پایان نامه حقوق

فایل رایگان پایان نامه حقوق : جهانی شدن حقوق

دانلود پایان نامه

ضابطین قانون شامل تدریس اصول رفتار صحیح پلیس مطابق با اخلاق حرفه‌ای در دموکراسی، استفاده از زور در مقام اجرای قانون،‌ حقوق بشر افراد مظنون در خلال تحقیقات جنائی، دستگیری و بازداشت پیش از محاکمه، روش‌های مؤثر بازجویی با رعایت اخلاق حرفه‌ای و وضعیت حقوقی و حقوق متهمان است. معیارهای حداقل رفتار مناسب با زندانیان در زندان‌ها و مرکز بازداشت، مسائل بهداشتی زندان منجمله ایدز و نحوه رفتار با اقشار خاصی از بزهکاران مثل نوجوانان و زنان، به مقامات و مأموران زندان‌ها آموزش داده می‌شود. اصول حقوق بشر و حقوق دوستانه حاکم بر نقش مشروع افراد نظامی در جامعه، به پرسنل نظامی آموزش داده می‌شود.
بند چهارم: ترویج آموزش حقوق بشر
سازمان ملل متحد، آموزش را یکی از حقوق اساسی بشر و وسیله مهمی جهت ترویج حقوق بشر می‌داند. هدف از آموزش حقوق بشر تعلیم مهارت‌ها، ارائه اطلاعات علمی و شکل دادن به رفتارهایی است که باعث پیشبرد فرهنگ جهانی حقوق بشر می‌شود. درحالی که آموزش حقوق بشر مسأله‌ای جهانی است ولی اصولا در سطوح ملی و محلی مؤثر می‌باشد. از طریق آموزش حقوق بشر، معیارهای شناخته شده بین‌المللی حقوق بشر در حیات روزمره افراد و فرهنگ‌های محلی ملت‌ها ریشه می‌دواند و در جهت جهانی شدن حقوق بشر حرکت می‌کند. در کنفرانس 1993 وین، آموزش حقوق بشر و تعلیم و آگاهی دادن عمومی در این زمینه برای تقویت مفاهیم مشترک، بردباری و صلح بین جوامع ضروری دانسته شد.
برنامه‌های آموزش حقوق بشر توسط سازمان ملل در سه سطح جریان دارد. در سطح محلی، آموزش مزبور متوجه تأمین آگاهی عملی از حقوق بشر و سازوکارهای حمایت و توسعه توانایی‌های فردی است. در سطح ملی و نیز بین‌المللی، آموزش حقوق بشر در جهت ترویج ارزش‌ها، عقاید و رفتارهایی است که موجب ارج نهادن به حقوق بشر می‌گردد. بدین ترتیب آموزش حقوق بشر همه طرف‌های خود، یعنی از فرد گرفته تا جامعه بین‌المللی را به اتخاذ تدابیری جهت جهانی شدن حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر و جلوگیری از بروز موارد نقش آن‌ها، ترغیب می‌نماید.
«مری رابینسون»، آموزش حقوق بشر و ایجاد فرهنگ حقوق بشری را کلید ارتقاء و حمایت از حقوق بشری، می داند و اهمیت درک و آگاهی مردم از حقوق خود را یادآور می‌شود. وی آموزش حقوق بشر را همانند واکسنی علیه نابردباری، دشمنی و منازعات داخلی کشور و موجب ایستادگی افراد برای اعمال حقوق خود و دیگران می‌داند.
الف‌ـ تعریف آموزش حقوق بشر:
مفهوم آموزش برای حقوق بشر و در چارچوب حقوق بشر، در تعدادی از اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 26)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده 13)، کنوانسیون حقوق کودک (ماده 28) و اخیراً، در اعلامیه و برنامه عمل وین (پاراگراف‌های 82-78) مورد توجه واقع شده است.
این اسناد، روی هم رفته تعریف روشنی از مفاهیم آموزش حقوق بشر ارائه می‌دهند که مورد توافق جامعه بین‌المللی است. طبق مقررات اسناد مذکور در راستای تحقق اهداف این دهه، آموزش حقوق بشر را می‌توان به مجموع فعالیت‌های آموزشی، ترویجی و اطلاع رسانی تعریف کرد که با هدف ایجاد فرهنگ جهانی حقوق بشر از طریق اشاعۀ دانش، تعلیم مهارت‌ها و شکل دهی به نگرش‌ها صورت گرفته و تحقق امور زیر را دنبال می کند:
ـ تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین؛
ـ شکوفایی کامل شخصیت انسانی و حس کرامت انسانی؛
ـ ترویج تفاهم، تساهل، برابری، تساوی جنسیتی و دوستی میان تمامی ملل، مردمان بومی و گروه‌های نژادی، ملی، مذهبی و زبانی؛
ـ توانمند سازی تمامی افراد برای مشارکت مؤثر در یک جامعه آزاد؛
ـ گسترش فعالیت‌های ملل متحد برای حفظ صلح.
ب‌ـ ضرورت آموزش حقوق بشر
اجماع فزاینده‌ای وجود دارد که آموزش برای حقوق بشر و در چارچوب حقوق بشر یک امر اساسی است و می‌تواند به کاهش نقض حقوق بشر و ایجاد جوامعی آزاد، عدالت محور و صلح طلب کمک نماید. همچنین، آموزش حقوق بشر به طور فزاینده‌ای به مثابۀ راهبردی مؤثر برای جلوگیری از سوء ‌استفاده‌های حقوق بشری شناخته شده است.
حقوق بشر از طریق سه جنبۀ موجود در فعالیت‌های آموزش ترویج می‌شود:

