منابع مقالات علمی : رابطه انگیزش و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع …

از آن جا که انجام پژوهش حاضر بروی همه جامعه آماری زمان بر و مستلزم صرف هزینه زیاد می باشد، لذا این پژوهش بر روی نمونه ای از این جامعه اجرا می گردد. حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران[۱۰۲] ( که در این فرمول N برابر ۱۴۰۰، t برابر ۹۶/۱، d برابر ۰۸/۰ ، p برابر ۵/۰ و q برابر ۵/۰ در نظر گرفته شد) تعداد ۱۳۵ نفر بدست آمد، که بدلیل احتمال برگشت نیافتن و یا کامل نبودن تعدادی از آن ها در نهایت نمونه پژوهش ۱۲۰ نفر در نظر گرفته شد.
روش نمونه گیری پژوهش حاضر چند طبقه‌ای، مرحله ای و تصادفی ساده می باشد.
در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای ۵۰ درصد نمونه ها (۶۰ نفر) از طبقه دانش‌آموزان دختر و ۵۰ درصد دیگر (۶۰ نفر) نیز از بین دانش آموزان پسر انتخاب خواهند شد. در روش نمونه گیری طبقه‌ای، افراد جامعه آماری را بسته به خصوصیاتی که آنها را از یکدیگر متمایز می سازد به طبقات مختلف تقسیم می شوند. سپس به تعداد مورد نیاز و یا متناسب با جمعیت هر یک از طبقات افراد نمونه انتخاب می‌شوند. سپس با استفاده از روش چند مرحله ای از بین هر کدام از مدارس دخترانه و پسرانه چندین مدرسه انتخاب و سپس در هر کدام از مدارس انتخاب شده چند کلاس انتخاب نموده و سپس در هر کلاس چند دانش آموز انتخاب می شوند. انتخاب دانش‌آموزان می تواند هم به روش تصادفی ساده باشد  و هم به روش تصادفی سیستماتیک .در این پژوهش از روش تصادفی ساده استفاده گردید.
لذا در انتها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از هر طبقه ۶۰ دانش آموز انتخاب نموده و دانش‌آموزان انتخاب شده به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته می شوند. در روش نمونه گیری تصادفی ساده، واحدهای مورد انتخاب دارای شانس مساوی برای انتخاب شدن هستند. در این جا قوانین احتمال است که معین می کند کدام واحدها یا افراد از جمعیت مادر انتخاب خواهد شد. انتخاب یا از طریق قرعه کشی است و یا از طریق استفاده از جدول اعداد تصادفی. در روش قرعه کشی ابتدا کلیه واحدها یا افراد شماره بندی شده و یا اسامی آنها تهیه می شود و سپس به قید قرعه از بین آنها تعداد لازم برای نمونه انتخاب می شود. در این پژوهش با استفاده از لیست دانش‌آموزان هر کلاس، نمونه مورد نظر به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها بین آن ها توزیع خواهد گردید.
۳-۴- روش جمع آوری اطلاعات
روش اصلی جمع آوری اطلاعات در این پژوهش روش پرسشنامه ای است که یکی از روش‌های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع، امکان پذیر می سازد. در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که از گسترده جغرافیایی زیادی برخوردار باشد یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند معمولاً از روش‌های پرسشنامه ای استفاده می شود. روش پرسشنامه ای محتاج پیش بینی‌ها و برنامه ریزی‌ها و تدارک امکانات و نیروی انسانی قابل ملاحظه ای است که محقق باید از وجود آنها اطمینان خاطر داشته باشد.
اطلاعات مربوط به مسائل جمعیتی جامعه و نمونه تحقیق حاضر از اطلاعات و آمار اداره آموزش و پرورش منطقه رودخانه جمع آوری شده است.
مطالعات نظری در ادبیات انگیزش، خودپنداره و اضطراب امتحان با راهنمایی اساتید بزرگوار توسط محقق دنبال شد. در این راستا از مقالات فارسی و لاتین تخصصی روان‌شناسی که به موضوع پرداخته بودند استفاده شد. دستیابی به این مقالات تخصصی از طریق شبکه اینترنت و کتابخانه‌های دانشگاه‌ها صورت پذیرفت. اطلاعات مربوط به اندازه گیری داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه های معتبر جمع‌آوری گردید.
