پایان نامه مدیریت

دانلود فایل پایان نامه عدالت سازمانی

دانلود پایان نامه

و مشتریان شرکت ایران خودرو میباشد. روش انجام تحقیق به صورت پیمایشی و از نوع همبستگی مبتنی بر تحلیل رگرسیون است. یافتههای مقاله حاکی از آن است که بین شهرت سازمانی با تعهد سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
یوسف زاد و همکاران در سال 1392 تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور انجام دادند. نتایج این تحقیق میدانی در نمونه 187 نفری از کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور گویای آن بود که حمایت سازمانی ادراک شده، نقض قرارداد روان شناختی ، عدالت توزیعی، رضایت شغلی، بر تعهد سازمانی تأثیر معناداری دارند؛ هرچند تأثیرعدالت رویه ای معنادار نبود. از طرفی، مشخص گردید که رضایت شغلی، دو متغیر میانجی در روابط سایر متغیرها با تعهد سازمانی هستند.
شبانکاره مقدم در سال 1392 تحقیقی با عنوان اثر توانمد سازی بر تعهد سازمانی کارکنان انجام دادند.هدف این پژوهش کشف پیش بینی پذیری تعهد سازمانی کارکنان توسط توانمندسازی آنان از طریق متغیرهای واسطه ی اعتماد به مدیران مافوق، هویت یابی سازمانی، عجین شدن شغلی و تحلیل رفتگی است. برای سنجش متغیرها، از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. برای جمع آوری داده ها، نمونه گیری به صورت تصادفی طبقهای از جامعهی کارکنان سازمان مرکزی جهاد کشاورزی خراسان رضوی انجام شد. نتایج همبستگی پیرسون بیانگر همبستگی قابل قبول میان کلیهی متغیرها بوده و یافته های به دست آمده به روش تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل نشان میدهد که توانمندسازی می تواند از طریق اعتماد به مدیران مافوق، هویت یابی سازمانی، عجین شدن شغلی و تحلیل رفتگی، تعهد سازمانی را پیش بینی کند و از این میان، تحلیل رفتگی، متغیر واسطهی قدرتمندتری برای پیش بینی اثر توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان است.
جهانی در سال 1392 تحقیقی با عنوان “تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی از طریق رضایت شغلی” را انجام دادند. هدف این تحقیق، شناخت تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی از طریق رضایت شغلی بود. بدین منظور یک نمونه 105 نفری از کارکنان شعبات مختلف یک بانک دولتی انتخاب شدند.با بهره گرفتن از روش تحقیق پیمایشی و از طریق پرسشنامه، اطلاعات جمعآوری گردید و تاثیر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی مورد آزمون قرار گرفت. در تحقیق از نرم افزار PLS استفاده شد و با بهره گرفتن از تحلیل آماری یافته های تحقیق استخراج شدند. نتایج نشان داد که عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تاثیر مثبت و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی تاثیر مستقیمی میگذارد. همچنین نتایج نشان داد که تاثیر غیر مستقیم عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی به واسطه رضایت شغلی بیشتر از تاثیر مستقیم عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی میباشد.
بهاری در سال 1391 در تحقیقی با عنوان رابطه احساس کارآمدی، کارآمدی جمعی با تعهد سازمانی به موضوعاتی از قبیل احساس کارآمدی، کارآمدی جمعی و تعهد شغلی پرداختند. هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه میان، احساس کارآمدی، کارآمدی جمعی و تعهد سازمانی است. بدین منظور 220 معلم مقطع راهنمایی از منطقه کهریزک(120 زن و 100 مرد) به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرها از پرسشنامه احساس کارآمدی موران و وولفولک، پرسشنامه کارآمدی جمعی و تعهد شغلی هوی و وولفولک استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین احساس کارآمدی، کارآمدی شغلی و تعهد سازمانی در سطح 95% اطمینان رابطه وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که در این ارتباط بین مردان و زنان با هم متفاوت بوده و شدت ارتباط در بین مردان بیشتر از زنان است.