ـ دانش: فراهم آوردن اطلاعاتی در مورد حقوق بشر و سازوکارهای حمایت از آن؛
ـ ارزش‌ها، عقاید و نگرش‌ها: ترویج فرهنگ حقوق بشری از طریق توسعۀ ارزش‌ها، عقاید و نگرش‌هایی که از حقوق بشر حمایت می‌کنند؛
ـ اقدام‌: تشویق به اقدام برای دفاع از حقوق بشر و جلوگیری از سوء استفاده از حقوق بشر.
ج‌ـ ضرورت برنامه‌های عمل ملی برای آموزش حقوق بشر
برنامه‌های ملی برای تحقق اهداف زیر بکار می روند:
ـ ایجاد تقویت نهادها و سازمان‌های ملی و محلی حقوق بشر؛
ـ اتخاذ اقداماتی همسو با برنامه‌های ملی جهت ترویج و حمایت از حقوق بشر آن‌گونه که در کنفرانس جهانی حقوق بشر توصیه شده است؛
ـ پیش‌گیری از نقض حقوق بشر و هزینه‌های مخرب انسانی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی ناشی از نقض این حقوق؛
ـ شناسایی افرادی که در حال حاضر از حقوق بشر بی‌بهره‌‌اند و تضمین این‌که اقدامات مؤثری برای برطرف کردن وضعیت دشوار آن‌ها انجام خواهد شد؛
ـ فراهم کردن امکان ارائه پاسخی جامع به تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی که در غیر این صورت ممکن است به هرج و مرج و بی نظمی منجر شود؛
ـ ترویج تنوع منابع، رویکردها، روش شناسی‌ها و نهادها در زمینۀ آموزش حقوق بشر؛
ـ افزایش فرصت‌های همکاری در فعالیت‌های آموزش حقوق بشر در میان نهادهای دولتی، سازمان‌های غیردولتی، صاحبان مشاغل و سایر سازمان‌های جامعه مدنی؛
ـ تأکید بر نقش حقوق بشر در توسعۀ ‌ملی؛
ـ کمک به دولت‌ها برای عمل به تعهداتشان در قبال آموزش حقوق بشر براساس اسناد و برنامه‌های بین‌المللی نظیر اعلامیه و برنامه عمل وین (1993) و دهه آموزش حقوق بشر ملل متحد (2004 – 1995).
دـ اصول حاکم بر برنامۀ عمل ملی برای آموزش حقوق بشر
آموزش حقوق بشر، یک حق بنیادین بشری است. دولت‌ها باید برنامه‌های ملی را چنان طراحی کنند که:
ـ احترام به حقوق بشر و حمایت از آن‌ها را از طریق فعالیت‌های آموزشی برای همه اعضای جامعه، ترویج دهد؛
ـ وابستگی متقابل، تفکیک ناپذیری و جهانشمولی حقوق بشر، از جمله حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حق بر توسعه را اشاعه دهد؛
ـ حقوق زنان را به مثابۀ حقی بشری در کلیه عرصه‌های برنامه ملی وارد نماید؛
ـ اهمیت آموزش حقوق بشر را برای دموکراسی، توسعه پایدار، حاکمیت قانون، محیط زیست و صلح به رسمیت بشناسد؛
ـ بررسی و تحلیل مشکلات همیشگی و نوظهور در زمینه حقوق بشر را که می‌تواند به راه حل‌هایی سازگار با موازین حقوق بشری منتهی گردد، تشویق کند؛
ـ آگاهی از اسناد حقوق بشری جهانی، منطقه‌ای، ملی و محلی و مهارت‌های به کارگیری آن‌ها و سازوکارهای حمایت از حقوق بشر را پرورش دهد؛
ـ جوامع و افراد را در تعیین نیازهای حقوق بشری خود توانمند ساخته و تحقق نیازهای مزبور را تضمین کند؛
ـ تحقیق و توسعه در زمینه متون و مواد آموزشی برای پشتیبانی از این اصول کلی را ترویج نماید؛
ـ محیط یادگیری رایگان و فارغ از ترس ایجاد نماید به گونه‌ای که مشارکت، بهره مندی از حقوق بشر و توسعه کامل شخصیت انسانی را تشویق کند.
1ـ اصول سازمانی و کارکردی
رعایت موارد زیر باید در رویه و روند تنظیم، اجرا و ارزیابی برنامه ملی تضمین شود:
ـ حضور کثرت‌گرایانه جامعه (از جمله سازمان‌های غیردولتی)؛
ـ شفافیت عملکردها؛
ـ پاسخگویی عمومی؛
ـ مشارکت دموکراتیک.
کلیه اقدامات دولتی باید استقلال و خودمختاری سازمان‌های مختلف را در اجرای برنامه ملی محترم شمارند.
2ـ اصول فعالیت‌های آموزشی
کلیه فعالیت‌های آموزشی که براساس برنامه ملی انجام می‌شود باید به شکوفا شدن موارد زیر منتهی گردد:
ـ احترام و ارزش قائل شدن به تفاوت‌ها و مخالفت با تبعیض بر مبنای نژاد، اصالت ملی یا قومی، جنس، مذهب، سن، شرایط اجتماعی، فیزیکی یا روانی، زبان، وضعیت جنسی و غیره؛
ـ گفتار و رفتار غیر تبعیض آمیز؛
ـ احترام و ارزش قائل شدن برای تنوع عقاید؛
ـ تعلیم و یاددهی مشارکتی؛
ـ تبدیل هنجارهای حقوق بشری به رفتارهایی در زندگی روزانه؛
ـ آموزش تخصصی مربیان؛
ـ توسعه و تقویت ظرفیت‌های ملی و تخصص برای اجرای مؤثر برنامه.

