پایان نامه حقوق

دانلود مقاله با موضوع تعامل با دولت

دانلود پایان نامه

ت است. آلن بیرو در فرهنگ علوم اجتماعی، ترور را به معنای حالت و یا احساس ترس دسته جمعی می داند که خشونت و کشتار بی حد و حساب موجد آن است.» ترور به معنای کشتار سیاسی نیز به کار می رود و «کسانی را که به کشتار سیاسی دست بزنند، تروریست می خوانند.»
درباره تعریف اصطلاحی تروریسم نیز نظریات گوناگونی ارائه شده است . فرهنگ خاص علوم سیاسی تعاریف زیر را ارائه می دهد: «1- نظام حکومت ترور و اعتقاد به لزوم آدم کشی و ایجاد وحشت در میان مردم و یا نظام فکری که هرنوع عملی رابرای رسیدن به هدف سیاسی مجاز می شمارد. 2- کاربرد سیستماتیک ترور، به عنوان وسیله اجبار یا روا شمردن اقدامات دارای ماهیت وحشت آفرینی در اذهان عامه و گروههای انسانی.» در فرهنگ لغات فرهنگستان علوم فرانسه تروریسم چنین معنا شده است:نظام یا رژیم وحشت. دکتر لنگرودی تروریسم را «کارهای جنایی ضد کشور به منظور ایجاد هراس در اشخاص یا اصناف یا طبقات معین ویا همه مردم کشور» می دانند.
فرهنگ علوم سیاسی اشخاصی را که دست به ترور می زنند تروریست نامیده و در بیانی دیگر تروریست را چنین تعریف می کند : «فردی که برای پیشبرد اهداف سیاسی خود که معمولا واژگون کردن نظام سیاسی موجود است، متوسل به تهدید و خشونت می شود. این واژه غالبا توسط طرفداران یک رژیم خاص برای اشاره به مخالفان رژیم که به اعمال خشونت آمیز دست زده باشند به کار می رود…. تروریست فردی را گویند که به ترور مبادرت ورزد، البته فرد به معنای خاص نیست بلکه می توان از گروه تروریست و یا دول تروریست نیز نام برد. به عبارت دیگر تروریست در معنای عام، هر فردی است که از طریق خشونت و قتل و خونریزی و ایجاد ترس و وحشت می خواهد به اهداف سیاسی دست یابد.» بنابر تعریف دانشنامه سیاسی؛ «در سیاست به کارهای خشونت آمیز وغیرقانونی حکومتها برای سرکوبی مخالفان خود وترساندن آنها ترور می گویند و نیز کردار گروههای مبارزی که برای رسیدن به اهداف سیاسی خود دست به کارهای خشونت آمیز و هراس انگیز می زنند، ترور نامیده می شود. همچنین ترور به معنای کشتار سیاسی نیز به کار می رود.» در فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد آمده است: «تروریسم اصطلاحی است که برسر تعریف آن توافقی میان حکومتها یا تحلیل گران دانشگاهی وجود ندارد، اما تقریبا به به تعبیری منفی به کار می رود تا غالبا اقدامات گروههای فرادولتی خودساخته با انگیزه سیاسی علیه جان افراد را توصیف کند.»
تروریسم، اعمال ترور به صورتی منظم و سازمان یافته را می رساند. تروریسم نه فقط با استفاده از وسایلی که می توانند زندگی و امنیت افراد را مورد سوء قصد قرار دهند صورت می یابد بلکه از طریق تخریب خشونت آمیز خدمات عمومی و یا تجهیزات زیربنایی متعلق به یک جمع نیز اعمال می شود. تروریسم در تعریف فرهنگ روابط بین الملل عبارت است از «فعالیتهای عاملان دولتی و غیر دولتی که در کوششهایشان برای دستیابی به اهداف سیاسی از روشها و وسائل خشونت آمیز استفاده می کنند.» تروریسم، به معنای مبارزه تروریستی روشنفکران انقلابی جدا از توده ها، عبارت است از «یک جریان خرده بورژوایی که در مرحله ای از جنبش انقلابی در اروپا ظاهرشد. تروریسم به تئوری قهرمانانه فعال توده های غیرفعالی که در انتظار قهرمانان هستند، معتقد است.» برپایه دانشنامه بریتانیکا تروریسم عبارت است از «کاربرد حساب شده ارعاب یا خشونت پیش بینی ناپذیر علیه حکومتها، مردم یا افراد برای دستیابی به یک هدف سیاسی.»