عبدالرحمان(2014) تحقیقی با عنوان تبادل رهبر – عضو و تعهد سازمانی : آزمون مدل تاثیر میانجی در محیط کاری با تعهد سازمانی بالا در امارات متحده عربی را انجام دادند. این مطالعه دارای 2 هدف است؛ 1- بررسی تاثیر تبادل رهبر- عضو بر تعهد سازمانی کارکنان در امارات متحده عربی 2- بررسی تاثیر میانجی گری نعارض نقش، رضایت شغلی بر رابطه تعهد سازمانی و تبادل رهبر – عضو. داده ها از 241 کارمند مشغول در 15 سازمان خدماتی و تولیدی مختلف فعال در دبی جمعاوری شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد و ساختاریافته بود. پایایی و روایی مقیاسهای آزمون از طریق ضریب آلفای کرانباخ و روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. داده ها از طریق روش رگرسیون سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تبادل رهبر – عضو تاثیر معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان دارد. علاوه بر این تعارض نقش تاثیر تبادل رهبر – عضو بر تعهد سازمانی را میانجی گری میکند. همچنین رضایت شغلی تاحدی ارتباط بین تبادل رهبر – عضو و تعهد سازمانی را میانجی گری میکند.
گومز و همکاران(2013) در مقالهای با عنوان تعیین عوامل فردی و سازمانی تعهد سازمانی به موضوعاتی از قبیل رفتار کارکنان، تعهد سازمانی کارکنان، عدالت تعاملی، عدالت سازمانی، عدالت رویهای و تعهد نظارتی پرداختند. هدف از این تحقیق بکارگیری تئوری مبادله اجتماعی بر روی پیش بینی تاثیر عدالت رویهای و تعاملی بر تعهد سازمانی است. نمونه آماری شامل 212 نفر از کارکنان مرکز مخابرات در کانادا بوده است که به روش نمونه گیری احتمالی تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که پایایی آن از طریق آلفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت. داده ها از طریق روش بارون و کنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشان داد که عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی تاثیر مستقیمی می گذارد و تعهد نظارتی تاثیر عدالت رویهای بر تعهد سازمانی را میانجی گری میکند.
شی (2013) در تحقیقی با عنوان آیا آموزش تعهد سازمانی کارکنان را تحت تاثیر قرار میدهد؟ شواهدی از چین، به موضوعاتی از قبیل تعهد سازمانی کارکنان، نتایج درون سازمانی، نتایج بین سازمانی و آموزش و انتظارات آموزشی پرداختند. هدف از انجام این تحقیق بررسی چگونگی تاثیر برآوردن انتظارات آموزشی کارکنان چینی بر تعهد سازمانی است. پاسخ دهندگان شامل 292 کارمند از 8 سازمان چینی هستند که به روش نمونه برداری طبقه ای انتخاب شده اند. روش تجزیه و تحلیل داده ها مدل سازی مسیر حداقل مربعات میباشد. یافته ها نشان داد که کارکنان چینی با توجه به محتوا، سازمان و نتایج آموزش انتظارات متفاوتی را نشان داده اند. همچنین رابطه بین انتطارات و تعهد سازمانی از طریق رضایت شغلی میانجی گری میشود.
مارکوییز(2013) تحقیقی با عنوان توسعه کارکنان و تعهد سازمانی کارکنان: تئوری اعتبار انجام دادند. این مطالعه با هدف بررسی الگوی تعهد سازمانی در کشورهای در حال توسعه در مقابل کشورهای پیشرفته از طریق داده های تجربی از دانشگاههای دولتی در پاکستان انجام شد. جامعه آماری شامل 900 نفر از کارکنان 16 دانشگاه دولتی پاکستان است که از این میان تعداد 329 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه ها از طریق پست برای هر یک ارسال شد. داده ها از طریق روش تجزیه و تحلیل مسیر و با بهره گرفتن از نرم افزار AMOS بررسی شدند. یافته ها نشان داد که تعهد سازمانی کارکنان از طریق ادراک های توسعه ای کارکنان پیش بینی میشود.
ادینسون در سال 2013 تحقیقی با عنوان” تاثیر سرمایه فکری بر تعهد سازمانی کارکنان” را انجام دادند. داده ها از بررسی1117 کارمند مشغول در یک شرکت بزرگ مواد غذایی در ایتالیا به دست آمد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که به طور کلی سرمایه فکری تاثیر مثبتی بر نگرشهای شغلی مورد مطالعه دارد. اگرچه تفاوتهایی در میزان تاثیر هر کدام از ابعاد سرمایه فکری بر نگرشهای شغلی نیز وجود دارد. به ویژه، سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای به طور مستقیم تعهد سازمانی کارکنان را تحت تاثیر قرار نمی دادند.
کواس(2013) تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر نسبی و ترکیبی اهداف و انگیزش درونی کار بر تعهد سازمانی کارکنان را انجام دادند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نسبی و ترکیبی بر تعهد سازمانی در قالب یک مدل مستقیم و یک مدل تعدیل شده است. این تحقیق در بین کارکنان بیش از 400 سازمان از طیف گسترده ای از بخشهای صنعتی نروژ انجام گرفت. ابزار جمع اوری داده ها مصاحبه است. یافته ها نشان داد که انگیزش درونی قوی ترین پیش بینی کننده تعهد سازمانی است و اهداف رابطه مثبتی با تعهد سازمانی دارد. اما این رابطه از طریق انگیزش درونی میانجی گری میشود.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1)مقدمه
