پایان نامه مدیریت

دانلود فایل پایان نامه سطح معنی داری

دانلود پایان نامه

جدول شماره (3-1) : آلفای کرانباخ
متغیرها
α کرانباخ
سبک آمرانه
سبک خیرخواهانه
سبک مشارکتی
سبک مشورتی
تعهد سازمانی
923/0
886/0
876/0
906/0
881/0
3-5)روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق از تکنیکهای موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. به یک مجموعه از مفاهیم و روش های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمعآوری شده آمار توصیفی گفته میشود (خاکی؛285:1388). آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار میگیرد یا در واقع ویژگیهای مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی و توصیف میگردد(حافظ نیا؛242:1386:). در این تحقیق در مرحله اول تجزیهوتحلیل داده ها، با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته میشود. گام بعدی جهت تجزیهوتحلیل داده ها استفاده از تکنیکهای آمار استنباطی میباشد. در تحلیلهای آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود (حافظ نیا؛242:1386:). و به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از آزمون کای دو و همبستگی اسپیرمن استفاده میشود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1) مقدمه
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ دهندگان تکمیل گردیده است را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار SPSS 19 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با بهره گرفتن از آزمون کای دو و همبستگی اسپیرمن مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری تحقیق اظهار نظر نمود.
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد
معتبر
زن
71
5/28
مرد
152
61
کل
223
6/89
بدون پاسخ
26
4/10
کل
249
100
نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار 4-1 مشاهده می شود که جنسیت 5/28 درصد از پاسخ دهندگان زن و 61 درصد مرد می باشند؛ همچنین 4/10 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول4-2) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد
معتبر
دیپلم
10

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4
فوق دیپلم
17
8/6
لیسانس
139
8/55
فوق لیسانس
68
3/27
دکترا
3
2/1
کل
237
2/95
بدون پاسخ
12
8/4
کل
249
100
نمودار4-2) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار 4-2 مشاهده می شود که تحصیلات 4 درصد پاسخ دهندگان دیپلم، 8/6 درصد فوق دیپلم، 8/55 درصد لیسانس، 3/27 درصد فوق لیسانس و 2/1 درصد دکترا می باشند؛ همچنین 8/4 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان
جدول4-3) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد
معتبر
زیر 5 سال
60
1/24
بین 5 تا 15 سال
73
3/29
بین 16 تا 20 سال
42
9/16

بین 21 تا 25 سال
25
10
بالای 25 سال
35
1/14
کل
235
4/94
بدون پاسخ
14
6/5
کل
249
100
نمودار4-3) نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار 4-3 مشاهده می شود که سابقه کار 1/24 درصد پاسخ دهندگان زیر 5 سال، 3/29 درصد بین 5 تا 15 سال، 9/16 درصد بین 16 تا 20 سال، 10 درصد بین 21 تا 25 سال و 1/14 درصد بالای 25 سال می باشند؛ همچنین 6/5 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق
توصیف سبک های مدیریت
جدول4-4) توصیف سبک های مدیریت
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
وایانس
سبک آمرانه
249
1
5
9377/2
77594/0
602/0
سبک خیرخواهی
249
1
5
304/3
75584/0
571/0
سبک مشورتی
249
1
5
3099/3
8098/0
656/0
سبک مشارکتی
249

 
 
