رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی با تعهد سازمانی دبیران زن مقطع متوسطه ناحیه ۴ شیراز- قسمت ۲

تقدیم به دو اسطوره ارزشمند زندگی ام
روشنی بخش قلبم ،مادر مهربانم به حقیقت اوچگونه زیستن را به من آموخت
فروغ زندگی ام، پدر عزیزم او مرا ایمان و استواری آموخت
وتقدیم به همه کسانی که به من آموختند انسان بودن و در خدمت انسان بودن را.
سپاسنامه
یاد او یار شد و آفرینشی دیگر به اکمال رسید واین همه را مدیون اساتیدی می دانم که در محضرشان رویشی سبز را احساس کردم .لذا،برخود واجب می دانم از یکایک اساتید محترم دانشگاه که فرصت دوباره آموختن را به من بخشیدند کمال تشکر و قدردانی راداشته باشم.به حقیقت که ازدنیای معرفت وجودشان بسیار بهره بردم.
از استاد محترم جناب آقای دکتر شهامت که قبول زحمت نمودند وبا راهنمایی های ارزنده اینجانب رایاری رساندند، بسیارسپاسگزارم. ازاستاد فرزانه سرکار خانم دکتر امیریان زاده که با حسن توجه ،روی گشاده ،صبر ومتانت مشاور وراهنمای ارزشمند اینجانب درپیشبرد تحقیق بودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم .از خداوند سبحان توفیق ادامه خدمت پیامبر گونه ،همراه با سلامتی برای ایشان مسئلت دارم .
باشد که سالیان سال ،عرصه مقدس دانشگاه، جولانگاه
حضور استوار و نوای آکنده از مهرتان باشد.

چکیده
هدف از تحقیق حاضر تبیین رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی با تعهد سازمانی دبیران زن مقطع متوسطه ناحیه ۴شیراز می باشد .نوع تحقیق توصیفی ا زنوع همبستگی است و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دبیران زن مقطع متوسطه ناحیه ۴ که در سال تحصیلی ۹۱ ـ ۱۳۹۰ مشغول به تدریس می باشند،و تعداد آنها بالغ بر ۳۳۵ نفر می باشد . جهت تعیین نمونه آماری از جدول مورگان استفاده شد و تعداد ۱۸۰ نفر از آنها به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید و مورد آزمون قرار گرفت . داده های پژوهش توسط سه پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه ،و توانمند سازی اسپیتزر ، و تعهد سازمانی مودی به دست آمده است . ابزار پژوهش از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند با بهره گرفتن از روش های آماری همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون فرضیات پژوهش آزمون شده است . نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین سه متغییر موردآزمون (یادگیری سازمانی و توانمند سازی با تعهد سازمانی) وجود دارد .همچنین بین ابعاد یادگیری سازمانی و ابعاد توانمندسازی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنا داری یافت شد. . در این پژوهش توانستیم نشان دهیم که ابعاد یادگیری سازمانی به طور معنا داری قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشند. همچنین ابعاد توانمندسازی نیز به طور معنا داری قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشد. در این پژوهش توانستیم نشان دهیم که یادگیری سازمانی و توانمندسازی بطور معناداری قادر به پیشگیری تعهد سازمانی می باشند.
واژگان کلیدی:یادگیری سازمانی ،توانمندسازی ،تعهد سازمانی، دبیران
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه: ۱
بیان مسئله ۵
اهمیت و ضرورت پژوهش ۷
اهداف پژوهش ۱۰
فرضیه های پژوهش: ۱۱
مفاهیم و تعاریف عملیاتی ۱۲
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش
مبانی نظری
تعهد سازمانی: ۲۱
تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی ۲۲
پیشینه تاریخی از تعهد سازمانی: ۲۵
ابعاد تعهدسازمانی: ۲۷
عوامل و پیش شرط های تعهد سازمانی: ۲۹
عوامل موثر بر تعهد سازمانی ۳۰
مدلهای تعهد سازمانی ۳۴
دیدگاه هایی در مورد کانون تعهد سازمانی ۴۰
راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی معلمان: ۴۱
بخش دوم: یادگیری سازمانی
پیشینه تاریخی یادگیری سازمانی ۴۲
تعاریف یادگیری سازمانی: ۴۳
یادگیری سازمانی به مثابه فرایندی پویا ۴۵
فرایند های فرعی یادگیری سازمانی ۴۵
چرخه یادگیری ۴۷
انواع یادگیری سازمانی ۴۹
متغیرهای موثر بر یادگیری سازمانی ۵۴
موانع یادگیری سازمانی ۵۵
:
پیشینیه تاریخی توانمند سازی ۵۶
تعاریف توانمند سازی ۵۹
الزامات توانمند سازی ۶۱
دلایل توانمند سازی ۶۵
موانع توانمند سازی ۶۶
اهمیت توانمند سازی در سازمانها ۶۷
مزایا و پیامدهای توانمند سازی ۶۸
مدلهای توانمند سازی ۶۹
رویکردهای توانمند سازی ۷۳
ابعاد توانمند سازی ۷۶
فواید توانمند سازی ۷۹
استراتژی های توانمند سازی ۸۰
مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی ۸۲
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
روش پژوهش ۹۱
جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری ۹۱
ابزار گردآوری اطلاعات ۹۳
روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات ۹۵
روش اجرای پژوهش
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹۷
ملاحظات اخلاقی ۹۸
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
داد ه های توصیفی یافته های استنباطی ۱۰۲
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری ۱۰۹
خلاصه پژوهش ۱۱۰
بحث و نتیجه گیری ۱۱۱

 

برای

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

بررسی رابطه انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی ( در میان دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد )- قسمت ۶

ج آوریل 9 , 2021
نمودار ۲-۱ : تمامیت گرایی اسلامی ( منبع : شپرد ، ۱۹۸۷، به نقل از ذوالفقاری )شپرد تقسیم بندی خود را به نوعی طبقه بندی عکس العمل ها و پاسخ ها به نفوذ غرب و راه حل هایی برای احیاء تاریخ مسلمانان هم میداند و در جواب این سوال آزاردهنده […]