از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط میشود. بهترین تعریفی که با آنچه مد نظر ما است مطابقت میکند چنین است”روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و راه های معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به مشکلات است”. به صورت کاملتر روش تحقیق علمی نیز به این صورت تعریف میشود: کلیه وسایل و مراجع جمعآوری سیستماتیک اطلاعات و تجزیه و تحلیل منطقی آنها برای دستیابی به یک هدف معین که این هدف کشف واقیعت است(خاکی؛201:1388). به کارگیری فنون پایهای آمار در بررسی صحت و سقم فرضیات، یکی دیگر از جنبههای کاربرد این علم در گستره مدیریت است. محقق مدیریتی، امروزه بسیاری از فرضیات خود را با فنون آماری محک میزند و صحت روابط متغیرهای آن را با رویکرد آماری بررسی میکند. اعتبار و پایایی همه تحقیقهای پرسشنامهای و مصاحبهای با بهره گرفتن از فنون آماری سنجیده میشود. ضرورت تصمیمگیری منطقی و اساسی در دنیای متلاطم امروز، اهمیت آمار و فنون را بیش از پیش آشکار کرده و استفاده از آن را اجتناب ناپذیر مینماید(آذر و مومنی؛1383: 3-5). در این فصل از پایاننامه قسمت اساسی فرآیند تحقیق یعنی روش های مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه آماری و تعیین روش های نمونهگیری و حجم نمونه، همچنین روشها و ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده پرداخته خواهد شد. همچنین روایی و پایانی ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه) نیز موضوع دیگری است که در این فصل به آن پرداخته خواهد شد
3-2) روش تحقیق
از نظر روش این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است که در این روش همبستگی بین متغیرهای وابسته و متغیر مستقل نشان داده میشود. از لحاظ نوع نظارت و درجه کنترل این تحقیق در زمره تحقیقات میدانی قرار دارد، چرا که محقق متغیرها را در حالت طبیعی آنها بررسی میکند. و از لحاظ هدف، تحقیق در سطح تحقیقات کاربردی قرار دارد.
3-2-1)جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (مقیمی؛294:1384). گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند. به عبارت دیگر، تعدادی از اعضای جامعه آماری (اما نه همه) که گروه نمونه را تشکیل میدهند(مقیمی؛295:1384). از آنجایی که پژوهش پیرامون تمامی اعضای یک جامعه زمانبر بوده و از نظر هزینه مقرون به صرفه نیست، پژوهشگر ناچار است اقدام به نمونهگیری نماید (مقیمی ؛2
94:1384). دلایل استفاده از نمونه به جای جمعآوری داده ها از کل جامعه آماری این است که، عملاً غیر ممکن است که اطلاعات را از هر عضو جمعآوری کنیم یا او را مورد آزمایش قرار دهیم. حتی اگر امکانپذیر هم باشد، به لحاظ زمان، هزینه و سایر مسایل منابع انسانی مقدور نیست. مطالعه یک گروه نمونه بجای کل جامعه آماری، گاهی ممکن است منجر به نتایج معتبرتری شود، بیشتر به خاطر این که خستگی کمتری وجود خواهد داشت و از این رو خطاهای کمتری در جمع آوری اطلاعات پدید میآورد مخصوصاً موقعی که اعضای جامعه آماری بسیار وسیع باشد (سکاران؛ 297:1389). در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، اداره کل امور مالیاتی استان گیلان با تعداد 653 نفر است. با توجه به جدول مورگان حداقل حجم نمونه تعداد 242 نفر است که محقق تعداد 280 پرسشنامه را با بهره گرفتن از روش نمونه برداری غیراحتمالی در دسترس در بین کارکنان توزیع کرد و تعداد 249 پرسشنامه قابل قبول جمعآوری نمود و در نهایت اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
3-3)روش و ابزار جمعآوری داده ها
روش جمعآوری اطلاعات میدانی است و از ابزار پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد:
3-3-1)پرسشنامه تعهد سازمانی
سنجش تعهد سازمانی از طریق سه مولفه و با بهره گرفتن از پرسشنامه 18 آیتمی آلن و مایر (سوالات 1 الی 18) و از روش پنج درجهای لیکرت صورت گرفته است.
3-3-2)پرسشنامه سبک مدیریت
سبک مدیریت در این تحقیق در این تحقیق دارای چهار مولفه بوده و برای سنجش آن از پرسشنامه 26 آیتمی سالزمن و انرکولک (سوالات 19 الی 44) و از روش پنج درجهای لیکرت استفاده شده است.
3-4)روایی و پایایی ابزار اندازهگیری