سازمان کنفرانس اسلامی درسال 1378 تعریفی از تروریسم ارائه داده است که براساس آن «تروریسم شامل هرگونه عمل خشونت آمیز یا تهدید کننده است که صرفنظر از مقاصد یا انگیزه مرتکبان آن، به منظور اجرای یک طرح جنایتکارانه فردی یا گروهی وبا هدف ایجاد رعب بین مردم ویا تهدید آنان به صدمه زدن به آنها و به خطر انداختن زندگی، حیثیت، آزادی ، امنیت یا حقوق آنها یا تهدید به صدمه زدن به محیط زیست یا هرگونه تسهیلات عمومی یا اموال عمومی یا خصوصی به منظور به مخاطره انداختن یا اشغال یا تصرف آنها و به خطر انداختن یکی از منابع ملی یا تاسیسات بین المللی یا تهدید کردن ثبات، تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی یا حاکمیت کشور مستقل انجام می گیرد.» در تعریف دیگری آمده «تروریسم اقدامی سازمان یافته و متضمن خشونت بسیار است که با حمله های غیرقابل پیش بینی علیه افراد، گروهها و ملتها اعمال می شود.» برخی براین عقیده اند که تروریسم یک ایدئولوژی نیست بلکه یک فعالیت و عمل است. به این معنا که تروریسم عملی است که سازمانها و دولتها و گروههای مختلف همواره یا در زمانهای گوناگون ممکن است با آن درگیر شوند که ممکن است به صورت موقتی باشد یا استمرار یابد . بیشتر مشتقات ترور هم حول همین معانی می چرخد.
بند دوم- ویژگیهای تروریسم
با جمع بندی تعاریف مختلفی که در فوق ارائه شد، می توان برخی ویژگیهای اصلی را که از ذاتیات تروریسم محسوب می شود مشخص کرد. یکی از این ویژگیها که مورد تاکید تمام اندیشمندان است و حتی در میان سیاستمداران و مردم عادی نیز رواج دارد خشونت است. ویژگی مهم دیگر تروریسم، بیگناهی و غیرنظامی بودن قربانیان است. گروههای مسلحی که علیه نظامیان، دولتها وسایر گروههای مسلح دست به اقدامات خشونت آمیز می زنند، به این دلیل که قربانی آنها افراد غیرنظامی نیستند، تروریست محسوب نمی شوند. علاوه بر این ویژگیها، تروریسم ویژگیهای مهم دیگری نیز دارد. ذیلاً به بررسی این ویژگیها می پردازیم.
2-1) استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت غیرقانونی
خشونت از ذاتیات تروریسم است و هر عملی که فاقد عنصر خشونت باشد به هیچ وجه نمی تواند مشمول عنوان تروریسم باشد؛ هرچند در میزان ضروری این عنصر اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که باید خشونت بسیار زیادی در عمل انجام شده وجود داشته باشد تا تروریستی محسوب شود ولی اکثر محققین بدون توجه به کم یا زیاد بودن خشونت، صرفا وجود آن را لازم می دانند. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که نباید خشونت آمیز بودن را برابر با مسلحانه بودن دانست؛ بلکه ممکن است عملی خشونت آمیز باشد اما درآن از اسلحه به معنای اعم آن استفاده نشده باشد. هرچند تصور خشونت بدون سلاح مشکل است و دراکثر عملیات تروریستی نیز انواع سلاح به کار می رود اما این نباید موجب خلط موضوعات شود. آنچه در تروریسم ضروری است خشونت است نه سلاح. امروزه درعملیات تروریستی موسوم به سایبر تروریسم که کاملا در فضای مجازی انجام می شوند وبا ایجاد اختلال در برنامه هواپیماها و … خسارات بسیاری به بار می آورند، از هیچ گونه سلاحی استفاده نمی شود اما باعث اتفاقات بسیار دردناک و دهشت انگیزی می شوند که بسیار بیشتر از بمب گذاری ها و گروگانگیریها خسارت به بار می آورند.کلیه اعمال خشونت آمیز تروریستها منطبق بر تعریف برخی جرائم مانند قتل، ضرب و جرح، تخریب، آدم ربایی، گروگانگیری و… هستند که هریک به تنهایی و قبل از تصویب قوانین مربوط به تروریسم نیز قابل تعقیب و مجازات بوده اند.اما آنچه تروریسم را از سایر جرائم مشابه مجزا می کند، انگیزه ها و اهداف و سایر خصوصیاتی است که فوقاً ذکر شد.همین امر موجب شده است که کشورهای مختلف علاوه بر قوانین گذشته به وضع قوانین صریح و مستقیم درباره تروریسم بپردازند.