1
5
32/3
95816/0
918/0
نمودار4-4) نمودار راداری سبک های مدیریت
با توجه به جدول و نمودار 4-4 مشاهده می شود که:
سبک آمرانه دارای میانگین 9377/2 ، انحراف معیار 77594/0 و واریانس 602/0 می باشد
سبک خیرخواهی دارای میانگین 304/3 ، انحراف معیار 75584/0 و واریانس 571/0 می باشد
سبک مشورتی دارای میانگین 3099/3 ، انحراف معیار 8098/0 و واریانس 656/0 می باشد
سبک مشارکتی دارای میانگین 32/3 ، انحراف معیار 95816/0 و واریانس 918/0 می باشد
بیشترین میانگین در بین سبک های مدیریت مربوط به سبک مشارکتی و کمترین سبک آمرانه می باشد.
توصیف متغیر تعهد سازمانی
جدول4-5) توصیف متغیر تعهد سازمانی
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
وایانس
تعهد سازمانی
249
1
5
4917/3
71422/0
51/0
نمودار4-5) هیستوگرام متغیر تعهد سازمانی
با توجه به جدول و نمودار 4-5 مشاهده می شود که متغیر تعهد سازمانی دارای کمترین مقدار 1 ، بیشترین 5 ، میانگین 4917/3 ، انحراف معیار 71422/0 و واریانس 51/0 می باشد.
4-4) بررسی نرمال بودن متغیر وابسته
در این بخش از فصل چهارم تحقیق به بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف- اسمیرنف پرداخته می شود.
متغیر تعهد سازمانی دارای توزیع نرمال می باشد :
متغیر تعهد سازمانی دارای توزیع نرمال نمی باشد :
جدول4-6) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر تعهد سازمانی
تعداد
آماره آزمون
سطح معنی داری
تعهد سازمانی
249
55/1
016/0
با توجه به جدول 4-6 مربوط به آزمون کولموگروف- اسمیرنف متغیر تعهد سازمانی مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای متغیر تعهد سازمانی کوچک تر از 05/0 می باشد، درنتیجه فرض صفر رد می شود. بنابراین متغیر تعهد سازمانی در نمونه مورد بررسی دارای توزیع نرمال نمی باشد. حال از روش های ناپارامتریک برای بررسی فرضیات تحقیق باید استفاده شود.
4-5) آزمون فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی اول: بین سبکهای مدیریت با تعهد سازمانی با توجه به سابقه کار تاثیر معناداری وجود دارد.
در این فرضیه با توجه به اینکه متغیر سبک رهبری دارای مقیاس اسمی می باشد. الزاماً از آزمون های ناپرامتریک استفاده می شود. آزمون این فرضیه شامل دو مرحله است، ابتدا به بررسی رابطه بین سبک های رهبری با تعهد سازمانی پرداخته می شود:
جدول4-7) جدول کای- دو بین سبکهای مدیریت با تعهد سازمانی
تعداد نمونه
مقدار خی دو
درجه آزادی
میزان ارتباط
سطح معنی داری
249
521/70
6
376/0
000/0
با توجه به جداول فوق و مقدار سطح معنی که کمتر از 05/0 می باشد می توان گفت که بین سبکهای مدیریت با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. از سوی دیگر میزان این رابطه با با 376/0 می باشد
در ادامه با استفاده ازآزمون کای دو چند متغیره به بررسی تاثیر تعدیل گر سابقه کار در ارتباط بین سبک های رهبری و تعهد سازمانی پرداخته می شود.
با توجه به نتایج کای دو چند متغیر داریم :
جدول4-8) جدول کای- دو بین سبکهای مدیریت با تعهد سازمانی
بازه سنی
مقدار خی دو
درجه آزادی
میزان ارتباط
سطح معنی داری
زیر 5 سال
623/16
6
372/0
011/0
بین 5 تا 15 سال
587/34
6
487/0
000/0
بین 16 تا 20 سال
171/9
6
33/0
164/0
بین 21 تا 25 سال
521/11
6
480/0
074/0
بالای 25 سال
387/18
6
513/0
005/
نتایج آزمون کای دو بین سبکهای مدیریت با تعهد سازمانی نشان داد که سابقه کار بر ارتباط بین سبکهای مدیریت با تعهد سازمانی تاثیر گذار بوده و این تاثیر در بین افراد با سابقه کار زیر 5 سال و 5 تا 15 سال و همچنین بالای 25 سال معنی دار بوده و در بین کارکنان بین 16 تا 20 سال و همچنین 21تا 25 سال معنی دار نمی باشد.
فرضیه های فرعی تحقیق
فرضیه فرعی اول: بکارگیری سبک آمرانه باعث افزایش تعهد سازمانی می شود.
جدول4-9) آزمون همبستگی اسپیرمن بین سبک آمرانه و تعهد سازمانی
متغیرها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
سبک آمرانه و تعهد سازمانی
249
148/0-
019/0
رد فرضیه

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه دربارهارزیابی عملکرد

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه فرعی اول تحقیق کوچک تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرضیه این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت میزان همبستگی بین دو متغیر بین سبک آمرانه و تعهد سازمانی 8/14- درصد می باشد که این بیانگر رابطه معکوس بین دو متغیر می باشد. یعنی درصورت افزایش سبک آمرانه، تعهد سازمانی کاهش می یابد.. در نتیجه فرضیه رد میشود.
فرضیه فرعی دوم: بکارگیری سبک خیرخواهانه باعث افزایش تعهد سازمانی می شود.
جدول4-10) آزمون همبستگی اسپیرمن بین سبک آمرانه و تعهد سازمانی
متغیرها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
سبک خیرخواهانه و تعهد سازمانی
249
382/0
000/0
تائید فرضیه

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه فرعی دوم تحقیق کوچک تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرضیه فرعی دوم پذیرفته می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت میزان همبستگی بین دو متغیر بین سبک خیرخواهانه و تعهد سازمانی 28/38+ درصد می باشد که این بیانگر رابطه مثبت بین دو متغیر میباشد. یعنی درصورت افزایش
سبک خیر خواهانه، تعهد سازمانی افزایش می یابد.
فرضیه فرعی سوم: بکارگیری سبک مشورتی باعث افزایش تعهد سازمانی می شود.
جدول4-11) آزمون همبستگی اسپیرمن بین سبک مشورتی و تعهد سازمانی
متغیرها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
سبک مشورتی و تعهد سازمانی
249
419/0
000/0
تائید فرضیه
با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه فرعی سوم تحقیق کوچک تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرضیه فرعی سوم پذیرفته می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت میزان همبستگی بین دو متغیر بین سبک مشورتی و تعهد سازمانی 9/41+ درصد می باشد که این یبانگر رابطه مثبت بین دو متغیر می باشد. یعنی درصورت افزایش سبک مشورتی، تعهد سازمانی افزایش می یابد.
فرضیه فرعی چهارم: بکارگیری سبک مشارکتی باعث افزایش تعهد سازمانی می شود.
جدول4-12) آزمون همبستگی اسپیرمن بین سبک مشارکتی و تعهد سازمانی
متغیرها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
سبک مشورتی و تعهد سازمانی
249
497/0
000/0
تائید فرضیه

