مقالات و پایان نامه ها

مزیت های بودجه ریزی عملیاتی

دانلود پایان نامه

مزیت¬های بودجه ریزی عملیاتی
به طور خلاصه می¬توان مزیت¬های ذیل را برای این شیوه بودجه¬ریزی برشمرد:
– افزایش پاسخگویی عمومی: اطلاعات عملکرد منتج از بودجه¬ریزی عملیاتی می¬تواند به شیوه¬های مختلف نظیر اسناد بودجه¬ای، برنامه¬های راهبردی و گزارش های عملکرد به اطلاع عموم برسد.
– مدیریت جهت عملکرد بهتر: تشویق مدیران به استفاده از بودجه¬ریزی عملیاتی، اطلاعات عملکرد را در اختیار مدیرانی قرار می¬دهد که مایلند کارایی عملیاتی برنامه¬ها و فرایندهای کاری خود را افزایش دهند.
– بهبود نحوه تخصیص منابع: در بودجه¬ریزی عملیاتی، تخصیص منابع با شاخص¬های عملکرد مرتبط می¬شود. این رویکرد تضمین می¬کند که همه پیشنهادات بودجه¬ای با استفاده از معیارهای یکسان تحلیل شوند و اهمیت نسبی آن¬ها در نظر گرفته شود.
– در بر گرفتن کلیه سطوح مدیریت: بودجه¬ریزی عملیاتی یک فرایند پیشرونده می¬باشد که همه مدیران در یک سازمان را از بالاترین سطح تا مدیران برنامه و بخش را در بر می گیرد.
– یک ابزار تشخیص ارزشمند ارائه می¬دهد: بودجه¬ریزی عملیاتی یک ابزار تشخیص ارزشمند برای توسعه درک هماهنگی بین منابع به کار رفته و عملکرد می¬باشد. مسئولان برنامه، فرصت بررسی تعامل ظریف بین منابع و نتایج را خواهند داشت. این موضوع واقعاً مدیریت کلی برنامه را بهبود می¬بخشد.
– به توجیه بودجه کمک می¬کند: یک بودجه عملیاتی اثربخش، شفافیت بیشتری به عملکرد عملیاتی برنامه، نسبت به بودجه¬ریزی سنتی می¬دهد. بودجه¬ریزی عملیاتی با استفاده از مقیاس-هایی واضح هزینه کلی فعالیت را به عنوان مبنایی برای چارچوب ستانده¬های برنامه و اهداف عملکرد می¬سنجد و ابزار ارزشمندی برای بررسی چگونگی تاثیر تغییرات در مخارج بر نتایج تامین می¬کند.
– به عنوان مبنایی برای نظام مدیریت عملکرد گسترده عمل می¬کند: بودجه¬ریزی عملیاتی نشان می-دهد چگونه هزینه¬ها بر عملکرد برنامه تاثیر می¬گذارد و چگونه این عملکرد بر نتایج نهایی دلخواه اثر می¬گذارد. یک بودجه¬ریزی عملیاتی خوب تدوین شده،می¬تواند برای مدیران نقطه آغازی به منظور نظارت بر عملکرد سازمانی باشد.
– اجازه می¬دهد برنامه¬ها اهداف دوجانبه داشته باشند: یک بودجه¬ریزی عملیاتی فرصت خلق اهداف دوجانبه به منظور سنجش ابعاد هزینه و نتایج را فراهم می¬کند.
– امکان مقایسه در هزینه واحد ایجاد می¬کند:
– تصمیمات آگاهانه و ملموس¬تر ار حمایت می¬کند.

مطلب مشابه :  تفاوت مابین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد کارکنان