2-2) اقدام غیرقابل پیش بینی علیه غیرنظامیان
عنصر دیگر تروریسم، بیگناهی و اصولا غیرنظامی بودن قربانیان آن است. کسانی که مستقیماً هدف عملیات تروریستی قرار می گیرند اکثراً افراد معمولی هستند؛ این افراد نه تاثیری بر شرایط محرک تروریستها داشته اند و نه توان برآورده کردن اهداف تروریستها را. آنها افراد بیگناهی هستند که در موقعیت مورد نظر تروریستها قرار دارند و فقط آسیب دیدن آنها است که می تواند به تروریستها یاری رساند تا به اهدافشان برسند. البته باید توجه داشت که در برخی انواع تروریسم مانند قتل و آدم ربایی قربانی مستقیم نیز رهبر یا یکی از اعضای اصلی دولت یا ملت یا گروهی است که تروریستها درپی تاثیر بر آن هستند. مانند گروگان گرفتن مقامات دولتی یا فرزندان آنها و یا کمین گذاری و تیراندازی به رقبای قدرتمند در انتخابات.

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامه حقوق نظریه کارکردگرایی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سازمانهای تروریستی کاملا مخفیانه عمل می کنند. آنها موقعیت و ملیت مشخص و قطعی ندارند. همین امر به آنها فرصت و امکان حیات می دهد زیرا بقای آنها در گرو مخفی بودن آنها است . چرا که گروههایی به تروریسم متوسل می شوند که در حال مبارزه با نیرویی بسیار قویتر از خود هستند وتوان مقابله مسلحانه رودررو و مستقیم با طرف مقابل خود را ندارند. هرچند عملیات تروریستی با برنامه ریزیهای بسیار دقیق انجام می شوند اما به طرز غافل گیرکننده ای اجرا می شوند و بدون هیچ اخطار واضح قبلی، زمانی رخ می دهند که قربانیان مشغول گذراندن امور معمول خود هستند.
2-3) ایجاد اختناق و فشار در راستای اهداف بلند مدت
تروریستها با قربانی کردن گروهی کوچک یا حتی یک فرد در پی ایجاد یک رعب و وحشت عمومی و جلب توجه عامه مردم و نشریات و شبکه های خبری هستند تا به اهداف سیاسی یا … خود برسند. « ترس و تروریسم دو عامل نزدیک به هم هستند که وجود ترس زمینه اجرای مناسب [عملیات] برای رسیدن تروریستها به اهدافشان می باشد.» هدف اصلی تروریستها قربانی کردن افراد یا ارعاب عمومی یا جلب توجه افکار عمومی نیست بلکه تمامی اینها وسیله ای است برای دستیابی به هدفی بزرگتر که ممکن است سیاسی ، ایدئولوژیک و … باشد.