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوعمدیریت جانشین پروری

با توجه به جدول فوق مشاهده میشود که مقدار سطح معنیداری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه فرعی چهارم تحقیق کوچک تر از پنج صدم میباشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرضیه فرعی چهارم پذیرفته میشود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول میتوان گفت میزان همبستگی بین دو متغیر بین سبک مشارکتی و تعهد سازمانی 7/49 درصد می باشد که این بیانگر رابطه مثبت بین دو متغیر می باشد. یعنی درصورت افزایش سبک مشارکتی ، تعهد سازمانی افزایش می یابد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه
این فصل شامل چهار بخش است که در بخش اول نتایج تجزیه و تحلیل متغیرها، توسط آمار توصیفی بیان می شود و در بخش دوم نتایج آزمون فرضیه ها به کمک آمار استنباطی بیان میشود ، بخش سوم پیشنهادات لازم ارائه میشوند و در نهایت بخش چهارم محدودیتهای تحقیق بیان میشود.
5-2) نتایج آمار توصیفی
توصیف پاسخ دهندگان
آمار نشان میدهد که 61 درصد پاسخدهندگان مرد و 5/28 درصد آنان زن میباشند که میتوان گفت، اکثریت اطلاعات جمعآوری شده متعلق به آقایان است و با توجه به آمار استخراج شده مشخص گردید که 4 درصد دیپلم، 8/6 درصد فوق دیپلم، 8/55 درصد لیسانس، 3/27 درصد فوق لیسانس و 2/1 درصد دکتری است که آمار استخراج شده حاکی از آن است بیشتر پاسخدهندگان دارای تحصیلات آکادمیک بوده که در بین آنها بیشترین دارای مدرک تحصیلی لیسانس میباشند همچنین با توجه به آمار استخراج شده میتوان اظهار نمود که اکثر پاسخ دهندگان بین 5 تا 15 سال سابقه کاری داشته که این نشان از آشنایی و اطلاعات نسبتاً بالای آنها به جزئیات و روند کار است.
5-2-2) توصیف متغیر تعهد سازمانی
متغیر تعهد سازمانی دارای میانگین 4/3 است) و میتوان گفت که میانگین بدست آمده از حد متوسط مورد انتظار طیف به میزان ناچیزی بیشتر است و از آنجایی که این متغیر هنوز در جامعه مورد تحقیق از حد مطلوب و کافی فاصله دارد باید به این متغیر توجه شود.
5-2-3) توصیف متغیر سبک خیرخواهی
متغیر سبک خیرخواهی دارای میانگین 3/3 میباشد لذا میتوان بیان کرد که نمره آن از حد متوسط مورد انتظار طیف به میزان کمی بیشتر بوده است و از آنجایی که با وضعیت مطلوب و ایدهآل فاصله دارد مدیران باید به این نوع سبک تمرکز و تاکید ویژهای داشت.
5-2-4) توصیف متغیر سبک مشورتی
متغیر سبک مشورتی دارای میانگین 3/3 میباشد لذا میتوان بیان کرد که نمره آن از حد متوسط مورد انتظار طیف به میزان کمی بیشتر بوده است. بنابراین گرایش به این نوع سبک باید در جامعه آماری مورد پژوهش ترویج یابد.
5-2-5) توصیف متغیر سبک مشارکتی
نمره میانگین سبک مشارکتی در جامعه مورد پژوهش 3/3 میباشد. بنابراین میتوان بیان کرد که نمره آن از حد متوسط مورد انتظار طیف به میزان کمی بیشتر بوده است .
5-2-6) توصیف متغیر سبک آمرانه
نمره میانگین سبک آمرانه در تحقیق حاضر 9/2 میباشد که میتوان گفت نمره آن در حدود متوسط مورد انتظار طیف است بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده؛ مدیران باید نسبت به امتناع از این سبک توجه بیشتری داشته باشند.
5-3) نتایج آزمون فرضیه ها
فرضیه اصلی اول: بین سبکهای مدیریت با تعهد سازمانی با توجه به سابقه کار تاثیر معناداری وجود دارد.
جهت تجزیه و تحلیل این فرضیه دو گام را باید در نظر گرفت. در گام اول ارتباط بین سبک مدیریتی و تعهد سازمانی بین دو متغیر سنجیده میشود. با توجه به استخراج اطلاعات مشخص گردید که از آنجایی که میزان سطح معنی داری کمتر از 05/0 است. بنابراین در سطح 95% متغیر سبک مدیریت تاثیر معنی داری بر تعهد سازمانی دارد و شدت تاثیر برابر

پاسخی بگذارید