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامه حقوق نظریه کارکردگرایی

مبحث پنجم: آثار جهانی شدن حقوق بشر
بند اول: آثار مثبت جهانی شدن بر حقوق بشر
استدلال اکثر صاحب نظران خوش‌بین به جهانی شدن برای خقوق بشر این است که با نزدیکی و اتحاد ملت‌های شمال و جنوب، فاصله عقب ماندگی ملل جنوب کم‌تر شده، شرایط بهتر رشد و توسعه آن‌ها را به دنبال می‌آورد و مثال می‌زنند همان‌گونه که اتحاد دول آلمان، باعث شد قسمت عقب مانده از توان مالی و تکنیکی قسمت پیشرفته کمک بگیرد و عقب ماندگی‌ها را از بین ببرد، جهانی شدن نیز چنین نقشی را بازی خواهد کرد.
در واقع جهانی شدن، فرصتی را برای مدیران جهان سوم پدید می‌آورد تا بسیاری از مشکلات ریشه‌ای خود (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و…) را حل نمایند. آمار موجود تجارت جهانی نیز مؤید این ادعا است. بدین صورت که در جریان فعلی جهانی شدن تمام ملت‌های جهان، سهم مبادلات تجاری آن‌ها افزایش یافته، از جمله سهم ملت‌های جهان سوم از 33 درصد در دهه 80 به 43 درصد در سال 1996 ارتقاء یافته و این رقم در سال 2000 به 50 درصد رسیده است.
بنابراین در جریان جهانی شدن، تمام ملت‌های شمال و جنوب سهم بیش‌تری از درآمد جهانی کسب می‌نمایند و حقوق بشر در کل بهبود می‌یابد.
عده‌ای معتقدند فرهنگ جهانی یعنی آگاهی جهانی، بدین معنی که تمام ملل از رسانه‌های مشابه و یکسان آموزش مشابه کسب می‌نمایند که این مسأله به معنی سلطه تک فرهنگی نبوده بلکه شکست تک فرهنگی می‌باشد. بنابراین حاصل این روند، برابری حق آموزش و تعلیم و تربیت برای میل شمال و جنوب است.
در جهان‌گرایی سیاسی نیز ملت‌ها درصددند یک جامعه مدنی جهانی شکل دهند تا مشکلات آن‌ها مانند امنیت جهانی، حقوق بشر، دموکراسی، تروریسم بین‌المللی، آلودگی محیط زیست و … را حل نمایند. بنابراین می‌توان گفت در چنین فضایی برابری حقوق سیاسی، مدنی و شهروندی حاصل می‌شود. از بعد دیگر در جهانی شدن، ملل جنوب امکانات برابر جهت نشر خرده فرهنگی برای حفظ خود پیدا می‌کنند، یعنی حق برابری آزادی بیان و عقیده را به همراه دارد به عبارت دیگر جهانی شدن، کثرت را در درون وحدت (برابری ملت‌ها) پدید می‌آورد که باعث می‌شود بگویم: «جهانی بیندیش و محلی عمل کن.»