2-4) سازمان یافته و غیرمردمی بودن
در گذشته ممکن بود عملیات تروریستی توسط افراد به تنهایی نیز صورت بگیرد(هرچند در گذشته نیز عملیات ترویستی توسط گروههای کوچک انجام می شده ) اما امروزه عملیات تروریستی توسط گروهکهای سازمان یافته انجام می شود که عموما بوسیله دولتها یا گروههای سیاسی یا مذهبی پشت پرده حمایت می شوند و در راستای اهداف آنها حرکت می کنند.نکته دیگری که قابل توجه است اینکه؛ سازمانهای تروریستی فاقد پایگاه مردمی هستند. این سازمانها تعداد معدودی از افراد هستند که دارای ایدئولوژی خاص هستند وروشهای آنها مختص خودشان است و کاملا مخفیانه فعالیت می کنند. حتی درصورت داشتن نژاد یا ملیت یا مذهب مشترک، نباید خصوصیات آنها را به همه افراد یک نژاد یا مذهب ویا ملت توسعه داد. فاصله فکری و احساسی تروریستها از هم وطنان، هم مذهبان و هم نژادان خودشان تاحدی است که در مواردی ممکن است آنها را قربانی عملیات خود کنند.
گفتار دوم- انواع تروریسم
هر اسم جنسی با توجه به مبانی و دیدگاههای مختلف قابل تقسیم به انواع مختلفی است. اگر تروریسم را یک اسم جنس فرض کنیم، بر مبانی مختلفی قابل تقسیم است. از جمله مهم ترین تقسیمات تروریسم، تقسیم آن بر مبنای گستردگی حوزه تاثیر، تعامل با دولتها، و شیوه های اجرایی به کار رفته است. این تقسیم به این معنا نیست که یک عملیات تروریستی فقط می تواند داخل در یکی از این انواع باشد، بلکه هر تروریسمی ممکن است ویژگیهای یک یا چند نوع را دارا باشد.
بند اول- انواع تروریسم بر مبنای گستردگی جغرافیایی- سیاسی
هر عملیات تروریستی، متشکل از اجزایی است که عبارتند از تروریستها، قربانیان، اهداف اصلی. در اغلب موارد،‌عاملین متنفذ و حامیان پنهانی هم وجود دارند که تروریستها را تامین می کنند. بر حسب اینکه این عناصر همگی دارای تابعیت سیاسی واحد یا متعدد باشند؛ می توان تروریسم را به داخلی یا بین المللی تقسیم کرد.
1-1) تروریسم داخلی
تروریسم داخلی ؛ تروریسمی است که با فراهم آمدن شرایط زیر، در داخل مرزهای یک کشور صورت می گیرد:
– شرکت کنندگان و قربانیان تابع همان کشورند
– نتایج محدود به همان کشوراست
– عملیات مقدماتی، شروع واجرا در همان کشور صورت گرفته باشد
از جمله حملات تروریستی مسلحانه داخلی و حکومتی می توان از عملیات نسل کشی و پاکسازی قومی و نژادی داخلی نام برد که برخی از دستگاه های حکومتی اجرا می کنند. بر این اساس، «آنچه که در شیلی و کامبوج توسط نیروهای مسلّح حکومتی صورت پذیرفت و نیز حملات مسلحانه نیروهای حکومتی صرب علیه مسلمانان یوگسلاوی و آن چه که رژیم گذشته عراق علیه غیر نظامیان و گروه های سیاسی ومذهبی انجام می دادند از نمونه های تروریسم مسلحانه داخلی به شمار می آیند. برخی از عملیات تروریستی مسلحانه ممکن است توسط افراد و گروههای مسلّح غیر حکومتی انجام پذیرد که در این نوع عملیات، قتل، ترور، انفجار و تخریب وجود دارد.»
