پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع بزهپوشی

دانلود پایان نامه

در نظر گرفته شود، میدانند:
بدواً در میان آنها بزهکاران کاذب یا اتفاقیهای محض وجود دارند که مرتکب بزه نمیشوند، مگر تحت تأثیر اوضاع و احوال فوق العاده که در اغلب موارد، از نظر حقوقی قابل مجازات نیستند. (دفاع مشروع، اجبار، ضرورت و …)
گروه دوم جنایت کاران عشقی هستند که پیش از این مجادله بر سر این اشخاص بر این مبنا بود که اصولاً آنچه فری، گمان کرده بود نیستند، این قبیل بزهکاران بدون این که به گونهای غیر قابل مقاومت به جنایت کشانده شده باشند. معالوصف مشخصات آنها از جمله خودبینی، خودستایی و حسادت است که آنها را اغلب بیتفاوت، جلوهگر میسازد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گروه سوم کریمی نالوئیدها، بزهکاران اتفاقی مسلم هستند. اما به مناسبت شخصیّت مخصوص به خود میتوانند در ردیف بزهکاران به عادت از نظر قدرت ارتکاب عمل مجرمانه ملحوظ شوند. در اینجا موقعیت دزد را افشا میکند اما او را دزد نمیکند.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درمورد قصد مجرمانه

گفتار سوم: شمول سیاست بزهپوشی بر بزهکاران اتفاقی
در بحث از اصلاح و درمان عمدهی نگاه بیشتر توجه به سمت اقلیتی از بزهکاران یا به عبارتی دیگر، هستهی مقاوم بزهکاران معطوف است، زیرا اکثریت بزهکاران را بزهکاران اتفاقی یا به عبارت دیگر بزهکاران بیگناه تشکیل میشود. افرادی که ضد اجتماعی و فاسد نیستند؛ اقلیت مورد نظر، حدود 5/5 تا 6 درصد بزهکاران را شامل میشود. البته این درصد اندک حدود 55% جرایم را مرتکب میشود. به این افراد بزهکاران مزمن، بزهکاران به عادت، بزهکاران مکرر و بزهکاران مقاوم گفته میشود. بحث جرمشناسی راجع به این دسته از مجرمین است که درجه و حالت خطرناک آنها پررنگ است.
در مقابل بزهکاران اتفاقی همان طور که در تعاریف ذکر شد- اغلب از نظر اجتماعی افرادی سازگار و عمدتاً دارای رفتاری مطابق با مقررات قانونی هستند که بزه ارتکابی آنها حادثه یا تصادفی بیش نیست. لذا در خصوص این افراد رفتار جزایی حکایتگر وجود تمایلات مجرمانه، خبث اندیشه و تفکر خطرناکی نیست به طوری که گاه در امکان اطلاق جرم به فعل ارتکابی آنان، تردید شده است.

مکتب دفاع اجتماعی مجرمین اتفاقی را بزهکارانی میداند که تصادفاً در اثر عواملی مانند: بیکاری، فقر و مشکلات اجتماعی مرتکب جرم میشود و در عین حال قابل اصلاح است. این مکتب زندان را برای او تجویز نمیکند و معتقد است فقط به پرداخت خسارت مالی محکوم شود و جامعه باید بکوشد تا چنین افرادی را در مقابل موقعیتهای جرمزا و وسوسهانگیز مصون نگاه دارد.

پیروان مکتب تحققی که برای اولین بار بزهکاران اتفاقی را وارد ادبیات جرم شناسی میکنند. معتقدند که مجرمین اتفاقی زمانی برای جامعه خطرناک میشوند که تبدیل به مجرمین به عادت و حرفهای شوند. رژیم زندان (اقدامات تأمینی) باید طوری باشد که موجب فساد و تباهی آنها نشود. «در بارهی مجرمین بالغ حذف مجازات و الزام به پرداخت ضرر و زیان وارده در جرایم مخصوص و در جرایم سبک تبعید، در جرایم متوسط اعزام به امور فنی و حرفه ای توصیه میشود و در خصوص مجرمین نابالغ تحویل آنها به خانوادههای صالح و یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت مراکز کشاورزی ».
همانطور که گفته شد، بزهکاران اتفاقی در مقابل دستهای از بزهکاران به نام بزهکاران حرفهای یا به عادت قرار داده میشوند، بنابراین در صورت ارتکاب یک جرم مشابه توسط هر کدام از این دو گروه از بزهکاران، اتخاذ یک رویکرد همسان نیست به هر دوی آنها به دور از عدالت است و اهداف اصلاحی و بازپرورانه سیاست جنایی اسلام را تأمین نمیکند. چرا که تلاش در جهت تغییر رفتار مجرم و هدایت وی در انطباق خود با ارزشهای مورد نظر قانونگذار جزایی متوقف بر توجه به شخصیت،ظرفیت جنایی و موقعیت بزهکار در فرآیند رسیدگیهای جزایی است.
در این راستا سیاست بزهپوشی تلاشی است در جهت اصلاح عم

پاسخی بگذارید