۳-۵- ابزار اندازه گیری تحقیق
ابزار اصلی برای کسب داده های تحقیق حاضر پرسشنامه بوده است. پرسشنامه حاوی تعدادی سوال درباره متغیرهای مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه است. این سوالات با استفاده از تکنیک های خاص و نیز مقیاسها به گونه ای ساخته می شود که بتوان اطلاعات مورد نظر را از جامعه یا نمونه مورد مطالعه گردآوری کرد. این سوالها که هریک درباره یکی از ابعاد یا متغیرهای موضوع مورد مطالعه است باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که آنچه را به عنوان پاسخ از پاسخگو یا عضو جامعه و نمونه طلب می نماید، مشخص سازد. اگر طرح سوالات پرسشنامه بر این اصل تاکید داشته باشد یقیناً پرسشنامه از روایی لازم برخوردار خواهد شد و از درج سوالات بی ارتباط یا سوالات اضافی که جز اتلاف وقت و امکانات و آشفتگی در کار تحقیق نتیجه ای ندارد، خودداری خواهد گردید. از طریق سوال‌های پرسشنامه می‌توان دانش، علایق، نگرش و عقاید آزمودنی را مورد ارزیابی قرار داد.
در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد پرسشنامه پرسشنامه های انگیزش پیشرفت هرمنس، پرسشنامه خودپنداره بک و استیر و مقیاس اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران (۱۳۹۰) استفاده خواهد شد.
پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس:
این پرسش نامه ۲۹ سوال چهار گزینه ای دارد. بعضی از سوال ها به صورت مثبت و بعضی به صورت منفی ارائه شده اند. در سوال های شماره ۱،۴،۹،۱۰،۱۴،۱۵،۱۶،۲۰، ۲۳،۲۷،۲۸،۲۹، به الف، ۱ نمره؛ به ب،۲ نمره، به ج،۳ نمره؛ به دال،۴ نمره داده می شود و در مابقی سوال ها نمره دهی به صورت عکس می باشد. دامنه تغییرات نمرات از ۲۹ تا ۱۱۶ می باشد. هرمنس برای برآورد روایی آزمون ، روش روایی محتوا را به کار گرفت که بنیان آن بر پژوهش های پیشین درباره انگیزش پیشرفت بود. او همچنین ضریب همبستگی دو تا از پرسش‌ها را با رفتارهای پیشرفت گرا برآورد کرد که نشان دهنده روایی بالای آزمون (۸۸/۰=r) بود. برآورد پایایی نیز دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی پس از گذشت ۳ هفته به کار گرفته شد که پایایی به ترتیب ۸۲/۰ و ۸۵/۰ به دست آمد (بیابانگرد، ۱۳۸۴) پایایی ابزار در پژوهش حاضر از طریق آلفای کرونباخ ۶۱/۰ برآورد شده و سوال ها نیز از همسانی درونی بالایی برخوردار بودند که بیان‌گر روایی آزمون می باشد.
پرسشنامه خودپنداره بک و استیر:
پرسشنامه دارای ۲۵ سوال ۵ گزینه ای می باشد و در هر سوال آزمودنی خود را با دیگران مقایسه می کند و به سوال مورد نظر پاسخ می دهد. در سوال های ۲۵،۲۴،۲۲،۱۸،۱۷،۱۶،۱۵،۱۴،۱۲،۱۰،۹،۷،۵،۴،۱، به ترتیب به گزینه های الف، ب، ج، دال و نمرات ۲،۳،۴،۵و ۱ نمره داده می شود و در سوالهای ۲۳،۲۱،۲۰،۱۹،۱۳،۱۱،۸،۶،۳،۲، نیز به گزینه الف ، نمره ۱؛ به گزینه ب نمره ۲؛ به گزینه ج،نمره ۳؛ به گزینه دال نمره ۴ و درنهایت به گزینه ه نمره ۵ داده می شود. دامنه نمرات بین ۲۵ تا ۱۲۵ می باشد . روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب ۸۰/۰ و ۵۵/۰ گزارش شده است ( دیباج نیا، ۱۳۸۳ به نقل از هرمزی ، ۱۳۷۸ ). ضریب آلفای کرونباخ نیز در پژوهش حاضر نشان داد که پایایی آزمون ۷۲/۰ است. نتایج همبستگی پیرسون سوال های آزمون و نمره کل نیز نشان داد که سوال ها از همسانی درونی بالایی برخوردارند که بیانگر روایی مطلوب آزمون می باشد.