1-2) تروریسم بین المللی
تروریسم بین المللی به اعمال تروریستی که به منظور تامین مقاصد خاص در سطح بین المللی انجام می شود اطلاق می گردد.« اعمال ترور و خشونت فردی و جمعی که قربانی یا مرتکب شهروند دولتهای گوناگون باشند و یا به عبارتی اینگونه رفتارها در بیش از یک کشور و ملک رخ دهد و یا یک هدف مورد حمایت بین المللی همانند کشتن غیر نظامیان بیگناه، سرنگونی هواپیماهای غیرنظامی و نابودی کارکنان سازمانهای بین المللی را دربرگیرد و مقصود از آن نیل به نتیجه ای قدرت طلبانه … یعنی تغییر یا حفظ ساختارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی یک دولت یا یک سرزمین مشخص بوده باشد. » در این نوع تروریسم یک عنصر بین المللی دخالت دارد و در مواردزیر رخ می دهد:
– اختلاف ملیت شرکت کنندگان در عملیات تروریستی
– اختلاف ملیت قربانیان تروریسم
– اختلاف محل اجرا با محل برنامه ریزی
– انجام عملیات تروریستی علیه وسائل حمل ونقل بین المللی ( هواپیما و کشتی و…)
– تفاوت محل طراحی و اجرای عملیات تروریستی
– فرار و پناهندگی تروریست پس از انجام عملیات به کشوری دیگر
این نوع تروریسم تابع صلاحیت سرزمینی کشور خاصی نیست، بلکه اصول حقوق بین الملل عمومی درمورد آن حاکم است که مجازاتهای بازدارنده را تعیین می کند.
بند دوم- انواع تروریسم برمبنای تعامل با دولتها
تروریسم گاهی توسط افراد و گروههای مستقل از دولتها صورت می گیرد و گاهی دولتها نیز به نحوی در عملیات تروریستی دخالت می کنند. در صورت دست داشتن دولتها و حکومتها در عملیات تروریستی، آنها می توانند فاعل یا عامل تروریسم باشند. بر این مبنا می توان تروریسم را به دولتی و غیر دولتی تقسیم کرد.
2-1) تروریسم دولتی
در منابع گوناگونی به تروریسم دولتی اشاره شده است. ازجمله می توان به این تعاریف اشاره کرد: «اصطلاح تروریسم دولتی، غالبا برای توصیف عمل حکومتهای گوناگون در سازماندهی مستقیم یا کمک غیرمستقیم به مرتکبان اقدامات خشونت بار در سایر کشورها به کار می رود.» در تعریف دیگری آمده است : «کارهای خشونت آمیز و غیرقانونی حکومتها برای سرکوبی مخالفان خود و ترساندن آنان نیز در ردیف تروریسم قرار دارد که از آن به عنوان تروریسم دولتی یاد می شود.» «بعضی از عملیات تروریستی در پوشش دیپلماتیک یا از طریق استخدام تروریست به منظور از میان بردن مخالفان سیاسی برخی از رژیم ها در کشورهای دیگر صورت می گیرد که به آن تروریسم دولتی می گویند.» فرهنگ علوم سیاسی در مورد تروریسم دولتی چنین می گوید: «سیاست تهدید و مداخله خشن و قهرآمیز یک دولت در امور دولتهای دیگر و تخلف از قوانین بین المللی و منشور ملل متحد. استراتژی تروریسم دولتی، شکل افراطی اعمال روشهای خشونت، تهدید و باج سبیل در حوزه های نظامی، سیاسی و ایدئولوژیک است.» برخی دامنه تروریسم دولتی را بسیار وسیع دانسته و اقدامات زیر را هم تروریسم دولتی محسوب می کنند:
– حمله نیروی نظامی یک دولت به هدفهایی از دولت دیگر که در آن جان مردم به خطر بیفتد.

– اشغال نظامی یک کشور،خواه به صورت کنترل مستقیم ویا از طریق ایجاد پایگاه نظامی.
– عملیات سری و پنهانی یک دولت برای بی ثبات کردن یا ساقط کردن یک دولت دیگر.
– استفاده از مزدوران نظامی توسط یک دولت برای ساقط کردن حکومت کشورهای دیگر.
– حمایت و پشتیبانی از دولتهایی که حق تعیین سرنوشت مردم را نفی می کنند.

– اقدامات سیاسی یک دولت نسبت به مردمش برای اعمال سلطه از طریق ایجاد وحشت که ممکن است از راه کنترل مطبوعات و رسانه ها، شکنجه و آزار، محاکمات

پاسخی بگذارید