علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیرآراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن- قسمت ۱۲

۱

 

 

حقوق و مزایای کارکنان

 

 

۱ ، ۲ ، ۳، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷

 

 

۷

 

 

 

۲

 

 

کارکرد مدیریتی ، فرهنگی ، سیاسی

 

 

۸ ، ۹ ، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ ،۱۵، ۱۶، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹

 

 

۱۲

 

 

 

۳

 

 

عوامل محیطی

 

 

۲۰، ۲۱ ،۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱

 

 

۱۲

 

 

 

۴

 

 

نظارت نهادهای مدنی در ادارات

 

 

۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸

 

 

۷

 

 

 

۵

 

 

ارزشهای اخلاقی و باورهای دینی کارکنان

 

 

۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵

 

 

۷

 

 

استفاده از متغیرهای اصلی عوامل موثر و روش های به کار گرفته شده درباره فساد اداری از جمله وضعیت اقتصادی کارمندان ؛ در مورد نظارت بر اعمال و رفتار کارکنان به ویژه مسئولیت اداری آنان، روابط خویشاوندی، اجرای مجازات های شدید در ارتباط با فساد اداری، اجرای مجازات های شدید علیه فساد در بخش دولتی، ایجاد دستگاه های نظارتی متعدد می باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها :
در این پژوهش به منظور تنظیم و طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی شامل (فراوانی ، درصد ، نمودار ، میانگین ، میانه و … ) و ( t ) گروه های مستقل جهت بررسی تفاوت وضعیت سلامت اداری در دو گروه کارکنان دولت و ارباب رجوع در رابطه با فساد اداری استفاده شده است .
۳-۹- پایایی[۴۲] پرسشنامه :
پایایی ابزار پژوهش(پرسشنامه) که از آن به قابلیت اعتماد و اعتمادپذیری نیز تعبیر
می شود، عبارت است از اینکه اگر یک ابزار اندازه گیری که برای سنجش متغیر یا صفتی ساخته شده است در شرایط مشابه در زمان و مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به سخن دیگر ابزار پایای معتبر، ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.
برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب پایایی که دامنه آن بین صفر و ۱ است، استفاده
می کنیم به طوری که هر چه ضریب پایایی به صفر نزدیک باشد معرف پایایی کمتر در ابزار
اندازه گیری و هر چه به ۱ نزدیکتر باشد بیانگر پایایی بیشتر پرسشنامه می باشد. برای محاسبه ضریب پایایی از معیار آلفای کرونباخ Cronbachs Alphaاستفاده شده است.
روش “آلفای کرونباخ” یکی از متداولترین روش های اندازه گیری اعتماد پذیری پرسشنامه هاست که بر اساس سازگاری درونی پرسشنامه شکل گرفته است که از رابطه زیر به دست می آید.

kتعداد سوالات می باشد که مقدار آن در این پژوهش برابر با ۴۵ است .
 واریانس نمره کل می باشد.
 واریانس تک تک سوالات می باشد.
برای محاسبه آلفای کرونباخ با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS اقدام گردیدکه قبل از محاسبه آلفای کرونباخ کل پرسشنامه، محاسبه برای تک تک فرضیه جهت پایای پرسش هر فرضیه انجام گرفت که نتایج آن برای فرضیه اول ۸۹۷/۰ ، فرضیه دوم ۹۱۳/۰ ، فرضیه سوم ۸۶۲/۰ ،فرضیه چهارم ۸۵۶/۰ ، فرضیه پنجم۸۳۵/۰ ، فرضیه ششم ۸۳۰/۰ و برای فرضیه هفتم ۹۰۸/۰ می باشد. اما برای کل پرسشنامه مقدار آلفای کرونباخ ۹۴۱/۰ بدست آمد که نشان دهنده پایایی بسیار بالای پرسشنامه است.
۳-۹- تابع آماره تحقیق:
در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل و واکاوی داده ها از نرم افزارspss استفاده شده است. آزمونهای آماری و توابع آماره پژوهش به شرح زیر می باشد:
الف( آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(k-s)
ب( آزمون t استیودنت
الف) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
تست نیکویی برارزش K-S برای تصمیم گیری اینکه نمونه ای از یک جامعه، از توزیع ویژه ای تبعیت می کند یا خیر، مورد استفاده قرار می گیرد.
تست k-s بر اساس یک توزیع تجربی استوار است و N داده را که از یک توزیع تجمعی تجربی بدست آمده است را مرتب و به صورت زیر تعریف می کنیم.

 تابع توزیع تجمعی مربوط به نمونه ای به حجم n از جامعه ای با تابع توزیع پیوسته F(x) تئوریک می باشد.
به منظور انجام آزمون فوق فرض H0 و فرض H1 به شرح زیر مطرح می شود:
H0داده ها دارای توزیع نرمال نمی باشند.
H1داده ها دارای توزیع نرمال می باشند.
نحوه داوری: چنانچه مقدار محاسبه شده از سطح ۰۵/۰ بزرگتر باشد نشان می دهد که
داده ها دارای توزیع نرمال می باشند. درغیر اینصورت فرض H0یعنی نرمال نبودن داده ها را
می پذیریم.
 

جهت

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

بررسی تطبیقی تناسخ از دیدگاه شیخ اشراق و صدرا و آئین های ودائی و بودائی- قسمت ۴

ج آوریل 9 , 2021
۱-۱-۲-تمدن و نحل باستان:   دوره ادغام قبایل پراکنده و تشکیل تمدنهای قدیمی است. دروادیهای نیل و فرات و در شبه جزیره‌های یونان و ایتالیا و … صدها قبیله و طایفه با هم گرد آمدند و امتهای بزرگ تشکیل دادند. از اتحاد عشایر شهرها و اتحاد شهرها، ملتهای واحدی ساخته […]