پرسشنامه اضطراب امتحان:
ابوالقاسمی و همکاران (۱۳۷۵) پرسشنامه اضطراب امتحان را ساخته اند. این پرسشنامه مشتمل بر ۲۵ ماده است که به صورت طیف لیکرتی چهار درجه ای ( هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، و اغلب اوقات) تنظیم شده و سطح اضطراب امتحان را در افراد می سنجد . حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر نمره ۷۵ است. در پژوهش ابوالقاسمی و همکاران (۱۳۷۵)، ضرایب پایایی پرسشنامه اضطراب امتحان با روش های بازآزمایی (بعد از چهار هفته) ، همسانی درونی و تنصیف، به ترتیب ، ۷۷/۰ ، ۹۴/۰،و ۸۹/۰ گزارش شده است. برای سنجش روایی این آزمون نیز ضرایب همبستگی پرسشنامه اضطراب امتحان با مقیاس اضطراب عمومی و مقیاس عزت نفس کوپراسمیت به ترتیب ، ۶۷/۰و۵۷/۰ گزارش شده است که موید اعتبار مناسب پرسشنامه اضطراب امتحان است. در پژوهش حاضر پایایی مقیاس اضطراب امتحان با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با ۹۳/۰ به دست آمد.
۳-۶- روش کار
پس از اخذ مجوز از دانشگاه مبدا با مراجعه به اداره آموزش و پرورش منطقه رودخانه، نسبت به گرفتن مجوزهای لازم اقدام شد و هماهنگی‌های لازم با مدیران مدارس جهت همکاری با محقق صورت گرفت. سپس تعداد ۱۳۵ پرسشنامه تهیه و در بین نمونه پژوهش توزیع خواهد شد. توزیع ۱۵ پرسشنامه اضافی به دلیل احتمال ناقص بودن بعضی از پرسشنامه ها و عدم عودت آن‌ها در نظر گرفته شده است. پس از جمع‌آوری پرسشنامه ها داده‌های پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده های پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌گیرند. در سطح توصیفی از شاخص های آماری نظیر فراوانی ، انحراف معیار و میانگین استفاده خواهد شد و در سطح استنباطی از آزمون‌های آماری رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون استفاده خواهد شد و در پایان پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل خواهند شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- آمار توصیفی:
جدول ۱ – ۴ : درصد و فراوانی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

بررسی اثر متقابل تراکم گیاهی با مواد تغذیه ای در رقابت گندم ...

پ اکتبر 29 , 2020
دانشکده کشاورزیگروه زراعت و اصلاح نباتاتپایان نامه کارشناسی ارشد(گرایش زراعت)عنوان:بررسی اثر متقابل تراکم گیاهی با مواد تغذیهای در رقابت گندم Triticum aestivum L. با علفهای هرزنگارش:فاطمه فیاض نیااستادان راهنما:دکتر عبدالرضا سیاهپوش-دکتر عبدالمهدی بخشندهاستادان مشاور:دکتر سید عطاءاله سیادت-دکتر محمد رضا مرادی تلاوتبهمن ۱۳۹۳ نام خانوادگی: فیاض نیا نام: فاطمهمقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد گرایش: زراعتاستادان راهنما: دکتر عبدالرضا سیاهپوش-دکتر عبدالمهدی بخشنده تاریخ دفاع: بهمن۱۳۹۳استادان مشاور: دکتر سید عطاءاله […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
سن فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
۱۵ ۹ ۷٫۵ ۷٫۵ ۷٫۵