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته مدیریت با موضوع:کارایی تخصیصی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر آزمونی باید دارای پایایی و روایی باشد تا قابل اعتماد بوده، راهنمای خوبی در تصمیمگیریهای مسئولان سازمان باشد. یکی از شرایط مهم برای اینکه آزمون، وسیلهای مطمئن برای پیشبینی باشد این است که قابل اعتماد و اطمینان و دارای ثبات باشد(سعادت؛146:1386).
3-4-1)روایی

منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازهگیری میتواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازهگیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد (خاکی؛ 244:1388).آزمونهای روایی را میتوان در سه گروه گسترده دستهبندی نمود: روایی محتوا، روایی وابسته به معیار و روایی سازه. در این تحقیق از روش روایی محتوا استفاده شده است. روایی محتوا اطمینان میدهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازهگیری مفهوم مورد سنجش را در بردارد. یعنی، روایی محتوا نشان میدهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است (سکاران ؛223:1389). در این تحقیق سوالات پرسشنامه متناسب با مبانی نظری و بر مبنای تحقیقات مشابه دیگر و با توجه به جزییات هر کدام از متغیرها تعریف شده و با متخصصان امر، اساتید مدیریت، در رابطه با سوالات پرسشنامه تبادل نظر و بررسی صورت گرفته است و پرسشنامه اصلی بعد از مرحله تدوین، توزیع شده است. لذا روایی سوالات از نظر محتوای آنها تأیید شده است.
3-4-2) پایایی
آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است. استفاده از ضریب آلفای کرانباخ میباشد. چرا که تقریباً در همه موارد، آلفای کرانباخ را میتوان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد (سکاران؛229:1389).

 
 
از همین رو با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر می باشد:
a: ضریب آلفای کرونباخ
n: تعداد سوال‌های پرسشنامه
si: واریانس سوال i
st: واریانس کل پرسشنامه

پاسخی بگذارید