق بشر به مفهوم مشخص و امروزی آن، مربوط به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر سال1948 در سازمان ملل متحد است که سندی مهم و اساسی در باب بیان کلیات و اصول حاکم بر مفهوم حقوق بین الملل به شمار میآید. علاوه بر آن پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مقاوله نامه یا پروتکل اختیاری ملحق بدان نیز که در16 سپتامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده است، درحکم اسناد مکمل اعلامیه فوق بوده و در مجموع منشور بین المللی حقوق بشر را تشکیل میدهند. در کنار اسناد موجود جهانی، اسناد منطقهای هم وجود دارند که به مفهوم جهانی حقوق بشر و ویژگیهای فرهنگی توجه دارند که از آن جمله اعلامیه آمریکایی حقوق بشر1948، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین 1950 میباشند، بنابراین موضوع حقوق بشر و رسمیت یافتن آن امری نوین است که مربوط به اواسط قرن بیستم میباشد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ارتباط با تغییر و تحولات فکری و فلسفی غرب بوجود آمد، تحولاتی که در شرق رخ نداد. حقوق فردی، آزادی و دموکراسی زاییده جهان غرب هستند و این در حالی است که ما پیرو فرهنگ و آیین و مذهبی هستیم که پیش از این تحولات به وجود آمدهاند.(رزم خواه،11،1391)
در تاریخ دهم ماده دسامبر 1948 متن اعلامیه حقوق بشر به تصویب 48 عضو از 58 عضو وقت سازمان ملل متحد رسید. متن مذکور هیچ مخالفی نداشت اما 6 کشور کمونیستی(روسیه، بلوروس، اوکراین، چکسلواکی، یوگسلاوی و لهستان) و دو کشور آفریقای جنوبی و عربستان سعودی به آن رای ممتنع دادند. ریشههای تصویب این اعلامیه به حوادث سالهای جنگ و از جمله کنفرانسهای «دَمبارتن اوکس(1944)» و «سانفرانسیکو(1945)» برمیگردد که در آن مسائل بعد از جنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.(شادان،15،1385) مسلما ایدههای بشر در غرب تماما همان نیست که در اعلامیهی جهانی حقوق بشر منعکس شده است.(منتظری،1383،7) به همین دلیل کنوانسیونها و پروتکلهای متعددی در مواردی مانند حقوق پناهندگان، حقوق کودک، کنوانسیونهای مربوط به اسرا و زخمیان جنگ، ژنوساید و … به تصویب رسید. با این حال میتوان اعلامیهی جهانی را مظهر تفکر حقوق بشری غرب دانست.
اعلامیه شامل یک مقدمه و 30 ماده است هدف و مبنای اعلامیه در مقدمه و «مواد 1 و 2» آن آمده است، مقدمه، هدف از تصویب اعلامیه و همچنین فراگیر بودن قلمرو و مفاد آن را بیان می کند. ماده اول آن مبنای فلسفی اعلامیه را اعلام میکند. ماده دوم اصل تساوی و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق و آزادیها را بیان کرده و هرگونه تمایزی را از هر نوع آن ممنوع میکند. از ماده 3 تا 21 به حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی پرداخته است و ماده 22 تا 27 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد.
گرچه تلاش شد تمام حقوق اساسی بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شود اما در درون کمیسیون و کمیته سوم چندین حق مورد بحث قرار گرفتند که در پایان در اعلامیه گنجانده نشدند. این حقوق عبارتنداز: حق دادخواهی، حفظ حقوق اقلیت ها، مساله کاربرد پذیری در سرزمینهای غیر خودمختار یا تابع نوعی محدودیت حاکمیت، حق مقاومت در برابر ستم(گلن،1377،82). باید توجه داشت که متن اعلامیه، تنها متن در زمینه حقوق بشر نیست. بلکه دو سند مهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نیز وجود دارند که در مجموع با اعلامیه جهانی حقوق بشر منشور بین المللی حقوق بشر را تشکیل دادهاند.
بخش سوم: بررسی تاریخچه حقوق بشر در اسلام
در این بخش تاریخچه حقوق بشر را از دیدگاه حقوق اسلامی بررسی میکنیم که آیا اساسا در اسلام موردی تحت عنوان حقوق بشر بوده است یا خیر؟ و در ادامه به بررسی نقش پیامبر در احیاء و توسعه ی حقوق بشر که تاثیر ژرفی در پدیداری حقوق بشر داشته اند خواهیم پرداخت و در ادامه حقوق بشر را از نظر دین اسلام مورد بررسی قرار میدهیم.

مطلب مشابه :  تحقیق درباره وارث

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: تاریخچه حقوق بشر در اسلام
در اواخر قرن 6 میلادی با بعثت پیامبر بزرگ اسلام شریعتی در جهان بشریت فراگیر شد که

پاسخی بگذارید