بدین ترتیب می‌توان گفت در روند جهانی شدن، حقوق بشر ضعیف فعلی دول جنوب مانند حق آموزش، بهداشت، تغذیه، اشتغال، حقوق زنان و حقوق کودکان در کل به دنبال این تحول بهبود یافته و نیز وضع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن‌ها را ارتقاء خواهد یافت. بخصوص در اکثر کشورهای جنوب که ساختار قدرت و روابط آن بیش‌تر شکل مردسالاری دارد و حداقل حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای زنان مطرح است، جهانی شدن این نابرابری را برهم زده، ساختارهای ملی- محلی قدرت را تغییر داده و حقوق تعریف شده مردسالارانه را متحول کرده و حقوق بشر برابر زن و مرد را به دنبال می‌آورد.
بند دوم: آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر
مخالفان جهانی شدن معتقدند که جهانی شدن در حقیقت تکمیل کننده همان استعمار قدیم و جدید می‌باشد که با ظاهری منطقی و زیبا تبلیغ می‌شود که چنین پدیده‌ای به سلطه محدود و عمیق‌تر دول شمال بر دول جنوب منجر شده و در نهایت همین حداقل حقوق بشر موجود دولت‌های جنوب را به نابودی می‌کشد. صاحب‌نظران مخالف جهانی شدن با نگرش منفی معتقدند این روند منجر به جابجایی بیش‌تر ثروت دولت‌های جنوب به شمال می‌گردد که تبعیضات اقتصادی، اجتماعی، بی‌ثباتی و ضعف بیش‌تر حقوق بشر دول جنوب را به همراه آورده و روند استعمار قدیم و جدید را تکمیل می‌نماید. منیر سفیق، صاحبنظر عرب در روزنامه الشرق‌الاوسط می‌گوید: «جهانی شدن جنوب را به نابودی فرهنگی، هویتی می‌کشاند و سرمایه و ثروت آن‌ها را به دول شمالی می‌فرستد.»
باتوجه به این مطالب، می‌توان به آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر، به شرح ذیل اشاره کرد:
الف) جهانی شدن فقیر را فقیر‌تر و غنی را غنی‌‌تر می‌کند (خصوصاً ً‌در دول جنوب)
ب) ملت‌های مختلف خصوصاً در جنوب با بحران‌های مالی جهانی بیش‌تری که نتیجه وحدت بازارهای مالی بورس جهانی است رو به رو خواهند شد، مانند بحران مکزیک در سال 1994 یا بحران مالی جنوب شرق آسیا در سال 1997 که در این میان دولت‌های جنوب بیش‌تر ضرر کردند.
ج) پیامدهای اجتماعی، اقتصادی ناشی از اصلاحات ساختار اقتصادی مورد نظر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تشدید بیکاری، گسترش فقر و کاهش دستمزد را به دنبال خواهد داشت که ملل جنوب بیش‌تر متأثر خواهد شد.
د) تسلط فرهنگ غرب و حذف خرد و فرهنگ باعث لطمه خوردن به حق آزادی عقیده، بیان و مذهب خواهد شد.
هـ) جهانی شدن، سلطه عمیق‌‌تر شمال بر منابع و درآمدهای جنوب رو به دنبال خواهد آورد.
و) جابجایی ثروت و نیروی کار از جنوب به شمال و جابجایی اطلاعات و فرهنگ از شمال به جنوب تبعیض و نابرابری حقوق بشر از ابعاد ثروت فرهنگ و توسعه را به دنبال می‌آورد.

