مقالات و پایان نامه ها

طبقه بندی های نوآوری

دانلود پایان نامه

– طبقه بندی های نوآوری

طبقه بندی هایی که از نوآوری صورت گرفته متفاوت هستند. نوآوری ممکن است اشکال مختلفی از قبیل نوآوری محصول و فرآیند ، نوآوری رادیکال یا تدریجی و نوآوری اداری یا تکنولوژیکی را در بر گیرد. (الونن و دیگران، 2008؛ وانگ و امد[1]، 2004) رابینز(2005) معتقد است که نوآوری منحصر به تولید محصول جدید نیست بلکه مفهوم نوآوری ، شامل تکنولوژی های فرایند تولید جدید،
سیستم های اداری یا ساختاری جدید و برنامه ها و طرح های جدید برای حفظ و نگهداری اعضای سازمان نیز می شوند. (رابینز، 2005، 564)  آرمبراستر و دیگران (2008) طبقه بندی دیگری از نوآوری ارائه داده اند. بر اساس این طبقه بندی نوآوری سازمانی می تواند به نوآوری های سازمانی ساختاری[2] و نوآوری های سازمانی رویه ای[3] تفکیک شود. (آرمبراستر و دیگران ،2008، 647)

در طبقه بندی دیگری، جان و دیویس[4] (2000) سه نوع اصلی برای نوآوری قایل می شوند که به اعتقاد آن ها زیربنای توسعه کسب و کار پویا را شکل می دهد. این سه نوع عبارتند از : نوآوری بازار[5]، نوآوری محصول[6] و نوآوری فرایند[7]. (جان و دیویس ،2000، 7) همچنین سابرامانین و نیل آکانتا[8] (1996)، دو گونه متفاوت از نوآوری سازمانی را مشخص کرده اند: تکنیکی[9] و اداری[10]. همانگونه که جانسون و دیگران[11] مطرح کرده اند، نوآوری یک واژه چند بعدی است. الونن و دیگران(2008) معتقدند که نوآوری می تواند به شکل های مختلف ایجاد شود از قبیل نوآوری تولیدی و فرایندی، رادیکال وتدریجی، تکنولوژیکی و اداری. توانایی سازمان در ایجاد چنین نوآوری هایی (مانند نوآور بودن) ، مدت هاست که به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی موفقیت و بقاء شناخته شده است. الونن و دیگران، 2008، 164)در ادامه نوعی طبقه بندی از نوآوری سازمانی ارائه شده است که بر مبنای طبقه بندی وانگ و امد[12] (2004) می باشد

مطلب مشابه :  رموز موفقیت در اینستاگرام

[1] . Wang & Ahmed

[2].  Structural organizational innovations

[3] . procedural organizational innovations

[4] . Johne & Davies

[5] . market innovation

[6] . product innovation

[7] . process innovation

[8] . Subramanian & Nilakanta

[9] . technical

[10] . administrative

[11] . Johnnesson et al.

[12] . Wang & Ahmed