مخالفان جهانی شدن معتقدند با جهانی شدن صنعت و کشاورزی، مدل جنوب بیش از پیش به دست کمپانی‌های بین‌المللی خواهند افتاد که به دلیل صرفه اقتصادی، بیش‌تر به سوی استخدام دختران جوان و زنان مجرد رو آورده و آن‌ها را بیش‌تر به کار می‌گیرد. چون زنان کم‌تر از مردان هزینه دستمزد دارند و زنان مجرد به مراتب با دستمزد کم‌تری راضی می‌شوند. به دنبال جهانی شدن و به دلیل با اهمیت شدن نقش زنان در اقتصاد جهانی، آن‌ها را با این خطر رو به رو می‌کند که دارای مشاغل و درآمدهای بی‌ثبات و غیر قابل اطمینان شوند و درنتیجه به سوی کارهای حاشیه‌ای تولید سوق داده شده و زندگی‌شان با بی‌ثباتی و عدم اطمینان از تأمین اقتصادی- اجتماعی روبه رو شود. زیرا مسأله ازدواج به تأخیر افتاده و اقتصادی مردسالاری نیز به هم می‌خورد. در جوامع جنوب که مردسالاری عمدتاً در اقتصادی خانواده حاکم بوده و به حاکمیت زن‌سالاری اقتصادی تبدیل شده و زنان نقض اصلی درآمدزا در خانواده را به عهده خواهند گرفت که از این لحاظ باعث ارتقاء سطح زن در فعالیت اجتماعی می‌گردد ولی از آن جایی که برای مردان حاشیه‌ای شدن در درآمد قابل تحمل نیست، آن‌ها مجبور به مهاجرت بین‌المللی می‌شوند تا بتوانند شغل و کار پیدا نمایند که به تدریج به ثبات خانواده لطمه وارد شده و آن را تضعیف می‌نماید.
عکس‌العمل‌های دول جنوب نسبت به جهانی شدن، که غربی شدن و مدرن شدن را به دنیا می‌آورد، مختلف است.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع شهرهای خراسان

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زنان و مردان شروع به بحث و جدال در مورد ارزش‌های جدید می‌نمایند. در چنین روزی نقش خانه‌دار بودن، مادر بودن، همسر بودن و داشتن فرزند برای زنان به یک ارزش منفی تبدیل خواهد شد که به کانون خانواده و ثبات آن لطمات زیادی وارد می‌نماید.
بدین ترتیب می‌توان آثار منفی جهانی شدن را بر حقوق بشر در دولت‌های جنوب بر کانون خانواده این چنین برشمرد:
الف) آثار منفی حقوق بشر بر روی زنان از بر هم خوردن ارزش‌ها که ناشی آزادتر شدن روابط زن و مرد خواهد بود، منجر به تاخیر ازدواج، مجرد زندگی کردن زن، بی‌اهمیت شدن ازدواج، افزایش طلاق و ابزاری شدن زن خواهد بود.
ب) آثار منفی حقوق بشر به روی کودکان، پیدایش فرزندان نامشروع و کودکان بی‌سرپرست و به تبع در این جوامع کودکان سربار بوجود خواهد آمد.
ج) آثار منفی بر حقوق اجتماعی- اقتصادی دول جنوب، همچنین آثار منفی بر روی حقوق کارگر، تشدید بیکاری، جابجایی و مهاجرت کارگران مرد به کشورهای شمال، ‌ضعف حقوق کار، دستمزد و تأمین اجتماعی و.. را می‌توان در نظر گرفت.

بخش دوم:

موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

بی‌تردید، سازمان ملل تلاش‌های فراوانی در زمینه توجه به مسائل حقوق بشر، حفظ و ارتقای حقوق و

پاسخی بگذارید